Daňový doklad

Daňový doklad je třeba vystavit do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém


 • se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, 
 • se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno,
 • se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo 
 • byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.

Daňový doklad musí obsahovat

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění, 
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, 
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně, 
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

Zjednodušený daňový doklad

Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
 • základ daně, 
 • výši daně.

Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost. Daňovým dokladem je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Daňovým dokladem při vývozu zboží se považujdaňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a).

Uchování daňových dokladů

Daňové doklady je třeba uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, na jím zvoleném místě. Daňový doklad v listinné formě je možné převést do elektronické podoby a uchovávat jej pouze v této podobě. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: