Založení družstva v kostce

15.04.2005 | Lukáš Buřík, Finance.cz
FinTriky


Chystáte-li se založit družstvo (výrobní, stavební, zemědělské, bytové či jiné), musíte se držet litery zákona a splnit podmínky uvedené v Obchodním zákoníku.

Téma týdne: Založení firmy krok za krokem

Charakteristika
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

Obchodní jméno
Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení "družstvo". Jak již bylo zmíněno, jde o společenství neuzavřeného počtu osob, což znamená, že do něj mohou přistupovat další členové a jiní členové vystupovat, aniž je třeba měnit zakládací smlouvu nebo stanovy.

Založení a vznik družstva
Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

 • určuje zapisovaný základní kapitál
 • schvaluje stanovy
 • volí představenstvo a kontrolní komisi

Na schůzi jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů.

Členství v družstvu, základní kapitál, ručení
Obchodní zákoník stanoví, že družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna. V případě FO může být členem družstva osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku. Členství v družstvu vzniká:

 • dnem vzniku družstva (zápisem do OR)
 • za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky
 • převodem členství
 • jiným způsobem stanoveným zákonem

Základní kapitál je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Jeho výši určují stanovy družstva, avšak musí činit nejméně 50 000 Kč. Za své závazky ručí družstvo celým svým majetkem, kdežto členové za závazky družstva neručí.

Členové družstva se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených stanovami. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení členského vkladu určeného stanovami (tzv. základní členský vklad) nebo alespoň části tohoto vkladu (tzv. vstupní vklad). Člen je povinen splatit zbytek základního členského vkladu do tří let, neurčí-li stanovy lhůtu kratší.

Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond se družstvo doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku až do okamžiku, kdy výše fondu dosáhne poloviny zapisovaného základního jmění družstva.

Řízení společnosti

 • členská schůze – nejvyšší orgán družstva, která má v kompetenci např. měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva, rozhodovat o rozdělení zisku příp. o způsobu úhrady ztráta, atd.
 • představenstvo – výkonný orgán družstva (kolektivní statutární orgán)
 • kontrolní komise – kontrolní orgán, který má oprávnění kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat případné stížnosti jednotlivých členů. Kontrolní komise má nejméně 3 členy a schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce
 • další orgány družstva podle stanov

Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva.

Rozdělení zisku
Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.

Zdroj: Obchodní zákoník

Další finanční tipy a triky najdete na www.finance.cz/aktuality.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.