Tento týden musíte mít projednanou účetní závěrku

28.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Tento týden nás čeká nejzazší termín ke schválení účetní závěrky. Co je to valná hromada a jaké povinnosti jsou se závěrkou spjaté?

Účetní závěrku můžeme definovat jako sestavení výkazů, které ukazují stav účetní jednotky čili společnosti. Skládá se z rozvahy, účetních výkazů zisku, ale i ztráty a přílohy. Dále může obsahovat i přehled o peněžních tocích, ale i případné změny vlastního kapitálu, nicméně tyto informace nejsou povinné pro všechny jednotky neboli subjekty. Do závěrky vám pak zbývá už jen několik málo dní.

Dozvíte se:

Termín podání účetní závěrky

Účetní závěrka musí být projednána valnou hromadou, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období společnosti. Pokud je účetní období společnosti kalendářní rok, bude nejzazším termínem k projednání účetní závěrky 30. červen 2022, tedy čtvrtek v tomto týdnu.

Co udělat pro schválení účetní závěrky?

Pro schválení je v prvé řadě nutné svolat valnou hromadu. Ta je považována za nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo evropské společnosti. K jejímu konání musí docházet alespoň jednou do roka s tím, že jejími účastníky jsou společníci a akcionáři firmy. Rozhoduje totiž o nejpodstatnějších záležitostech a změnách společnosti.

„Valnou hromadu zpravidla svolává jednatel, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve společenské smlouvě společnosti. Pokud společenská smlouva neupravuje odlišné podmínky pro svolání valné hromady, postupuje se podle ustanovení zákona o obchodních korporacích. Ze zákona vyplývá, že termín valné hromady oznámí jednatel nejpozději 15 dnů před jejím konáním, písemně na adresu společníka,“ říká Linda Kolaříková z advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL.

Čtěte také: Jakými způsoby lze zveřejnit účetní závěrku?

Termín schválení účetní závěrky 2022

Zdroj: Depositphotos

Jakým způsobem je možné svolat valnou hromadu?

Společenská smlouva může modifikovat jak délku lhůty ke svolání valné hromady, tak způsob, jakým bude pozvánka společníkovi doručena. V dnešní době je standardem zasílání pozvánek e-mailem (specifikem v případě akciové společnosti je zveřejnění pozvánky také na webu společnosti).

Součástí pozvánky je mimo jiné i program, který má být dostatečně určitý. Pozvánka obsahuje také návrh usnesení k jednotlivým bodům programu, které má valná hromada přijmout svým rozhodnutím.

Je navíc dobré vědět, že proběhnout dokonce může i bez řádného svolání. Je tomu tak ale pouze tehdy, kdy se společníci takto dohodnou a splní další požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Čtěte také: Co je to zajišťovací účetnictví a k čemu slouží?

Povinnosti ve společenské smlouvě v rámci účetní závěrky

V případě schvalování účetní závěrky může společenská smlouva obsahovat další povinnosti, které musí být splněny před konáním valné hromady. Například zveřejnění, resp. poskytnutí účetní závěrky společníkům s dodatečným předstihem, aby se mohli připravit.

Toto je spíše typické pro akciové společnosti a má to souvislost s rozsahem práva na informace. Společníci společnosti s ručením omezeným mají obsahově širší právo na informace vůči společnosti, zároveň se většinou aktivně podílí na každodenním chodu společnosti, zatímco akcionáři akciové společnosti jsou spíše v pozici investora a nedisponují takovými znalostmi o stavu společnosti.

Společenská smlouva může dále stanovit povinnost projednat účetní závěrku dozorčí radou (pokud byla ve společnosti zřízena, u akciových společností s dualistickým systémem dozorčí rada standardně projedná účetní závěrku), případně jinými vnitřními orgány, které mohou společnosti volně zřizovat (například investiční výbor).

Čtěte také: Kdy je nutné nechat ověřit účetní závěrku auditorem?

Zdroj: Linda Kolaříková a Jana Sedláková z advokátní kanceláře Sedlakova Legal


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát