Nepravdy o zdravotním pojištění pro OSVČ

22.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí věnovat pozornost placení zdravotního pojištění, neplnění zákonné povinnosti je sankciováno a zdravotní pojišťovny následně vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale i penále.

Zdravotní pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost povinnou daní, podívejme se na vybrané omyly spojené s platbou zdravotního pojištění.

Nepravdy o zdravotním pojištění pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Lze se odhlásit z veřejného zdravotního pojištění

Všichni občané s trvalým pobytem v ČR musí být pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu a být tedy účastni v systému veřejného zdravotního pojištění. OSVČ se tedy nemohou rozhodnout, zdali zdravotní pojištění platit či nikoliv. Institut povinného veřejného zdravotního pojištění nelze v žádném případě nahradit žádnou účastí na komerčním pojištění.

Změnit pojišťovnu lze jen od 1. ledna

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost výběru zdravotní pojišťovny, přičemž je možné jednou za 12 kalendářních měsíců zdravotní pojišťovnu změnit. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny jsou od 1. ledna a od 1. července. OSVČ vyplňují přehledy za kalendářní rok, to však neznamená, že mohou zdravotní pojišťovnu změnit vždy jenom od 1. ledna. Pokud OSVČ změní zdravotní pojišťovnu od 1. července, potom musí za tento kalendářní rok vyplnit dva přehledy – jeden pro starou a druhý pro novou zdravotní pojišťovnu.

Odlišný výpočet u jednotlivých zdravotních pojišťoven

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Výpočet zdravotního pojištění mají osoby samostatně výdělečně činné stejný u všech zdravotních pojišťoven. Změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetřit na zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat jinými službami pro pojištěnce, sazbami zdravotního pojištění však nikoliv.

Zdravotní pojištění může být nulové jako daň z příjmu

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění za příslušný kalendářní rok vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. I když má OSVČ nízký hrubý zisk nebo je dokonce ve ztrátě, tak musí zaplatit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Za celý kalendářní rok 2021 činí minimální zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 28 708 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže být zdravotní pojištění nulové, jako se to může stát u výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (např. během studia, v penzi nebo při zaměstnání) nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. I při hrubém zisku v jednotkách tisícikorun se však musí zdravotní pojištění platit, není žádný limit pro neplacení jako je tomu při výpočtu sociálního pojištění u vedlejší činnosti. Např. při zisku 20 000 Kč při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí roční zdravotní pojištění 1 350 Kč (20 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Čtěte také:  Zdravotní pojištění je často vyšší než daň z příjmů, jak to?

Platba zdravotního pojištění je zastropována

Při výpočtu zdravotního pojištění, není oproti výpočtu sociálnímu pojištění, stanoven žádný strop. Zdravotní pojištění se tedy platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. Při velmi vysokém zisku tak zaplatí OSVČ více na zdravotním pojištění než na sociálním pojištění, přestože sazba sociálního pojištění je vyšší.

Dlužné pojistné může být prominuto

Ať už se OSVČ nachází v jakékoliv finanční, životní nebo rodinné situaci, tak jim nemůže být prominuto zdravotní pojištění. Výjimkou byla situace za měsíce březen až srpen roku 2020, kdy z důvodu epidemie koronaviru bylo při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti prominuto pojistné odpovídající minimálním platbám. Tato situace však v minulosti předtím nikdy nenastala. Individuálně tedy nemůže být zdravotní pojištění osobám samostatně výdělečně činným prominuto.

Při doplacení pojistného se penále automaticky promine

Z různých finančních důvodů neplatí v praxi některé osoby samostatně výdělečně činné pojistné na veřejném zdravotním pojištění řádně a včas. V takových případech je jim předepsáno penále. Při doplacení dlužného pojistného a podání odůvodněné žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě může být následně penále prominuto nebo sníženo. Na prominutí nebo snížení penále však není žádný zákonný nárok.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ