Daně 2023: Formulář k dani z příjmů právnických osob 2022

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy penzijních společností, podílové fondy a podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, svěřenské fondy podle občanského zákoníku.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022

 
Název formuláře Interaktivní xls
Přiznání k dani z příjmů právnických osob

stáhnout

 

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání je povinen podat výše uvedený poplatník za stanovené období za něž se vyměřuje daň, a to i v případě, že vykáže základ daně ve výši nula nebo vykáže daňovou ztrátu. Veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a nemá povinnost přinání podat. Dále se tato povinnost nevztahuje na společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Termín podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího obdob. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty. Připadne-li lhůta pro podání daňového přiznání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejblíže následující pracovní den. Správce daně může na žádost poplatníka nebo z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání přiznání až o tři měsíce. 

Způsob podání daňového přiznání

Přiznání se předkládá územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu, kde je umístěn spis daňového subjektu k dani z příjmů právnických osob. Daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání či opravné daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí (dále jen „ministerstvo“) nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání k dispozici na stránkách Finanční správy ČR.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 7 krát


Související články: