Jak získat dotaci z Evropské unie?

31.03.2008 | , Finance.cz
EU


Pro období 2007 - 2013 byla z evropského rozpočtu pro ČR vyčleněna částka ve výši 26,7 miliardy eur ( 773,9 miliardy korun). Česká vláda pro čerpání těchto prostředků z EU přijala 24 operačních programů. Přečtěte si, jak z nich čerpat peníze.

Téma týdne: Dotace z EU od A do Z

Předtím než o dotaci z Evropské unie vůbec začnete uvažovat, je dobré znát určitá základní pravidla o jejich poskytování a proplácení - z dotace je možné financovat pouze část uznatelných nákladů, ve standardních případech je to maximálně 50 % až 60 %. Finanční prostředky z dotace jsou žadateli fyzicky vypláceny na účet až zpětně po úplné a úspěšné realizaci projektu. Z tohoto důvodu musí každý žadatel o dotaci předem doložit, že je schopen projekt financovat v plné výši včetně DPH bez ohledu na získání dotace.

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007–2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje Česká republika pro využívání fondů Evropské unie letech 2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Více o těchto programech se dočtete v našem středečním článku.

Kdo může žádat o dotace z fondů EU:

  • Podnikatelé - malé (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců)
  • Města - územní samosprávní celek nad 5 tisíc obyvatel
  • Obce - územní samosprávní celek do 5 tisíc obyvatel
  • Neziskové organizace
  • Státní organizace

Kdo dotace z EU poskytuje a jaké podmínky je třeba splnit?


Dotaci žadateli poskytne příslušné ministerstvo, jestliže žádost i žadatel splňují stanovené podmínky a lhůty. Dotace přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Žádosti o dotace dle jednotlivých dotačních programů se projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na příslušném ministerstvu. Dojde-li příslušné ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. Žadatelem může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, pokud je tak uvedeno u jednotlivých programů.

Jak o dotaci z EU požádat?


Žádost o dotaci z jednotlivého operačního programu se podává vždy po uveřejnění výzvy. Žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý dotační program a za každý předmět dotace dle sídla podnikání (u právnické osoby) a dle trvalého bydliště (u fyzické osoby). Zjistí-li příslušné ministerstvo (které má na starosti příslušnou dotaci), že žádost je neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne.

Základní pravidla postupu při žádosti o dotaci:

  • Získat informace o dotaci - zjistit jaké dotace a na jaké účely EU poskytuje
  • Nalezení konkrétní dotace pro svůj projekt - vyhledat seznam aktuálních, či připravovaných výzev. Ty lze nalézt jednak na stránkách jednotlivých ministerstev nebo na specializovaných stránkách (např. www.edotace.cz)
  • Zajistit si financování projektu - dotace jsou posílány většinou propláceny zpětně až po realizaci projektu, tudíž žadatel musí být schopný celý financovat z vlastních či externích zdrojů
  • Vyřídit si konkrétní dotaci – o to jak dotaci správně a úspěšně vyříditse dozvíte více v našem čtvrtečním článku
  • Udržet si dotaci - při nesplnění určitých podmínek žadateli hrozí, že dotace bude odebrána, či dokonce bude uděleno penále


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát