Úroková dotace - zrušeno k 21.4.2016

Tzv. podporu hypoték poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je určena na starší bydlení pro osoby do 36 let a upravuje ji nařízení vlády č. 249/2002 Sb., (novelizováno nařízením vlády č. 32/2004 Sb.).

Základní charakteristiky podpory

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru a její výše se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce.

Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena.

Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. Úroková dotace je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc korun, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Nárok mají také vyšší úvěry, ale podporována zůstává jen jejich část do uvedené maximální částky.

Základní podmínky k poskytnutí podpory

Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner), nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let. Žadatel, který o příspěvek požádá (v případě manželů ani jeho partner), nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR a po dobu poskytování podpory musí tato nemovitost sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

Kde lze o podporu žádat

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předá uchazeč bance (formulář získá od zaměstnanců banky, kteří s vyplněním jistě ochotně pomohou), u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. Pokud žádost v tomto termínu nepředáme, ztrácíme neodvolatelně možnost tuto podporu získat. Samotný proces získání podpory je poměrně administrativně náročný, zejména z hlediska obstarání příloh žádosti, které jsou Ministerstvem pro místní rozvoj, a tedy i bankami vyžadovány. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.

Výše státní podpory

Výpočet výše státní podpory se vždy provádí na základě "ideálního" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky. Vypočte-li se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru, jejich rozdíl zaokrouhlený na celé koruny nahoru je výše státní podpory. Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku.

K aktualizaci státní podpory dochází vždy při změně úrokové sazby hypotečního úvěru, nejpozději však po pěti letech. Novou výši podpory oznamuje příjemci banka, zpravidla poté, kdy proběhne na Ministerstvu pro místní rozvoj kontrola správnosti změny výše podpory.

Podklady k žádosti o poskytnutí státní finanční podpory

  • čestné prohlášení na formuláři banky (vždy originál)
  • kupní smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu vlastnického práva do
  • katastru nemovitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • výpis z katastru nemovitostí se zapsaným vlastnickým právem žadatele (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • doklad prokazující uplynutí dvouleté lhůty (originál nebo úředně ověřená kopie)

V případě vzniku pochybností o splnění některé z podmínek přiznání podpory může banka požadovat i další potřebné doklady.

Předání všech povinných příloh žádosti je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování podpory, a tudíž se mu žadatel nevyhne. Na druhou stranu  některé z podkladů stejně žadatel předkládá v rámci vyřizování svého hypotečního úvěru a na předložení zbývajících podkladů má relativně dost času, protože je stanoveno, že smlouvu je nutné uzavřít nejpozději až k datu zahájení čerpání. S trochou nadsázky tak můžeme říct, že  je možné tuto záležitost nechat na dobu, kdy bude mít žadatel čas a náladu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: