Co dělat, když se chci stát daňovým poradcem?

07.11.2014 | , Finance.cz
DANĚ


K tomu, abyste se stali daňovým poradcem, je nutné vykonat kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Přečtěte si, co vše musíte splnit, abyste mohli takovou zkoušku vykonat a začít podnikat jako daňový poradce.

Obecné informace o kvalifikační zkoušce upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní průběh zkoušky pak upravuje Zkušební řád, který vydává Komora daňových poradců ČR po dohodě s Ministerstvem financí.

Zkoušku je oprávněna skládat fyzická osoba, která:

 • získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu (u zahraničních titulů je třeba doložit nostrifikaci),
 • je bezúhonná,
 • má plnou způsobilost k právním úkonům,
 • nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání,
 • nemá pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní,
 • nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením podle § 12 odst. 1 písm. d).

Jaké je obsahové zaměření zkoušky?

Kvalifikační zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části.

Každá dílčí písemná část kvalifikační zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50% možných bodů z každého praktického příkladu a 50% možných bodů teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.

Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory. Více o obsahovém zaměření naleznete na těchto stránkách http://www.kdpcr.cz/article.asp?nDepartmentID=27&nArticleID=1858&nLanguageID=1

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není ale možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít komunikační techniku zejména mobilní telefon.

K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců ode dne, kdy byla žadatelem o vykonání této písemné části kvalifikační zkoušky napsána. (Např. pokud žadatel složil první dílčí písemnou část zkoušky v termínu 2. 10. 2013, její platnost vyprší dne 2. 10. 2015, tj. k ústní části zkoušky, která se bude konat v termínu 29. - 30. 10. 2015 již nebude platná!).

Ústní část kvalifikační zkoušky je zaměřena na nedostatky v písemných částech, platné právní normy o daních, orientačně na další právní normy, související s daněmi. Jako doplňující je možné položit otázky týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní část zkoušky trvá celkem cca 45 minut. Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část, může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části zkoušky.

Kolik stojí vykonání kvalifikační zkoušky?

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním období, se stanoví ve výši 7000 Kč. Poplatek je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části.

Žadatel se může hlásit na všechny části zkoušky v jednom zkušebním období a v tom případě zaplatí poplatek 7000 Kč za celou zkoušku. Pokud se rozhodne rozložit si jednotlivé části zkoušky do různých zkušebních období nebo bude některou z neúspěšně absolvovaných částí opakovat v některém následujícím zkušebním období, zaplatí za každé zkušební období částku 7000 Kč.

Kde a kdy se kvalifikační zkoušky konají?

Od roku 2003 se konají kvalifikační zkoušky pouze v Brně. Kvalifikační zkoušky jsou organizovány zpravidla ve dvou zkušebních obdobích ročně. Zkoušky nejsou omezeny počtem uchazečů, pouze termínem přijímání přihlášek. Aktuálně vyhlášené termíny naleznete na těchto stránkách http://www.kdpcr.cz/article.asp?nDepartmentID=27&nArticleID=1862&nLanguageID=1

Jak se přihlásit ke kvalifikační zkoušce?

Žadatel o kvalifikační zkoušku musí doručit Komoře daňových poradců ČR písemnou žádost, ke které připojí přílohy dle § 5 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb.

Úplná žádost musí obsahovat:

 • vyplněný formulář žádosti (nebo klasická žádost formou dopisu) ke kvalifikační zkoušce, jehož součástí je dotazník pro vyplnění údajů potřebných k získání výpisu z Rejstříku trestů (o výpis z evidence žádá Komora) a současně část, ve které žadatelé vyznačí, ke kterým dílčím částem kvalifikační zkoušky se v daném zkušebním období hlásí.
 • čestné prohlášení (viz. § 5 odst. 1 písm. c) d) zákona č. 523/1992 Sb., je obsaženo ve formuláři žádosti)
 • doložení dosaženého vzdělání (kopie diplomu)

Formulář žádosti

 • Žádost zasílejte v originále (tj. s originálem vlastnoručního podpisu žadatele)! Žádosti zaslané faxem nebo e-mailem jsou neplatné.
 • Žádost lze zaslat do datové schránky Komory z osobní datové schránky žadatele nebo z datové schránky fyzické podnikající osoby - žadatele. Datová schránka Komory daňových poradců je od 1. 11. 2009 aktivní a lze ji využívat pro příslušnou korespondenci s Komorou. ID datové schránky KDP ČR je: ng6adi3.
 • Nesplňuje-li předložená žádost předepsané náležitosti, vyzve Komora žadatele k doplnění.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ