Změny v odpisech a finančním leasingu na obzoru

21.07.2009 | , Finance.cz
DANĚ


V první polovině července podepsal prezident návrh novely zákona o daních z příjmů, který se dotýká odepisování majetku a možnosti uplatňování nákladů na leasing. Co se změní?

Hned na začátku je potřeba říci, že změny v odepisování majetku a možnosti uplatňování nákladů na leasing mají přechodný charakter. Budou totiž platit v letech 2009 a 2010 s případnými dopady do let následujících. Podívejme se na to blíže.


Odpisy dlouhodobého majetku


Majetek odepisovaný v první odpisové skupině (jedná se hlavně o počítače, kancelářské stroje, většinu ručního nářadí a nástrojů, měřících přístrojů a podobně) se v současné době odepisuje v průběhu tří let (přesněji v průběhu třech zdaňovacích období). Roční odpis přitom nezávisí na tom, kdy byl majetek pořízen. Vedle tohoto způsobu odepisování bude poplatník moci nově uplatnit i rychlejší způsob odepisování, kdy majetek odepíše rovnoměrně v průběhu 12 měsíců tj. každý měsíc 1/12 ceny.

Majetek odepisovaný ve druhé odpisové skupině (jedná se hlavně o osobní a nákladní automobily, většinu dalších dopravních prostředků, většina výrobních strojů, nábytek, optické přístroje, fotoaparáty a řada dalších) se odepisuje pět let. Nově bude možné uplatnit odpisy ve výši 5 % prvních 12 měsíců po pořízení a 3 a 1/3 % dalších 12 měsíců, tedy plně odepsat v průběhu prvních 3 let po pořízení. Při tomto novém způsobu odepisování je nutno dodržet následující:


 • odpisovat lze majetek pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010;
 • rozhodující je skutečně okamžik pořízení (převzetí poslední části), nikoliv uvedení do provozu nebo zaplacení;
 • odepisování se zahajuje následující měsíc po uvedení do provozu;
 • odpisy nelze přerušit nebo odepisovat menší než určenou částku;
 • tento majetek lze odepisovat i stávajícím způsobem (3 roky), ale odpisy nelze kombinovat (jeden rok novým způsobem, jeden rok stávajícím);
 • poplatník musí být prvním vlastníkem majetku (zde bude potřeba precizovat výklady, ale dá se předpokládat, že prvním, kdo jej jako dlouhodobý majetek používá);
 • ustanovení se netýká technického zhodnocení již existujícího majetku, to je odepisováno stávajícím způsobem;
 • pokud by byl takto nově odepisovaný majetek technicky zhodnocen, bude se zhodnocení odpisovat samostatně podle stávajících způsobů (tedy jako by bylo novým pořízením majetku ve stejné odpisové skupině), a to i v případě, že by ke zhodnocení došlo před 30. 6. 2010;
 • pokud by došlo k opakovanému technickému zhodnocení bude každé zhodnocení považováno jako nový majetek a odepisováno zvlášť 3 nebo 5 let;
 • majetek se tímto způsobem bude odepisovat až do jeho plného odepsání i po 30. 6. 2010.

Ustanovení platí zpětně i na majetek pořízený před účinností zákona, což poplatníkům účtujícím v kalendářním roce nebude činit žádné komplikace. Silně znevýhodněni jsou však poplatníci účtující v hospodářském roce, kteří např. v únoru pořídili majetek, k 31. 3. uzavřeli hospodářský rok, do 30. 6. podali přiznání a nemohli a nemohou pro tento majetek nový způsob odepisování použít.


Uplatnění nájemného při finančním leasingu


V případě leasingu (smlouvy o nájmu věci s následnou koupí) majetku odepisovaného v první odpisové skupině je nájemné v současné době daňově uznatelné, pokud doba nájmu (tj. doba od převzetí věci do okamžiku plánovaného prodeje uvedeného v leasingové smlouvě) je delší než 36 měsíců. Tato lhůta se zkracuje novelou na 12 měsíců.

Obdobně při leasingu majetku odepisovaného ve druhé odpisové skupině je nájemné daňově uznatelné, pokud doba leasingu je alespoň 54 měsíců (platí pro smlouvy uzavřené po 31. 3. 2009) nebo 60 měsíců (platí pro smlouvy uzavřené mezi 1. 1. 2008 a 31. 3. 2009) anebo 36 měsíců (platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2007). Tato lhůta se zkracuje na 24 měsíců. Přitom:


 • zkrácená lhůta platí pro smlouvy uzavřené po účinnosti novely zákona nejpozději do 30. 6. 2010;
 • rozhodující je datum uzavření smlouvy, ne převzetí předmětu leasingu nebo první splátky;
 • doba leasingu může být libovolně delší než uvedených 12 nebo 24 měsíců;
 • zůstává v platnosti, že fyzická osoba musí po ukončení nájmu zařadit předmět leasingu do svého majetku;
 • ustanovení nelze použít na změny a dodatky k dříve uzavřeným smlouvám;
 • ustanovení nemá žádný vliv na předčasně ukončené smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti; pokud tedy dojde k předčasnému odkupu dříve uzavřené smlouvy na leasing automobilu, například  po 30 měsících, stává se dosavadní nájemné daňově neuznatelným výdajem i po účinnosti novely.

Autor pracuje jako daňový poradce ve společnosti ADAR s.r.o.. ADAR s.r.o.

Autor článku

Petr Beránek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ