Přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

27.01.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 se nezadržitelně blíží. Na jaké novinky v této oblasti si dát pozor a jak podat daňové přiznání na poslední chvíli informuje následující článek.

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona dále daň dělíme na daň z pozemků a na daň ze staveb a jednotek.

Termín pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jedno z mála podává na zdaňovací období dopředu. Nyní tedy podáváme přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015. Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna každého zdaňovacího období. Letos připadne 31. leden na sobotu, proto je termín pro podání daňového přiznání v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) posunut na první pracovní den po tomto datu, tj. na 2. února 2015.

Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal již v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Rozhodným datem pro přiznání k dani z nemovitých věcí je vždy 1. leden. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Ti, kteří v roce 2014 koupili, dostavěli, dostali darem či zdědili nějakou nemovitou věc a k 1. lednu 2015 jsou stále vlastníkem této nemovité věci, mají povinnost podat daňové přiznání.

Oznámení správci daně o změně vlastnictví

Pokud poplatník ztratí během zdaňovacího období postavení poplatníka proto, že se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího po zdaňovacím období. Pokud výše uvedené skutečnosti nastaly v roce 2014, má poplatník povinnost oznámit to svému správci daně do 2. února 2015.

Novinky pro rok 2015

Účinnost novely zákona o dani z nemovitých věcí, která měla být od 1. ledna 2015, byla posunuta až na 1. ledna 2016. Žádné velké změny se tak daně z nemovitých věcí pro zdaňovací období roku 2015 nedotknou.

Jedinou změnu, kterou musí poplatník daně z nemovitých věcí vzít na vědomí, je změna průměrných cen půdy přiřazených ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, popř. stanovení či změna výše koeficientů. Průměrné ceny půdy stanoví Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., ze dne 11. prosince 2014 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Navýšení průměrných cen zemědělské půdy přiřazených k jednotlivým katastrálním územím navazuje na navýšení základních cen zemědělských pozemků podle BPEJ, ke kterému došlo v roce 2013 a dotkne se téměř všech katastrálních území v České republice. Změna týkající se odlišné ceny půdy není důvodem pro podání daňového přiznání. Změnu ceny půdy oproti roku 2014 zohlední správce daně až při vyměření daně z nemovitých věcí.

Pro vyhledání koeficientů a průměrných cen půdy pozemků je na webových stránkách Daňového portálu finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".

Povinnost elektronického podání daňového přiznání

V návaznosti na nové ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, které platí od 1. ledna 2015, mají někteří poplatníci daně z nemovitých věcí povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Konkrétně jsou to ty osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud jim zákon ukládá povinnost elektronického podání daňového přiznání a daňové přiznání je podáno v papírové formě, je daňovému subjektu automaticky uložena pokuta ve výši 2 000 Kč za každé takové podání.

Daňové přiznání musí být správci daně odesláno ve formátu .xml. Jiné formáty nejsou správcem daně akceptovány.

Možné způsoby podání daňového přiznání

Poplatníci, kterým daňový řád nestanoví povinnost elektronického podání, mohou bez obav z vyměření nějaké sankce podat daňové přiznání v papírové formě, a to přímo na podatelně finančního úřadu nebo zasláním poštou. Samozřejmě je jim umožněno i elektronické podání daňového přiznání.

Elektronicky lze daňové přiznání podat následujícími způsoby:

  • datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky poplatníka,
  • datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky,
  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Účinky podání má i podání daňového přiznání za použití datové zprávy bez uznávaného podpisu, za předpokladu, že je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno výše uvedenými způsoby.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ