Odškodnění újmy na zdraví: Náhrada bezplatně poskytované práce

03.03.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Nový občanský zákoník rozšířil okruh náhrad, které lze požadovat při zajištění odškodnění. Jedním z nových institutů je náhrada bezplatně poskytované práce, která odpovídá realitě běžného života. Jakým způsobem je tento institut upraven v novém občanském zákoníku, se dozvíte v dnešním článku.

Mezi nejvýraznější změny spojené s účinností nového občanského zákoníku je nové pojetí odškodnění újmy na zdraví, které umožňuje získat v případě poškození zdraví adekvátní odškodnění. Ale nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát: http://www.finance.cz/zpravy/finance/449647-odskodneni-ujmy-na-prirozenych-pravech-nelze-predem-vyloucit/

Náhrada za bezplatně konané práce

Nový občanský zákoník stanovuje, že konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla. Jedná se o právní institut odškodnění tzv. sekundárních obětí, jelikož jejich nárok je odvozený od újmy, kterou utrpěl primární poškozený.

Tato náhrada může být poskytována např. v situaci, kdy poškozený zdarma vypomáhal v rodinném podniku, či se staral zdarma o zahradu v domově důchodců a následkem utrpěné újmy na zdraví již není schopen dále vykonávat tyto bezplatné práce, přičemž příjemci této bezplatné práce vzniká újma.

Ústavní soud vydal nález, na základě kterého se postavil na stranu rodičů, kteří vynakládali značné finanční prostředky na celodenní péči o svého nezletilého syna, který se stal nemohoucím v důsledku nesprávně provedeného porodu. Co bylo obsahem sporu a jaké teze vymezil Ústavní soud, se dozvíte: http://www.finance.cz/zpravy/finance/453977-ustavni-soud-k-odskodneni-nakladu-spojenych-s-celodenni-peci-o-poskozeneho/

Určení výše odškodnění

Právo na odškodnění náhrady za bezplatně konané práce vzniká okamžikem, kdy primární poškozený přestal vykonávat bezplatnou práci. Určení výše odškodnění nebude zcela snadné, mělo by se vycházet z tržní hodnoty bezplatně vykonávané práce. Nový občanský zákoník vymezuje, že náhrada by měla být poskytnuta peněžitým důchodem, lze však zvažovat i jinou formu náhrady, např. odstupné nebo jednorázové poskytnutí náhrady.

Nový občanský zákoník vymezuje některé případy, kdy se nelze platně vzdát práva na náhradu způsobené újmy. Jakým způsobem nový občanský zákoník řeší tuto problematiku, se dozvíte: http://www.finance.cz/zpravy/finance/449647-odskodneni-ujmy-na-prirozenych-pravech-nelze-predem-vyloucit/

Plné odškodnění

Odškodnění újmy na zdraví by mělo plně vyvažovat utrpěnou bolest, ztížení společenského uplatnění, ušlý výdělek a veškeré další majetkové a nemajetkové újmy. Každý případ odškodnění je však individuální. Budete-li řešit případ odškodnění, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ