Daně 2024: Formulář k silniční dani za rok 2023

Od roku 2022 je předmětem silniční daně zdanitelné vozidlo, kterým dle zákona o silniční dani vozidlo kategorie N (přesněji N2 A N3) a přípojná vozidla kategorie O (přesněji O3 a O4) registrované v registru silničních vozidel.

Dříve byla předmětem daně všechna vozidla používaná k podnikání a všechny vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Nově se silniční daň neplatí u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel do 12 tun. 

 

Přiznání k dani silniční za rok 2023

 
Počet vozidel/velikost firmy Interaktivní xls
Jedno vozidlo

stáhnout
Střední firma - až 128 vozidel

stáhnout
Velká firma - až 340 vozidel

stáhnout

 

Kdo podává daňové přiznání

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

  • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
  • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
  • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. 

Termín podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně. 

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Tiskopis daňového přiznání včetně tiskopisu přílohy k přiznání k dani silniční a pokynu k vyplnění přiznání k dani silniční je k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu Adobe PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ČR.
Elektronicky lze přiznání k dani silniční podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně. Datovou zprávu lze odeslat prostřednictvím Datové schránky nebo Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, v němž je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu pro odeslání, či formulář uložit či vytisknout a po opatření podpisem podat v listinné podobě.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání (mj. také daňové přiznání) učinit pouze elektronicky.

 

Časté otázky

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo kategorie N (přesněji N2 a N3) a přípojná vozidla kategorie O (přesněji O3 a O4). Podle počtu náprav a hmotnosti vozidel kategorie N rozlišujeme: BA - nákladní automobil, BB - skříňový automobil, BC - tahač návěsu, BD - silniční tahač.

Zdaňovacím obdobím silniční daně je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Od roku 2022 je zrušeno placení záloh. Od roku 2024 je výnos daně silniční je příjmem rozpočtu rozpočtu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 11 krát


Související články: