Daně 2022: Formulář k silniční dani za rok 2021

Přiznání k dani silniční podává poplatník za vozidla, která jsou podle zákona o dani silničné předmětem daně, tj. silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná poplatníkem daně z přímů PO a daně z příjmů FO pokud jsou používané a k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti.
Nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největšípovolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice jsou předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití.

Přiznání k dani silniční za rok 2021

 
Počet vozidel/velikost firmy Interaktivní xls
Jedno vozidlo

stáhnout
Střední firma - až 128 vozidel

stáhnout
Velká firma - až 340 vozidel

stáhnout

 

Kdo podává daňové přiznání

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

  • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
  • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
  • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
  • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
  • stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. 

Termín podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně. 

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Tiskopis daňového přiznání včetně tiskopisu přílohy k přiznání k dani silniční a pokynu k vyplnění přiznání k dani silniční je k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu Adobe PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ČR.
Elektronicky lze přiznání k dani silniční podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně. Datovou zprávu lze odeslat prostřednictvím Datové schránky nebo Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, v němž je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu pro odeslání, či formulář uložit či vytisknout a po opatření podpisem podat v listinné podobě.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát


Související články: