Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

Finance.cz

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

 
 

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tuto skutečnost je však nutné sdělit finančnímu úřadu do základního termínu. Předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 jsou příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Do základu daně se neuvádí příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nejdříve je nutné shromáždit všechny doklady

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné nejdříve shromáždit všechny potřebné doklady a podklady, ze kterých se budou čerpat údaje pro vyplňování jednotlivých daňových řádků. Jaké jsou základní doklady a podklady?

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých byla během roku 2015 vykonávána závislá práce. 
  • Z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů částka ročních příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Při evidenci příjmů se výdaje uplatňují výdajovým paušálem dle typu vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %), maximálně je možné uplatnit výdajové částky z příjmu ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Při příjmech z pronájmu opět z příslušné evidence vyčíslit roční příjmy a výdaje. U pronájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem, opět maximálně z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Případně další podklady, např. při ostatních zdanitelných příjmech (např. při prodeji nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test...). 
  • Všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Mimo základní slevu na poplatníka je nutné všechny ostatní nároky na daňové slevy a daňové odpočty doložit.

Shromaždování potřebných dokladů je individuální a závisí na konkrétní situaci. Jakmile máme na stole k dispozici všechny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání, tak je možné se pustit do samotného vyplňování čtyř stránek daňového přiznání a případně daňových příloh.

První strana daňového přiznání

Vyplnění první strany daňového přiznání je poměrně jednoduché. Uvádí se zde pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, adresa apod. V praxi někteří občané zapomínají uvést rodné číslo, kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno nebo email či telefon. Uvedení telefonního čísla je přitom přínosné, protože může pracovnice finančního úřadu při nějaké drobné nesrovnalosti zavolat a vše lze rychle vyřešit.

OSVČ vyplňují přílohu číslo jedna

Všechny OSVČ, ať už byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů nebo vedlejším, vyplňují přílohu číslo jedna daňového přiznání. V příloze číslo jedna se uvádí roční příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a následně se v postupných krocích vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Při vyplňování přílohy číslo jedna se nesmí zapomenout uvést, jakým způsobem se vypočítává dílčí základ daně, zdali se vede daňová evidence, účetnictví nebo se stanovují výdaje paušálem. Při výkonu více činností je při uplatnění výdajového paušálu nutné uplatnit výdajový paušál u všech činností. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí potřebné údaje o spolupracující osobě nebo osobě se kterou je vykonávána spolupráce (jméno, příjmení, rodné číslo, podíl na příjmech a výdajích).

Při příjmech z pronájmu a ostatních příjmech se vyplňuje příloha číslo dvě

Kdo měl příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, ten musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Z přílohy číslo dvě se vypočítá dílčí základ daně z pronájmu a dílčí základ daně z ostatních příjmů. U příjmů z pronájmu se uvádí buď skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné uvést, která možnost byla využita. Výdaje u ostatních příjmů mohou být uplatněny maximálně do výše ostatních příjmů.

Při příjmech ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo tři

Daňoví rezidenti v ČR mají celosvětovou daňovou povinnost. V Česku zdaňují příjmy nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. K zamezení dvojího zdanění slouží mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Konkrétní daňový výpočet závisí na příslušné smlouvě ČR s danou zemí. Při příjmech ze zahraničí při uplatnění metody prostého zápočtu je nutné vyplnit přílohu číslo tři daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

V prvním oddílu (řádky č. 31 až 35) na straně číslo dvě daňového přiznání se vypočítá dílčí základ daně ze závislé činnosti. K výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti se použijí údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. V druhém oddílu na straně dvě (řádky č. 36 až 45) se nejdříve uvedou jednotlivé dílčí základy daně (ze zaměstnání, ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, z ostatních příjmů) a vypočítá se souhrnný základ daně (řádek č. 45). Pro vyplnění dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z ostatních příjmů se použijí údaje z přílohy číslo jedna a dvě. Ve třetím oddílu se uplatní všechny daňové odpočty v souladu se zákonem (dary, odečet úroků z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání, výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání). Souhrnná částka daňových odpočtů se uvede do řádku č. 54. V řádku č. 55 se uvede základ daně z řádku č. 45 ponížený o daňové odpočty z řádku č. 54. V řádku č. 57 se vypočítá daň z příjmu (15 % ze základu daně zaokrouhleného na sta dolů). Solidární daň v řádku č. 59, která činí 7 %, se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 277 328 Kč za rok 2015. V řádku č. 60 je vypočtena souhrnná daň z příjmu.

Třetí strana daňového přiznání

Na straně číslo tři daňového přiznání se nejdříve uvedou údaje o manželce nebo manželovi. V řádcích č. 64 až 69a se uvedou všechny daňové slevy, které lze uplatnit. Pouze na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek č. 64) mají nárok všichni, na ostatní daňové slevy pouze při splnění zákonných podmínek. Na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč za rok 2015 je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na průkaz ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního stupně a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P 16 140 Kč, na studenta 4 020 Kč, na školkovné maximálně 9 200 Kč. V řádku č. 70 se uvede součet všech daňových slev a v řádku č. 71 daň z příjmu po slevách (řádek 60 - řádek 70). Dále je na straně tři uvedena tabulka, která se vyplňuje v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí v řádku č. 72. O daňové zvýhodnění se snižuje vypočtená daň z příjmu. Když je daň z příjmu vyšší než daňové zvýhodnění, tak v řádku č. 74 je rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus se uvádí v řádku č. 75 a v řádku č. 74 je v takovém případě uvedena 0. V oddílu 7 na straně jsou uvedeny zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo sražená daň během roku 2015 (řádky 84 až 90). Zaplacená daň během roku snižuje vypočtenou daň z příjmu. V řádku č. 91 je uvedena roční daňová povinnost, může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek. Na přeplatek vzniká nárok, když zaplacené zálohy na dani během roku byly vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 nebo v případě čerpání daňového bonusu. U zaměstnanců mohl být daňový bonus vyčerpán během roku - řádek č. 76, tento údaj je uveden v potvrzení od zaměstnavatele.

Strana číslo čtyři daňového přiznání

Na poslední čtvrté straně daňového přiznání stačí uvést všechny daňové přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Uvést datum vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten musí vyplnit i žádost o zaslání daňového přeplatku uvedenou v rámečku dole (zejména uvést bankovní účet), i tuto žádost je nutné podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten bude mít na straně čtyři daňového přiznání dva podpisy.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Uplatněte si všechny daňové odpočty

28.03.2017  |  Petr Gola

Díky daňovým odpočtům je možné zaplatit na dani z příjmu za rok 2016 až o desetitisíce méně. Jaké daňové odpočty a za jakých podmínek je možné…

7 dní na odevzdání daňového přiznání. Na co si dát pozor?

27.03.2017  |  Petr Gola

Většina daňových poplatníků zvládne vyplnění daňového přiznání sama. Jakých chyb se při vyplňování růžového formuláře vyvarovat? Na co si dát pozor a…

Ekonomický růst v ČR: 2,8 % letos a jak to bude dál?

27.03.2017  |  Hana Bartušková

Česká republika v minulém roce rostla zhruba o 2,3 %. Jak dlouho nám ještě takový ekonomický růst vydrží? Předpovědi jsou optimistické, tento rok by…

Transformované fondy loni vydělaly klientům v průměru 0,8 %

27.03.2017  |  ČTK

Transformované penzijní fondy v roce 2016 vydělaly klientům v ročním vyjádření v průměru 0,8 procenta, jen tři z osmi překonaly inflaci. Ta loni…

Kdy vám hrozí pokuta od zdravotní pojišťovny?

27.03.2017  |  Petr Gola

Pokud byla alespoň po dobu jednoho měsíce v roce 2016 vykonávána samostatná výdělečná činnost, tak je nutné zdravotní pojišťovně do 2. května doručit…

20 let Finance.cz: Rekordní návštěvnost a nový vzhled

24.03.2017  |  Lukáš Pololáník

Portál Finance.cz oslavil na konci minulého měsíce 20 let své existence. Jedná se o nejstarší web věnovaný osobním financím v Česku. Finance.cz i po…

Volat policii k dopravní nehodě ano či ne?

24.03.2017  |  Martin Ježek

Někdy se to stane a příjemné to není. Zastavíte na křižovatce na červenou a ucítíte zezadu náraz. Řidič za vámi nedobrzdil. Škoda není velká, jen…

Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

24.03.2017  |  Petr Gola

Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně…

Všechno má svou cenu - věci, služby i peníze

23.03.2017  |  Martin Ježek

Vše má svou hodnotu, i když mnohdy zcela malou a zanedbatelnou. Co jí vlastně určuje, od čeho se odvíjí a na čem je závislá? Faktorů je víc.

Kdo bude platit zálohy po odevzdání daňového přiznání za rok 2016?

23.03.2017  |  Petr Gola

V praktických příkladech si vysvětlíme, kdo bude muset platit po odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob čtvrtletní zálohy na dani z příjmu…

Vylepšený překladač ušetří statisíce

22.03.2017  |  Martin Ježek

Pokud umíte cizí jazyk dobře, netrápí vás to. Pokud ho však používáte občas a nejste si ve výrazech a vyznění jistí, pak asi taky občas používáte…

Průměrná sazba hypoték stoupla i v únoru, na 1,87 %

22.03.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v únoru stoupla na 1,87 procenta z lednových 1,82 procenta. V listopadu a prosinci byla na minimu 1,77 procenta.…

Jaký jste investor podle své krevní skupiny?

22.03.2017  |  Hana Bartušková

Věděli jste, že krevní skupiny jsou různě geograficky rozšířené a že s každou krevní skupinou jsou spojené jiné charakterové vlastnosti? Pokud znáte…

Stavební spořitelny půjčují víc. V čem je jejich výhoda?

21.03.2017  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelnám se daří. V lednu i v únoru překonaly loňské výsledky. Co je příčinou a jaké jsou výhody a nevýhody stavebního spoření?

Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?

21.03.2017  |  Hana Bartušková

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání a jak je napravit? Přece odevzdáním opravného, nebo dodatečného daňového přiznání. Přečtěte si, jaký…

Co vám dodavatelé neřeknou při sjednávání smlouvy?

21.03.2017  |  Jana Poncarová

Smluvní pokuty a sankce, komplikace s vypovězením smlouvy, nekonečné telefonáty, které nikam nevedou. I tak může vypadat vztah mezi odběratelem a…

Jak na výpočet daní u spolupracující osoby?

20.03.2017  |  Petr Gola

Někteří živnostníci rozdělují příjmy a výdaje mezi spolupracující osoby. I spolupracující osoby však musí podat za rok 2016 daňové přiznání a…

7 praktických tipů, jak ušetřit stovky korun za elektřinu

20.03.2017  |  Jana Poncarová

Do zásuvek zapojujeme pořád víc spotřebičů. Zatímco dřív si domácnost vystačila s ledničkou, pračkou a sporákem, dnes přibývají rychlovarné konvice,…

Cena energií pro domácnosti letos výrazně neporoste

20.03.2017  |  ČTK

Cena energií pro domácnosti během letošního roku navzdory meziročnímu růstu velkoobchodních cen výrazně neporoste, spíš budou stagnovat. Lidé ale…

ČNB může intervence ukončit dříve než v polovině roku, uvedl Zeman

20.03.2017  |  ČTK

Česká národní banka (ČNB) by mohla ukončit intervence proti posilování koruny dříve než v půlce letošního roku, o které zatím hovoří členové bankovní…

Pozor na firmy, které neoprávněně přijímají vklady od veřejnosti

17.03.2017  |  ČTK

Česká národní banka dnes znovu upozornila na aktivity novozélandské společnosti Savings Fund Limited a zároveň na aktivity společnosti Salia Group.…

Důsledek prvenství v pití piva? Také rakovina

17.03.2017  |  Martin Ježek

Z nedávno publikované studie o vlivu stravy na zdraví expertů Masarykovy univerzity v Brně, mimo jiné vyplývá, že červené víno v malém množství sice…

13 let v Evropské unii: Česko vs. Slovensko

17.03.2017  |  Hana Bartušková

Česká republika i Slovensko jsou už spolu v Evropské unii skoro 13 let. Nešťastnou třináctku šťastně v EU oslavíme společně už v květnu. Tak si to…

Daně manželů: Je sleva na manželku výhodnější než společné zdanění?

16.03.2017  |  Petr Gola

V daňovém přiznání za rok 2016 může jeden z manželů uplatit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč na druhého z manželů, pokud ten nemá roční vlastní příjem…

Jste nemocní a máte padáka? (3)

16.03.2017  |  Martin Ježek

Ve třetím pokračování o nelehké situaci, kdy jste nemocní a dostali jste vyhazov, se zaměříme na několik dobrých rad a taky vás budeme odrazovat od…

V kotlíkových dotacích bude 3,4 mld., výše podpory až 127.500 Kč

16.03.2017  |  ČTK

Lidé budou moci v takzvaných kotlíkových dotacích získat znovu až 127.500 korun na kotel na biomasu, podpora může činit až 80 procent ceny kotle.…

Jak uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?

15.03.2017  |  Petr Gola

Mnozí studenti si během studia přivydělávají, ať už prací na zkrácený úvazek nebo brigádami pro více zaměstnavatelů nebo výkonem samostatné výdělečné…

Prodej ojetin letos vzroste. Přes 40 % má stočený tachometr

15.03.2017  |  ČTK

V Česku se letos prodá přes 700.000 ojetých aut, což je mírně více, než v minulém roce. S trhem může zahýbat ukončení intervencí České národní banky…

Když máte nečekané výdaje: kde a jak si půjčit?

15.03.2017  |  Hana Bartušková

Nečekané výdaje můžou být různé. Rozbité auto, nedoplatek za elektřinu nebo neplánovaný výlet. Proto je vhodné mít naspořenou nějakou tu rezervu,…

Jak a proč se stát digitálním nomádem?

15.03.2017  |  Lucie Czillingová

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak skloubit práci a cestování, pokud zrovna nejste pilotem či letuškou? Právě takovou možnost se nabízí, když se…

6 snadných kroků, jak podat své první daňové přiznání

14.03.2017  |  Hana Bartušková

Podáváte daňové přiznání poprvé a trošku se toho bojíte? Je tam spousta kolonek, spousta čísel, nevíte, kam s vyplněnými formuláři jít a opravdu…

Asociace: Zájezdy kvůli novému zákonu skokově zdraží

14.03.2017  |  ČTK

Vznik takzvaného garančního fondu, který má chránit spotřebitele v případě krachu cestovní kanceláře, povede ke skokovému nárůstu cen zájezdů. Tvrdí…

Jste nemocní a máte padáka? (2)

14.03.2017  |  Martin Ježek

Stát se to může. Onemocníte a ještě jste dostali padáka. Co udělat? Záleží přesně na tom, kdy vaše pracovní neschopnost začala. Dnes nabízíme…

Daňová zátěž OSVČ je za rok 2016 citelně nižší než před 10 lety

13.03.2017  |  Petr Gola

V roce 2007 platilo v Česku progresivní zdanění a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob musel být dodržen minimální daňový základ. OSVČ platí za…

Vláda podpořila výměnu informací o internetových útocích u bank

13.03.2017  |  ČTK

Banky a Česká národní banka by měly sdílet informace o internetových útocích a incidentech a o přijatých opatřeních, jak takovým útokům zabránit.…

Elektřina na burzách zdražuje. Vyplatí se fixace?

13.03.2017  |  Jana Poncarová

Cena silové elektřiny na energetických burzách po letech poklesu opět mírně roste. Oproti loňskému roku zdražila v průměru o 11,8 procent. Jak se…

Vsadíte si na prezidenta? Šance Zemana podle bookmakerů vzrostly

10.03.2017  |  ČTK

Šance prezidenta Miloše Zemana na to, že v lednových volbách svůj post obhájí, podle bookmakerů sázkových kanceláří za poslední měsíc vzrostly.…

Hypotéky zdražují, úroky vkladů jsou stále nízké. Hrozí nám záporné sazby?

10.03.2017  |  Redakce

Úrokové sazby v posledních letech stabilně klesaly. Klientům bank přinesl takový vývoj extrémně levné hypotéky i velmi příznivé sazby…

Zdanění u dohody o provedení práce v praktických příkladech

09.03.2017  |  Petr Gola

Pro přivýdělek během zaměstnání, podnikání, studia nebo v důchodu je velmi oblíbená práce na dohodu o provedení práce. Celkové zdanění se u dohody o…

Zájem o české zboží v zahraničí zůstává silný

09.03.2017  |  ČTK

Zájem o české zboží v zahraničí zůstává silný. Obchod s cizinou ale nebude letos tak silným tahounem tuzemské ekonomiky jako v minulých letech,…

Jste nemocní a máte padáka? (1)

09.03.2017  |  Martin Ježek

Nikomu to nepřejeme, ale stát se to může. Jste nemocní a ještě jste dostali padáka. Co udělat? Záleží přesně na tom, kdy vaše pracovní neschopnost…

Technologie budoucnosti už v roce 2017

08.03.2017  |  Hana Bartušková

Technologie v dnešní době umí věci, které jsme si před pár lety ani nedokázali představit. Stejně jako jsme před pár lety drželi v ruce svůj první…

Jak uplatnit výdajový paušál v daňovém přiznání za rok 2016?

08.03.2017  |  Petr Gola

Mnohé osoby samostatně výdělečně činné uplatňují v daňovém přiznání výdaje paušálem. Při nízkých skutečných výdajích přináší výdajový paušál daňovou…

Srovnání: Češi utratí za zemní plyn víc než Poláci nebo Němci

08.03.2017  |  Jana Poncarová

Plyn, který odebírají české domácnosti, nepatří zrovna mezi nejlevnější ve střední Evropě. Ve srovnání s polskými, slovenskými nebo německými…

Řada firem se připravila na dobu po konci devizových intervencí

07.03.2017  |  ČTK

Řada podniků se už připravila na dobu po ukončení devizových intervencí České národní banky. Exportéři se zajistili na několik měsíců až let dopředu.…

Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.

07.03.2017  |  Petr Gola

V daňovém přiznání lze uplatnit 8 daňových slev. V úvodním článku jsme se v praktických příkladech zaměřili na první čtyři daňové slevy. Nyní se…

Česko je stále více rájem akčních slev

07.03.2017  |  ČTK

Česko je stále více rájem akčních slev. Ve slevových akcích se loni prodalo již 57 procent hlavních potravin, což je nárůst o jeden procentní bod…

ČNB tahá za brzdu. Omezením hypoték zchladí realitní trh

07.03.2017  |  Euro.cz

Od začátku dubna začnou platit doporučení České národní banky, která opět zpřísňují poskytování hypotečních úvěrů. Pro řadu žadatelů se půjčka na…

Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.

06.03.2017  |  Petr Gola

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 snižují daňové slevy. Jaké daňové slevy je možné v daňovém přiznání uplatnit a v jaké výši?…

Na trhu stále působí nelegální cestovní kanceláře

06.03.2017  |  ČTK

Na tuzemském trhu stále působí nelegální cestovní kanceláře, které nemají pojištění proti úpadku. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur na…
Zobrazit související aktuality