Jak na změnu výše výživného?

29.04.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jakým způsobem upravuje nový občanský zákoník změnu výše výživného? Kdy lze podat žádost o zvýšení výživného nebo žádost o snížení výživného? Dle nového občanského zákoníku může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, pokud se podstatně změnily rozhodující okolnosti.

Při soudním sporu o zvýšení výživného by měly soudy komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování k zajištění spravedlivého rozhodnutí. Žádost o zvýšení výživného byla předmětem sporu, který rozhodoval Ústavní soud a s jehož rozhodnutím se můžete seznámit na: Ústavní soud k posuzování majetkových poměrů při návrhu na zvýšení výživného

Podstatná změna poměrů

Nový občanský zákoník stanovuje, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Obdobně vymezuje i občanský soudní řád tak, že rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách je možno na návrh změnit, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání dávek nebo splátek.

Změna na straně rodičů i dítěte

Ke změně poměrů odůvodňujících podání žádosti o zvýšení nebo snížení výživného může dojít jak na straně povinného, tak na straně dítěte. Nejčastějšími případy na straně povinného jsou ztráta zaměstnání, invalidita, vznik jiné vyživovací povinnosti, získání majetku. Ke změně poměrů u dítěte dochází zejména ve spojitosti s jeho vývojem, čímž vznikají nové požadavky na uspokojení jeho potřeb, přijetí dítěte na novou školu, získání majetku, či dlouhodobá nemoc. Dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací.

Občanský zákoník stanovuje, že v některých případech, kdy povinná osoba neprokáže své příjmy a neumožní přístup informacím o stavu svého majetku, nastává domněnka příjmu povinného ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima: Vymáhání výživného: Zatajování příjmů se může prodražit

Soudní spor o změnu výše výživného

V průběhu soudního sporu o změnu výše výživného bude soud důsledně zkoumat změnu poměrů od posledního rozhodnutí o výživném. Žádost o zvýšení výživného nebo žádost o snížení výživného by měla být podána po pečlivé přípravě a analýze změny poměrů u povinného nebo dítěte. Nový občanský zákoník vymezuje, že výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení a u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

Ústavní soud vydal nález, ve kterém se zabýval otázkou posuzování výše výživného pro dítě, jehož rodiče dosahují velmi vysokých příjmů. Jaké hlavní teze vymezil Ústavní soud, se dozvíte: Ústavní soud k určení výživného u rodičů s nadstandardními příjmy

Budete-li řešit případ změny výše výživného, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU