Limity a zneužití platební karty

04.02.2013 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Byla Vám ukradena platební karta? Nechali jste PIN společně s kartou a byly Vám vybrány finanční prostředky na rámec zůstatku na účtu? Pojďme společně prostudovat rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které nám odpoví nejenom na tyto otázky.


Čtěte také: Nedelková: Našim cílem je vést strany sporu ke smíru


Krádeže našich osobních dokladů včetně platebních karet jsou na denním pořádku. Jen velice těžce můžeme věřit, že počet krádeží a zneužití našich platebních karet se sníží. Avšak na druhou stranu bychom měli znát naše práva v případech zamítnutých reklamací ze strany banky v některých případech. Dnes tedy o limitech platební karty a její krádeže z pohledu Nejvyšší soudu.

Ukradená platební karta

V posuzovaném případě došlo ke klasickému zneužití platební karty neoprávněnými výběry, avšak využitím PIN kódu, který se nacházel v rozporu s předpisy banky u platební karty. Sjednaný týdenní limit byl stanoven na částku 30.000,- Kč. K neoprávněným výběrům z platební karty došlo v řádech statisíců nad rámec tohoto limitu. Soud prvního stupně rozhodl ve věci, že banka nedostatečně technicky zajistila zamezení těchto výběrů z platební karty nad rámec týdenního limitu. Tímto došlo jednáním banky k porušení obecné prevenční povinnosti, kdy funkcí tohoto limitu je právě zajistit, aby nedošlo ke vzniku škod na účtech klientů v případě ztráty nebo odcizení karty.

Rozdílné rozhodnutí odvolacího soudu

Odvolací soud se neztotožnil s posouzením věci soudem prvního stupně. Kdy poukazoval na skutečnost, že smlouva ani podmínky platební karty nestanovují povinnost banky technicky zajišťovat neumožnění výběrů na sjednaný týdenní limit. Odpovědnost klienta za škodu byla stanovena v plném rozsahu, jelikož k výběrům byl použit PIN.

V podaném dovolání k Nejvyššímu soudu mimo jiné odvolatel poukazoval na stav věci, kdy jsou v daném případě odpovědné obě smluvní strany. Klient do výše zůstatku na jeho účtu a banka nad rámec zůstatku na bankovním účtu a týdenního limitu.

Rozsudek jménem republiky

Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Soudem byla dovozena spoluodpovědnost klienta z hlediska zneužití PIN k platební kartě, přičemž takto klient odpovídá za transakce v plné výši během zneužití platební karty. Avšak umožněním výběrů z bankomatu nad rámec zůstatku došlo k porušení práva ze strany banky. Účet byl sjednán jakožto kreditní, který neumožňoval výběry nad rámec zůstatku na účtu. Tedy s ohledem na povahu účtu, který nedovoloval výběry nad rámec zůstatku na účtu, nese banka za tyto výběry odpovědnost z hlediska porušení obecné prevenční povinnosti. Při dalším řízení bude soud vázán tímto názorem Nejvyšší soudu.

Jak zákon káže…

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4227/2009, ze dne 31. 7. 2012 (citace části odůvodnění)

Jakkoli není pochyb o tom, že žalovaný porušil ustanovení podmínek pro platební karty formulované v bodech 1.8, 1.15 a 6.1 (PIN uchovával společně s platební kartou na jednom místě, platební kartu neuložil odděleně od svých dokladů a neinformoval banku o ztrátě nebo odcizení platební karty), v důsledku čehož odpovídá ve smyslu bodu 6.4 podmínek pro platební karty za všechny provedené transakce v plné výši po celou dobu, kdy byla platební karta zneužívána, nelze při posouzení případné „spoluodpovědnosti“ banky za realizaci transakcí provedených prostřednictvím platební karty za zneužití PIN třetí osobou přehlédnout (ne)dodržení povinností banky plynoucích právě z kreditní povahy účtu.

Jinými slovy, umožnila-li banka realizovat výběry z bankomatu nad rámec zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to navzdory povaze účtu, který byl sjednán jako kreditní, zcela zjevně porušila povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu (§ 382 obch. zák. ve spojení s § 415 obč. zák.).

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ