Kdy může dítě požadovat zálohu na výživné?

17.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nepravidelné příjmy rodiče povinného k hrazení výživného nebo podstupování podnikatelských rizik mohou být důvodem pro vznik povinnosti poskytnout dítěti zálohu na výživné. Jaké jsou podmínky pro přiznání zálohy na výživné?

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Při určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného dítěte a jeho majetkové poměry a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného rodiče je také nutné zkoumat, zda povinný nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Nepřiměřená majetková rizika mohou být jedním z důvodů pro přiznání zálohy na výživné.

  • Jakým způsobem upravuje nový občanský zákoník změnu výše výživného? Kdy lze podat žádost o zvýšení výživného nebo žádost o snížení výživného? Přečtěte si Jak na změnu výše výživného?

V jakých případech vzniká právo na zálohu?

V řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti může v případech hodných zvláštního zřetele soud uložit osobě výživou povinné, aby složila zálohu na výživné splatné v budoucnu. Takto může soud uložit povinnost zálohy na výživné rodiči, který má nepravidelné příjmy (příjmy pouze ze sezónních prací), podstupuje majetková rizika při podnikání, čímž je ohrožována výživa dítěte do budoucna. Rovněž se může jednat o případy, kdy povinný plánuje dlouhodobý pobyt v cizině, což by mohlo způsobit obtíže při vymáhání výživného.

Soud bude zkoumat okolnosti každého individuálního případu k určení, zda vzniklo právo na přiznání zálohy na výživné, a to včetně určení přiměřené výše zálohy. Výše zálohy na výživné by měla odpovídat potřebám dítěte, možnostem povinného a důvodům pro její přiznání.

Poskytnutím zálohy nezaniká vyživovací povinnost

Obecně platí, že výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, přičemž u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Poskytnutím zálohy na výživné nezaniká vyživovací povinnost vůči dítěti, jelikož záloha na výživné je pouze určitým zvláštním zajišťovacím institutem výživného. Poskytnuté zálohové výživné přechází do vlastnictví dítěte postupně k jednotlivým dnům splatnosti výživného.

  • Občanský zákoník stanovuje, že nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Vlastnictví majetku tak automaticky nezbavuje nezletilé dítě práva na výživné: Vlastní majetek dítěte a právo na výživné.

Složení zálohy na zvláštní účet?

K naplnění účelu zálohy na výživné k poskytování pravidelných dávek výživného je nutné v soudním rozhodnutí stanovit opatření k výplatně výživného ze zálohy. Např. složením zálohy na zvláštní účet u banky společně s povinností banky provádět pravidelné výplaty dítěti. Takový postup může být poměrně komplikovaný, nabízí se tak možnost složení zálohy na zvláštní účet soudu. Správný postup musí stanovit soud v příslušném soudním rozhodnutí.

Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY