Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

Finance.cz

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

 
 

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tuto skutečnost je však nutné sdělit finančnímu úřadu do základního termínu. Předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 jsou příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Do základu daně se neuvádí příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nejdříve je nutné shromáždit všechny doklady

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné nejdříve shromáždit všechny potřebné doklady a podklady, ze kterých se budou čerpat údaje pro vyplňování jednotlivých daňových řádků. Jaké jsou základní doklady a podklady?

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých byla během roku 2015 vykonávána závislá práce. 
  • Z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů částka ročních příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Při evidenci příjmů se výdaje uplatňují výdajovým paušálem dle typu vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %), maximálně je možné uplatnit výdajové částky z příjmu ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Při příjmech z pronájmu opět z příslušné evidence vyčíslit roční příjmy a výdaje. U pronájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem, opět maximálně z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Případně další podklady, např. při ostatních zdanitelných příjmech (např. při prodeji nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test...). 
  • Všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Mimo základní slevu na poplatníka je nutné všechny ostatní nároky na daňové slevy a daňové odpočty doložit.

Shromaždování potřebných dokladů je individuální a závisí na konkrétní situaci. Jakmile máme na stole k dispozici všechny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání, tak je možné se pustit do samotného vyplňování čtyř stránek daňového přiznání a případně daňových příloh.

První strana daňového přiznání

Vyplnění první strany daňového přiznání je poměrně jednoduché. Uvádí se zde pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, adresa apod. V praxi někteří občané zapomínají uvést rodné číslo, kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno nebo email či telefon. Uvedení telefonního čísla je přitom přínosné, protože může pracovnice finančního úřadu při nějaké drobné nesrovnalosti zavolat a vše lze rychle vyřešit.

OSVČ vyplňují přílohu číslo jedna

Všechny OSVČ, ať už byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů nebo vedlejším, vyplňují přílohu číslo jedna daňového přiznání. V příloze číslo jedna se uvádí roční příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a následně se v postupných krocích vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Při vyplňování přílohy číslo jedna se nesmí zapomenout uvést, jakým způsobem se vypočítává dílčí základ daně, zdali se vede daňová evidence, účetnictví nebo se stanovují výdaje paušálem. Při výkonu více činností je při uplatnění výdajového paušálu nutné uplatnit výdajový paušál u všech činností. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí potřebné údaje o spolupracující osobě nebo osobě se kterou je vykonávána spolupráce (jméno, příjmení, rodné číslo, podíl na příjmech a výdajích).

Při příjmech z pronájmu a ostatních příjmech se vyplňuje příloha číslo dvě

Kdo měl příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, ten musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Z přílohy číslo dvě se vypočítá dílčí základ daně z pronájmu a dílčí základ daně z ostatních příjmů. U příjmů z pronájmu se uvádí buď skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné uvést, která možnost byla využita. Výdaje u ostatních příjmů mohou být uplatněny maximálně do výše ostatních příjmů.

Při příjmech ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo tři

Daňoví rezidenti v ČR mají celosvětovou daňovou povinnost. V Česku zdaňují příjmy nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. K zamezení dvojího zdanění slouží mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Konkrétní daňový výpočet závisí na příslušné smlouvě ČR s danou zemí. Při příjmech ze zahraničí při uplatnění metody prostého zápočtu je nutné vyplnit přílohu číslo tři daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

V prvním oddílu (řádky č. 31 až 35) na straně číslo dvě daňového přiznání se vypočítá dílčí základ daně ze závislé činnosti. K výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti se použijí údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. V druhém oddílu na straně dvě (řádky č. 36 až 45) se nejdříve uvedou jednotlivé dílčí základy daně (ze zaměstnání, ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, z ostatních příjmů) a vypočítá se souhrnný základ daně (řádek č. 45). Pro vyplnění dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z ostatních příjmů se použijí údaje z přílohy číslo jedna a dvě. Ve třetím oddílu se uplatní všechny daňové odpočty v souladu se zákonem (dary, odečet úroků z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání, výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání). Souhrnná částka daňových odpočtů se uvede do řádku č. 54. V řádku č. 55 se uvede základ daně z řádku č. 45 ponížený o daňové odpočty z řádku č. 54. V řádku č. 57 se vypočítá daň z příjmu (15 % ze základu daně zaokrouhleného na sta dolů). Solidární daň v řádku č. 59, která činí 7 %, se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 277 328 Kč za rok 2015. V řádku č. 60 je vypočtena souhrnná daň z příjmu.

Třetí strana daňového přiznání

Na straně číslo tři daňového přiznání se nejdříve uvedou údaje o manželce nebo manželovi. V řádcích č. 64 až 69a se uvedou všechny daňové slevy, které lze uplatnit. Pouze na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek č. 64) mají nárok všichni, na ostatní daňové slevy pouze při splnění zákonných podmínek. Na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč za rok 2015 je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na průkaz ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního stupně a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P 16 140 Kč, na studenta 4 020 Kč, na školkovné maximálně 9 200 Kč. V řádku č. 70 se uvede součet všech daňových slev a v řádku č. 71 daň z příjmu po slevách (řádek 60 - řádek 70). Dále je na straně tři uvedena tabulka, která se vyplňuje v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí v řádku č. 72. O daňové zvýhodnění se snižuje vypočtená daň z příjmu. Když je daň z příjmu vyšší než daňové zvýhodnění, tak v řádku č. 74 je rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus se uvádí v řádku č. 75 a v řádku č. 74 je v takovém případě uvedena 0. V oddílu 7 na straně jsou uvedeny zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo sražená daň během roku 2015 (řádky 84 až 90). Zaplacená daň během roku snižuje vypočtenou daň z příjmu. V řádku č. 91 je uvedena roční daňová povinnost, může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek. Na přeplatek vzniká nárok, když zaplacené zálohy na dani během roku byly vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 nebo v případě čerpání daňového bonusu. U zaměstnanců mohl být daňový bonus vyčerpán během roku - řádek č. 76, tento údaj je uveden v potvrzení od zaměstnavatele.

Strana číslo čtyři daňového přiznání

Na poslední čtvrté straně daňového přiznání stačí uvést všechny daňové přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Uvést datum vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten musí vyplnit i žádost o zaslání daňového přeplatku uvedenou v rámečku dole (zejména uvést bankovní účet), i tuto žádost je nutné podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten bude mít na straně čtyři daňového přiznání dva podpisy.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

23.02.2017  |  Petr Gola

Pokud nebudeme zohledňovat 7% solidární daň pro nadstandardní příjmy, tak je v Česku zavedena jednotná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Díky…

Změna zdravotní pojišťovny? Jak na vyplnění dvou přehledů za rok 2016

23.02.2017  |  Petr Gola

OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Pokud došlo v průběhu roku 2016 ke změně zdravotní pojišťovny,…

Návrh ČSSD by více zdanil lékaře, kterým vláda přidala

22.02.2017  |  ČTK

Sociální demokracie by svým návrhem na zavedení vyšších daňových sazeb pro lidi s vyššími výdělky zřejmě více zdanila nemocniční lékaře, kterým v…

EET pokladnu za desetikoruny, nebo pokutu až půl milionu?

22.02.2017  |  Redakce

Již za týden bude spuštěna druhá etapa elektronické evidence tržeb (EET), do které by se mělo zapojit na 250 000 podnikatelů. Zatím si ale…

Jak ušetřit za energie bez velkých investic?

22.02.2017  |  Martin Ježek

Zima je letos tužší než v minulých letech a tak si mnozí opět všímají, odkud jim teplo z domů uniká a jak tomu zabránit. Představa šetření energiemi…

8 mýtů, které si možná myslíte o startupech

22.02.2017  |  Hana Bartušková

V dnešní době se startup spojuje většinou s podnikáním v technologicky náročném odvětví, jako je například IT. Ze své podstaty je startup …

Stavební spoření jde nahoru. Mohou spořitelny konkurovat hypotečním bankám?

21.02.2017  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelny v lednu sešláply plyn až na podlahu. Celkový objem sjednaných úvěrů dostáhl 4,75 miliard korun, což je o 41 procent více než v…

ČSSD navrhuje zdanění zaměstnanců i firem podle výše příjmů

21.02.2017  |  ČTK

ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do hrubého…

Úřady nebudou prověřovat korunové dluhopisy, píše Babiš Sobotkovi

21.02.2017  |  ČTK

Finanční úřady nebudou plošně provádět daňové kontroly kvůli nezdanění výnosů z korunových dluhopisů. V dopisu, na který dnes upozornil Deník a který…

Kde je ekonomická svoboda nejvyšší?

21.02.2017  |  Petr Gola

Svoboda podnikání je důležitým faktorem růstu životní úrovně občanů. Dle studie pro rok 2017 patří Česko mezi třicítku zemí s nejvyšším indexem…

Zájem o dotace na kotle a zateplení roste. S vyřízením pomůžou i dodavatelé energií

20.02.2017  |  Redakce

Zájem o dotační programy, které podporují zateplování, výměnu kotlů nebo instalaci obnovitelných zdrojů, narůstá. Lidé znají především program Nová…

Mzdy šoférů autobusů se liší, více pobírají řidiči MHD

20.02.2017  |  ČTK

Ve mzdách šoférů autobusů v tuzemsku existují velké rozdíly. Vyšší platy než šoféři linkových autobusů, kteří jsou se svým finančním ohodnocením…

Soud bude řešit vytunelování Metropolitního spořitelního družstva

20.02.2017  |  ČTK

Pražský městský soud dnes začne projednávat případ vytunelování zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva. Dvacítka obžalovaných údajně…

Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?

20.02.2017  |  Petr Gola

Souhrnné zdanění rodin s dětmi je v členských zemích OECD nižší než zdanění jednotlivce. V Česku může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění…

7 věcí, které dělají úspěšní studenti první týden v semestru

17.02.2017  |  Hana Bartušková

Než začne nový školní semestr, tak si ukliďte v tom starém a našlápněte první školní týden do úspěšného studia v letním semestru. Jak na to? Základem…

Německé mýtné je podle odborníků parlamentu proti pravidlům EU

17.02.2017  |  ČTK

V rozporu s pravidly Evropské unie je i nová podoba mýtného, které prosazuje německá vláda. Vyplývá to z právního posudku vědecké služby německého…

Co je to Carry Trade a oživí inflace zájem o tyto obchody?

17.02.2017  |  Michala Moravcová

Finanční krize, kterou spustil pád investiční banky Lehman Brothers se rozšířila jako smrtelná nákaza do celého světa. Primárně postihla kapitálové…

5 tipů na levné cestování

16.02.2017  |  Lucie Czillingová

Že k cestování potřebujete mít tučné konto v bance nemusí být nutně pravdou. Nabízíme několik užitečných rad, jak co nejvíce ušetřit i při zdánlivě…

Do roku 2020 vznikne v ČR 1200 stanic pro elektromobily

16.02.2017  |  ČTK

Do roku 2020 by mělo v Česku vzniknout celkem 1200 napájecích stanic pro elektromobily. Po setkání se zástupci automobilového průmyslu to dnes uvedl…

Na co dát pozor při výběru cestovky?

16.02.2017  |  Martin Ježek

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a mnoho lidí vyráží na dovolenou. Také se blíží se hlavní sezóna dovolených a Češi již začali ve velkém s…

Věrnostní programy kreditních karet: který a pro koho? Srovnali jsme je!

15.02.2017  |  Hana Bartušková

Kreditní karty toho v dnešní době umí opravdu hodně. Peníze v pohotovosti, bezúročné období, třeba i bez poplatku. A taky nabízí nějaké ty výhody v…

Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

15.02.2017  |  Petr Gola

Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání za rok 2016 výrazně klesá daňová povinnost. V některých případech se daň z příjmu vůbec…

40hodinový pracovní týden: blíží se jeho konec?

14.02.2017  |  Hana Bartušková

Blíží se konec 40hodinového pracovního týdne, jak jsme na něj zvyklí? Budeme pracovat méně za více? 6hodinový pracovní den nebo jen 4 pracovní dny do…

Ceny bytů meziročně narostly o 10 %. Kde se zdražovalo nejvíce?

14.02.2017  |  Luboš Svačina

Ceny nemovitostí pokračují v růstu. Průměrná cena bytů vzrostla meziročně o 10 %. Největší růst aktuálně vykazuje Královehradecký kraj, kde ceny bytů…

Až 450 tisíc korun na dům, který je nízkoenergetický. Řeknete si o dotaci?

14.02.2017  |  Jana Poncarová

Nová zelená úsporám vešla do povědomí lidí jako dotačním program, který podporuje zateplování rodinných domů, výměnu oken nebo nových ekologických…

Co je to malá a velká korupce a jak je na tom s korupcí Česko?

13.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonom Libor Žídek z Masarykovy univerzity v Brně pokračuje v úvahách nad korupcí u nás a ve světě. V druhém díle článku o korupci se zmiňuje o…

Předprodeje zájezdů jsou rekordní, hitem bude Řecko

13.02.2017  |  ČTK

Na dovolenou letos vyrazí víc Čechů než loni. Předprodeje zájezdů na léto ukazují, že Češi budou i letos preferovat evropské přímořské destinace…

Další vlna EET zatěžuje především malé samostatné prodejny

13.02.2017  |  ČTK

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) mezi maloobchodníky, kteří do ní budou muset být přihlášeni od 1. března, nevyvolává zdaleka tolik emocí…

Jak se vyhnout nezaplacení své faktury?

13.02.2017  |  Martin Ježek

I když je platební morálka lepší, stále můžeme narazit na vykuky, kterým např. odvedete sjednanou službu, a oni vám nezaplatí. Dá se tomu nějak…

Rok kohouta: čínský horoskop pro vaše finance v roce 2017

10.02.2017  |  Hana Bartušková

Koncem ledna se slaví čínský nový rok. A podle čínského horoskopu jsme vstoupili do roka kohouta. Jaký rok předvídá kohoutí horoskop, jak se nám bude…

Příjmové nůžky se ve světě rozevírají

10.02.2017  |  Petr Gola

Finanční rozdíly mezi lidmi ve vyspělých zemích světa se rok od roku zvyšují. Nejvíce stoupají mzdy a zisky lidem s nejvyššími příjmy. Příjmová…

Inflace vzrostla na 2,2 %. Přestane ČNB oslabovat korunu?

10.02.2017  |  ČTK

Lednová inflace překonala očekávání analytiků i odhady České národní banky, takže může znamenat rychlejší ukončení kurzového závazku centrální banky…

Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?

10.02.2017  |  Michala Moravcová

Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického…

Kolik stojí korupce? Až 270 Kč měsíčně každého z nás

09.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonoma Libora Žídka napadlo spočítat, kolik stojí korupce každého daňového poplatníka. Zjistil také, že ze státního rozpočtu se neztrácí zas tolik,…

Daňový poradce nebo účetní, jaký je rozdíl?

09.02.2017  |  Redakce

V Česku v současné době působí 4658 daňových poradců a 941 daňových společností. Komora certifikovaných účetních eviduje 1138 členů. Většina…

Má pracující důchodce nárok na nemocenskou?

09.02.2017  |  Petr Gola

Mnozí penzisté po dosažení řádného důchodového věku stále pracují. V řádném důchodovém věku je možné pracovat bez omezení a mít libovolně vysoký…

Úrokové sazby hypoték nezadržitelně rostou

08.02.2017  |  Luboš Svačina

Od loňského listopadu, kdy zdražování hypoték začalo, zvýšilo své sazby 13 bank z 15. Průměrná nabídková sazba hypoték během 2 měsíců vzrostla o 15…

Lednová nezaměstnanost v Česku vzrostla na 5,3 %

08.02.2017  |  ČTK

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 5,3 procenta z prosincových 5,2 procenta. Lidí bez práce přibylo zhruba o 8000 na 389.416 uchazečů. Je to…

Kdy máte nárok na náhradní volno?

08.02.2017  |  Martin Ježek

Občas se stane, že potřebujeme během pracovní doby z práce odejít k lékaři nebo vyřídit jiné důležité soukromé záležitosti. Víte, kdy si můžete vzít…

Zaměstnanecké výhody nové generace: 5 hodin denně a neomezená dovolená

07.02.2017  |  Hana Bartušková

Zní to trošku jako pohádka (pro zaměstnance) a trošku jako noční můra (pro zaměstnavatele). Ale nejspíš to funguje. Říkají ti, co to už vyzkoušeli.…

Nesedí vám vyúčtování elektřiny nebo plynu? Nedejte se a reklamujte ho

07.02.2017  |  Jana Poncarová

Verdikt od dodavatele energií přichází jednou za rok. Ještě než ze svého účtu odešlete nedoplatek, pořádně si vyúčtování projděte. A pokud čísla…

Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?

06.02.2017  |  Petr Gola

Daňová sleva na manželku (manžela) s rozhodnými příjmy do limitu může snížit daňovou povinnost za rok 2016 o 24 840 Kč. Za jakých podmínek mohou tuto…

Přechod k jinému mobilnímu operátorovi bude rychlejší

06.02.2017  |  ČTK

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní spotřebitelům rychlejší přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Přechod by nově se vším všudy…

Jaké výhody má investování a na co si dát pozor?

06.02.2017  |  Martin Ježek

Když se řekne investování, každý většinou pomyslí na to, co je mu blízkého: nemovitosti, bankovní vklady, akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo třeba…

E-shopy budou evidovat tržby, až se dozvědí o přijaté platbě

03.02.2017  |  ČTK

Internetové obchody budou muset v elektronické evidenci tržeb (EET) evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. On-line obchodník…

Přinese vám MBA povýšení a lepší plat? Jak na výběr školy?

03.02.2017  |  Redakce

Institucí nabízejících i v tuzemských podmínkách zisk titulu MBA přibývá. V České republice jich je v současnosti několik desítek, oficiální…

Kdy se internet stává pastí pro děti a teenagery?

03.02.2017  |  Martin Ježek

Webový prohlížeč, e-mail, sociální sítě – málokdo se jim může vyhnout. Dnešní děti je berou jako samozřejmost a mnozí už se ve virtuálním světě…

Spotřební daň u vína, ano či ne?

03.02.2017  |  Petr Gola

Zatímco cigarety nebo pohonné hmoty jsou spotřební daní zatíženy ve všech členských zemích OECD, tak u vína je situace rozdílná. V některých zemích…

10 tipů k přehledu pro OSSZ za rok 2016

02.02.2017  |  Petr Gola

Pokud byla v roce 2016 alespoň v jednom měsíci vykonávána samostatná výdělečná činnost, potom je nutné doručit na místě příslušnou OSSZ (Okresní…

3x o protekcionismu Donalda Trumpa

02.02.2017  |  Hana Bartušková

S nástupem Donalda Trumpa přišla nová éra americké obchodní politiky. Konec vyjednávání o TPP, nejasná budoucnost TTIP, negativní postoj k čínsko…
Zobrazit související aktuality