Nový občanský zákonník přinese institut rodinného závodu

08.01.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Nový občanský zákoník z účinností od 1. ledna 2014 zavádí do českého právního prostředí nový institut tzv. rodinného závodu. Jaká je jeho definice a význam? Který okruh práv a povinností upravuje a kdo se jej může účastnit?

Rodinný závod byl do nové soukromoprávní kodifikace zakomponován na základě inspirace italským občanským zákoníkem. Případy kdy členové rodiny společně pracují v rámci určitého rodinného podniku, např. v zemědělství na vinici, rodinná dílna apod., zároveň nejsou jejich vztahy upraveny smlouvou, ať již pracovní nebo dle obchodního práva formou účasti v určité společnosti. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku spatřuje praktičnost rodinného závodu ve stavu, kde dle současné právní úpravy nejsou řešeny práva a povinnosti osob v obdobných případech bez stanovení smluvního nebo zákonného vztahu, řídí se situace ustanoveními o bezdůvodném obohacení, což představuje v rodinných vztazích těžko aplikovatelné ustanovení k vymahatelnosti práva.

Pro blaho rodiny

Tedy ustanovení o rodinném závodu se aplikují v případech, kdy členové rodiny fakticky vykonávají práci, ale jejich vztah není upraven žádnou smlouvou. Členové rodiny, kteří se účastní na provozu rodinného závodu, se podílejí nejenom na zisku, ale i na věcech činností rodinného závodu nabytých. Zákon stanovuje i právo na přírůstky na rodinném závodu, tím se rozumí např. plody určité rostliny, úroky apod. dle povahy rodinného závodu. A to v míře odpovídající množství a druhu své práce na rodinném závodu Člen rodiny se může vzdát svého práva k výše uvedenému pouze, je-li plně svéprávný a prohlášením ve formě veřejné listiny, např. notářský zápis.

Jeden za všechny, všichni za jednoho?

V rámci rozhodování zejména o použití zisku z rodinného závodu nebo záležitostí mimo obvyklé hospodaření, či změn základních zásad rodinného závodu se hlasuje většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu. Účast na rodinném závodu je zpravidla nepřevoditelná a váže se na osobu člena rodiny. Tedy případ převedení svého práva z rodinného závodu na osobu mimo okruh rodiny by nebyl možný. Se souhlasem všech členů rodiny zúčastněných na rodinném závodu lze právo převést na člena rodiny, který je oprávněn být členem rodinného závodu. Tj. manžel, příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manželem sešvagřené do druhého stupně.

Účel rodinného závodu reprezentuje snahu udržet a spravovat majetek v rukou rodiny. V případě prodeje rodinného závodu se stanovuje předkupní právo pro člena rodiny zúčastněného na rodinném závodu, pokud nebylo ujednáno jinak.

Praxe situaci objasní

Uvedli jsme si tedy základ nového ustanovení rodinného závodu dle nového občanského zákoníku. Můžeme shledat daný institut za velmi vhodný pro řešení situací výkonu práce členů rodiny bez smluvního nebo zákonného vymezení. Bude zajímavé sledovat následující praxi v naší republice a případné spory, které se objeví při výkonu práv s rodinným závodem spojených.

Jak zákon káže…

Nový občanský zákoník

89/2012 Sb.

účinnost od 1. 1. 2014

§ 700

(1) Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

(2) Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními jiného zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Jsou-li členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském majetkovém právu.


Využitá literatura: Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníkuPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ