Kdy hradí drobné opravy bytu nájemce?

19.09.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


V tomto článku se zaměříme na život pronajímatelů a nájemců dle právních vztahů upravených zákonem s ohledem vymezení drobných oprav v bytě. Které drobné opravy v bytě hradí nájemce? Kde a jak jsou drobné opravy v bytě stanoveny? Jaká je hranice maximální výše úhrad za drobné opravy?

Pokud si pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak v nájemní smlouvě, drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou, má povinnost hradit nájemce. V občanském zákoníku se následně dočteme, že bližší specifikaci pojmu a limitů drobných oprav v bytě stanovuje zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem se rozumí nařízení vlády č. 258/1995. Pro naše vzájemně vyrovnaná práva a povinnosti v nájemních vztazích se na něj blíže zaměříme.

Co přesně znamená pojem drobných oprav?

Nařízení vlády stanovuje, že za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud dané vybavení je součástí bytu a taktéž ve vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy bytu se vymezují buď věcně anebo dle výše nákladů, tzn. maximální výše částky za opravu hrazené nájemcem.


Čtěte také


Pod věcným vymezením si můžeme představit následující, kompletní seznam naleznete v daném nařízení anebo v naší tabulce „jak zákon káže“:

  • opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt
  • výměny zámků, klik, rolet, žaluzií, částí oken a dveří
  • výměny vypínačů, zásuvek, zvonků
  • výměna uzavíracího ventilu u rozvodu plynu, pokud se nejedná o hlavní uzávěr bytu
  • opravy umyvadel, van, splachovačů, vestavěných skříní

Dle finančního vymezení

Dle výše uvedeného jsme si ukázali pouze na orientační příklady, kompletní seznam jest vymezen v odst. 2 a 3 nařízení v naší tabulce „jak zákon káže“. Za drobné opravy bytu se dále považují další opravy, které nejsou uvedeny v těchto odstavcích 2 a 3 nařízení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500,- Kč. Dříve byla limitní částka stanovena hranicí 300,- Kč pro tyto opravy bytu a jeho vybavení, včetně výměn součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení.

Říkáte si, že se jedná o velké částky a náklady pro nájemce? Zákonodárce stanovil hranice na tyto náklady za kalendářní rok. Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 70 Kč za m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok. Pokud jsou v daňovém dokladu o provedení opravy zahrnuty i náklady za dopravu a provedení opravy, započítávají se do tohoto ročního limitu.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 687

(3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.


Nařízení vlády č. 258/1995

§ 5

Drobné opravy bytu
(k § 687 odst. 3)

(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.

(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.

§ 6

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu
(k § 687 odst. 3)

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.

Dohoda nade vše

I při provádění drobných oprav dle zákonného vymezení nařízení můžeme jedině doporučit kontaktovat pronajímatele s upozorněním prováděním těchto drobných oprav, popř. dohody o finančních nárocích, kdy ideálním řešením a zajištění bude i jednoduchá písemná forma této dohody. Dobré vztahy se svým pronajímatelem jsou základem dlouhodobě příznivých nájemních a mezilidských vztahů.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ