SP ČR: Učňovské školství kolabuje

28.06.2011 | , Svaz průmyslu a dopravy
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


24.6.2011 Zaměstnavatelé odmítají závěry zveřejněné studie společnosti Scio zpochybňující důležitost učňů i v budoucnu.

České ekonomice hrozí vážné problémy kvůli prohlubujícímu se nedostatku žáků v učilištích a středních odborných školách. Jak uvádí dnes zveřejněná studie společnosti Scio, během příštích let se očekává jejich pokles až o 30 procent, přičemž oproti minulému roku nastoupilo na střední školy a učiliště o 16 tisíc žáků méně a některé školy jsou naplněné ani z poloviny.

Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítá však závěry této studie, podle níž nehledě na demokratické trendy a poptávku ekonomiky je „dnes dostatek vyučených lidí“. Veškerá šetření mezi 1600 členskými firmami a závěry řady kulatých stolů pořádaných Svazem v posledních letech poukazují na prohlubující se nedostatek technicky orientovaných pracovníků, a to i vyučených. „Pokud rychle nedojde k nápravě a školství v České republice se výrazněji nezačne orientovat na vzdělávání v technických oborech, v nejbližších letech se řada firem dostane do existenčních problémů kvůli nedostatku lidí,“ tvrdí závěry několika těchto kulatých stolů.

Jak mimo jiné potvrzuje průzkum Národního ústavu odborného vzdělávání, problém nedostatku prohlubuje skutečnost, že šest let po skončení studia na středním dobrém učilišti zůstává v oboru jen 37 procent absolventů.

„I v budoucnu budou potřební vyučení lidé, byť souhlasíme s autory studie, že kvalifikační požadavky na dělnické profese se neustále zvyšují a mnohá tato povolání vyžadují již nyní maturitní úroveň. Vycházíme však z prognóz, podle nichž bude v celoevropském měřítku potřeba v roce 2020 stále nejméně 15 procent pracovníků s nižší kvalifikací. V případě České republiky je proto žádoucí udržet podíl maturitních a nematuritních oborů v poměru 70 ku 30 procentům,“
říká Miloš Rathouský, ředitel Sekce rozvoje lidských zdrojů Svazu průmyslu a dopravy ČR. A dodává: „Nenavyšujme při poklesu žáků vstupujících do středoškolského vzdělávání počty maturantů na úkor vyučených.“

V současné době školy nejsou schopny dodat na pracovní trh dostatek absolventů v potřebných kvalifikacích a v potřebném množství. „Nabídka kvalifikace se nesetkává s poptávkou po ní. Je to pravidelný cyklický a regionálně podmíněný jev, což je systémová chyba. V úvahu je nutno vzít častou neochotu čerstvých absolventů plnit pracovní požadavky a jejich neúměrně vysoké očekávání nástupních platů. Rozhodně ale nelze souhlasit s myšlenkou, že tam, kde vznikne přebytek nabídky určitých kvalifikací, vzniknou odpovídající pracovní příležitosti,“ uvádí Miloš Rathouský.

Jedním z důvodů nedobrého stavu v oblasti učňovského školství je fakt, že stát rezignoval na svou roli objednatele školských služeb a nechává to na rodičích a žácích. Nastavený školský systém proto neodpovídá poptávce pracovního trhu a ekonomice České republiky s vysokým podílem průmyslu. Navíc školy jsou motivovány především počty žáků, na které jsou vázány finanční prostředky. „Primární by mělo být uplatnění absolventů na trhu práce a přidaná hodnota škol,“ upozorňuje Miloš Rathouský.

Současně se Svaz průmyslu a dopravy ČR aktivně angažuje v otázce celoživotního vzdělávání. V těchto dnech zaslal své stanovisko k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015, předloženém MŠMT. Jádrem návrhu zaměstnavatelů je akcent na podporu rozvoje dalšího vzdělávání. „Požaduje dobudování systému Národní soustavy kvalifikací jako rovnocenného k počátečnímu vzdělávání. Je přece nutné mít funkční systém umožňující získání nových kvalifikací pro ty, kteří již jednu kvalifikaci mají a prošli alespoň počátečním vzděláváním,“ uvádí Miloš Rathouský.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT