Přiznání k DPH vás mile překvapí

19.12.2008 | , Finance.cz
DANĚ


Příští rok ale nepůjde jen o nové přiznání k dani z přidané hodnoty, ale začne platit řada změn, které byste měli určitě znát.

Téma: Novinky v roce 2009


Přiznání k dani z přidané hodnoty bude od nového roku ve zcela novém designu. Formulář má nyní pouze dvě stránky a položky nejčastěji vyplňované jsou zvýrazněné tmavější zelenou barvou. První strana obsahuje identifikační údaje, nově se za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok. Druhá strana je určená pro vlastní výpočet DPH. Jednotlivé položky jsou jinak členěné oproti minulým formulářům, jsou rozdělené do několika částí - Zdanitelná plnění, Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně, Doplňující údaje, Nárok na odpočet daně, Krácení nároku na odpočet daně a Výpočet daňové povinnosti.


Paragraf 36 má nový odstavec


V § 36 ZDPH je doplněn nový odstavec 11, kterým se stanoví postup pro případy, kdy plátce zaplatil částku za plnění pro jinou osobu jejím jménem a obdrží od ní úhradu. Podle § 36 odst. 11 zákona se do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.


Další důležité změny od 1.1.2009


  • Dochází k upřesnění místa podnikání pro fyzické osoby povinné k dani, tímto místem podnikání bude nadále adresa zapsaná jako místo podnikání např. v živnostenském oprávnění.
  • Nově se definuje obrat jako tzv. úplata. Pro zahrnutí do obratu bude rozhodující uskutečnění ekonomické činnosti.
  • Plátce DPH musí vždy vystavit daňový doklad subjektu, který není zřízen za účelem podnikání, dosud to bylo jen na vyžádání.
  • Částka uvedená na daňovém dokladu bude muset být zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu (na koruny), případně se uvede v haléřích.
  • Dochází k odstranění přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiné osoby jako nadbytečné. Dochází tak k harmonizaci s právem EU.
  • Majetkový vklad v nepeněžité podobě bude zdaňován DPH v každém případě.
  • Technické zhodnocení bude považováno za samostatný majetek.
  • Bude možné opravit chybnou výši DPH, dosud to bylo možné jen s poukazem na evropské právo.


Další změna se chystá


V poslanecké sněmovně je v současnosti v prvním čtení novela zákona, která navrhuje zavést do paragrafu 63 do odstavce 1 bod i) s tímto zněním “i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f)”. Paragrafy 71a až 71f pak specifikují, jaká plnění jsou osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. Například v paragrafu 71a se podmiňuje dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro obchodní účely. Podle paragrafu 71c je dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků, v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu 200 cigaret. Podle paragrafu 71d je dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo 2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % objemových.

Už nyní si můžete stáhnout nový formulář k dani z přidané hodnoty ve formátu PDF i Excel s přednastavenými vzorci výpočtu. V každém případě postupujte podle pokynů, které si rovněž můžete stáhnout.

Autor článku

Karel Pospíšilík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ