Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

19.07.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Senát schválil novelu zákona o dani z nabytí nemovitosti. Jaké jsou nejdůležitější změny? Od kdy bude zákon nejspíše platit? A jak se promítne v oblasti poskytování hypoték a budou jím ovlivněny také ceny nemovitostí?

Nejdůležitější změnou, kterou přináší nový zákon o dani z nabytí nemovitosti, je přenesení role poplatníka z prodávajícího kupujícího. Současný zákon nabízí možnost oběma stranám transakce, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí. Zpravidla ji platí prodávající a kupující je v pozici ručitele. Podle nového zákona se poplatníkem stává kupující a institut ručení se úplně ruší. „Z mého pohledu se jedná jak v případě změny plátce tak zrušení ručení o logickou věc a narovnání historické anomálie. Za rok či dva nám to přijde normální,“ komentuje změny Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení.

Sazba zůstává na 4 procentech

Výše sazby daně, navzdory snahám o její úpravu, zůstává stejná - 4% ze základu daně - ze sjednané kupní ceny nebo srovnávací daňové hodnoty. Sjednaná cena (kupní cena) je základem dane?, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě?. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny (odhadu). Náklady na odhad je možné od daně odečíst.

Poplatník dane? z nabytí nemovitých věcí si může zvolit, kterou hodnotu (zda směrnou hodnotu, nebo cenu zjištěnou) použije k stanovení srovnávací daňové hodnoty. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě? nemovité věci, ve srovnatelném časovém období a zohledňuje druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebné? technické parametry nemovité věci. Směrnou hodnotu si poplatník sám nevypočítává, pouze v daňovém přiznání uvádí údaje nezbytné pro její výpočet provedený správcem dane?. Srovnávací daňová hodnota se následně porovná se sjednanou kupní cenou a základem dane? je vyšší z hodnot.

Osvobození rozestavěných novostaveb už nebude platit

Stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené (rozestavěné) nemovitosti. Osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání. Předmětem daně bude prodloužení trvání práva stavby. Předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy. Jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek.

Od daně z nabytí budou osvobozeny obce a kraje (územně samosprávné celky), ty nebudou muset ani podávat daňové přiznání. Novela také zpřesňuje určení základu daně pro případ přeměn právnických osob při převodu jmění na společníka a při nabytí vlastnického práva k závodu nebo části závodu, jejichž součástí je nemovitost.

Hypotéky a vliv na cenu nemovitostí

Přenesení daňové povinnosti z prodávajícího na kupujícího bude znamenat navýšení nákladů na pořízení nemovitosti. Dle našich informací jsou banky připraveny poskytovat hypotéku jak na kupní cenu, tak na úhradu daně z nabytí, samozřejmě za předpokladu, že bude dodržen limit LTV. Podle ministerstva financí zákon i nadále umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z nabytí.

Co se týče cen nemovitostí, tak přenesení daňové povinnosti by mohlo teoreticky přinést snížení nabídkových cen nemovitostí. „V praxi však vzhledem k vývoji na trhu, růstu cen a převisu poptávky nad nabídkou očekáváme dopady pouze minimální. K určitým korekcím cen může docházet jednotlivě u nemovitostí v méně atraktivních lokalitách, které hledají kupce dlouhodobě. Obecně za celý trh a v případě kvalitních nemovitostí v dobré lokalitě výraznější dopad nepředpokládáme,“ říká Libor Ostatek.

Kdy začne zákon platit?

Zákon o dani z nabytí nemovitosti, jak bylo uvedeno výše, byl schválen senátem. Od nabytí účinnosti jej nyní dělí podpis prezidenta a uveřejnění ve sbírce zákonů. Pokud se schválení zákona na Hradě nezasekne, předpokládáme nabytí účinnosti k 1. 12. 2016. Pro praxi to znamená, že smlouvy podané na katastr nemovitostí do účinnosti zákona se budou řídit stávající úpravou, smlouvy podané po tomto datu již novým zněním. Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň je nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.


Zdroj: GOLEM FINANCE

Autor článku

Luboš Svačina  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ