Právní vztahy v podnájmu

11.09.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Podnájemní bydlení patří k rozšířeným způsobům bydlení v naší republice. Společně se zaměříme na právní vymezení podnájmu dle zákona pro ochranu našich práv, kdy podnájem nepředstavuje natolik chráněný institut jakožto nájem bytu.

Dle článku na téma společného nájmu bytu jsme si nastínili využívané právní vztahy pro spolubydlení. Obvyklá praxe představuje situaci, kdy na jednoho nájemce jest psán nájem bytu dle nájemní smlouvy a ostatní spolubydlící uzavírají podnájemní smlouvy. Přejete - li si rovná práva a povinnost ve spolubydlení, pokuste se dojednat uzavření společného nájmu bytu.


Čtěte také

Jak na to: Společný nájem bytu


Souhlas pronajímatele podmínkou nutnou

Smlouvu o podnájmu lze uzavřít jen s písemnou souhlasem pronajímatele. Absence souhlasu pronajímatele způsobuje neplatnost smlouvy o podnájmu a pro nájemce, který uzavřel smlouvu o podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele znamená hrubé porušení své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, které může vést až k udělení výpovědi pronajímatelem a to bez přivolení soudu. Podnájemní vztah dle smlouvy o podnájmu může být uzavřen na dobu určitou nebo bez určení doby.

Smlouva o podnájmu, kterou se do podnájmu přenechává pronajatý byt nebo jeho část musí mít písemnou formu. Všeobecně doporučuje pro veškeré právní jednání, přestože v některých případech nevyžaduje písemnou formu, vyžadovat písemné potvrzení, smlouvu apod. Na první pohled dobré vztahy založeném na ústní dohodě končí soudním jednáním, které bez písemných listin nebývá jednoduché.

Ukončení podnájmu

Nájem bytu dle české právní úpravy představuje chráněný institut, který přesně vymezuje, ve kterých případech a z důvodů lze udělit výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu a v jakých případech bez přivolení soudu. Naproti tomu podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu, není – li dohodnuto jinak.

Podnájem dále končí v případech sjednaných uplynutím doby, na kterou byl sjednán. V případech, kdy smlouva o podnájmu neobsahuje určení doby podnájmu, končí podnájem nejpozději se zánikem nájmu. Podnájemce nemá právo po skončení podnájmu na bytovou náhradu ve formě náhradního podnájmu.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 719


(1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Není-li splněna tato podmínka, je smlouva neplatná. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b). Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě podle § 710 odst. 2.

(2) Podnájem sjednaný bez určení doby skončí nejpozději se zánikem nájmu. Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím této doby.

(3) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

§ 710

(2) V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi, pokud není dále stanoveno jinak

Podepsat můžeš…

Při uzavírání smlouvy o podnájmu jedině doporučuje ověřit, zda existuje písemný souhlas pronajímatele k podnájmu. Dále zda smlouva o podnájmu obsahuje veškeré náležitosti, především řádné vymezení stran, specifikaci bytu, nájemné, zálohy na služby, výpovědní důvody apod. Ideálně zajistit si možnost se setkat se samotným pronajímatelem pro získání kompletní náhledu na budoucí vztahy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ