Novinky v souvislosti s kontrolním hlášením DPH v praxi

10.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Pojem „kontrolní hlášení DPH„ je horlivě diskutovaným tématem již od jeho zavedení, tj. od ledna 2016. V posledních měsících došlo v souvislosti s kontrolním hlášením k několika změnám, které jsou pro plátce jak pozitivní, tak i negativní. Shrnutí změn a jejich dopad na plátce v praxi přináší následující článek.

Neúčinnost podání

S účinností od 1. května 2016 došlo k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Dle tohoto ustanovení musí plátce podat kontrolní hlášení pouze elektronicky, a to datovou zprávou ve správném formátu a struktuře zveřejněném správcem daně. Pokud kontrolní hlášení obsahuje nějaké chyby a není tedy ve formátu a struktuře požadované správcem daně, je neúčinné. O skutečnosti, že je podání neúčinné, je plátce informován zprávou. V některých případech ale může dojít k situaci, že „opravené“ podání plátce učiní již po lhůtě pro podání kontrolního hlášení a plátci pak bude vyměřena pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení.

Příklad z praxe:

Pan Novák je podnikatel, měsíční plátce DPH. Kontrolní hlášení spolu s daňovým přiznáním k DPH za období červen 2016 podal přes svoji datovou schránku v poslední den lhůty pro podání, tj. 25. července 2016. Do kontrolního hlášení přitom zapomněl vyplnit kolonku s ID datové schránky. Podání kontrolního hlášení tak obsahuje tzv. „kritickou chybu“ a není ve správném formátu a struktuře požadovanou finančním úřadem. Podání kontrolního hlášení je tedy neúčinné a hledí se na něho, jako by ho pan Novák vůbec nepodal.

Informace, že je podání neúčinné, je panu Novákovi oznámena datovou schránkou. Pan Novák si tuto zprávu přečte až 26. července 2016 a ještě tentýž den podá znovu řádné kontrolní hlášení s vyplněným ID jeho datové schránky. Kontrolní hlášení tak pan Novák podal až po lhůtě pro jeho podání a bude mu vyměřena pokuta 1 000 Kč za pozdní podání.

Aby se pan Novák vyvaroval podání kontrolního hlášení v nesprávném formátu a struktuře, doporučujeme každé podání načíst a zkontrolovat pomocí funkce „Protokol chyb“ na Daňovém portálu finanční správy České republiky na www.daneelektronicky.cz.

Promíjení pokut

Za nepodání, pozdní podání kontrolního hlášení nebo nespolupráci s finančním úřadem v rámci výzev Vám bude vyměřena pokuta, viz níže. Nepřiměřená výše těchto pokut byla veřejností často napadána.

  • Pokuta ve výši 1 000 Kč – pokud je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáno po lhůtě pro jejich řádné podání, ale dříve než je správcem daně zaslána výzva pro jeho podání
  • Pokuta ve výši 10 000 Kč – kontrolní hlášení je podáno již po lhůtě pro jeho podání a až na základě výzvy od správce daně
  • Pokuta ve výši 30 000 Kč – v případech, kdy již bylo podáno řádné nebo následné kontrolní hlášení a správce daně vyzval plátce, aby podání doplnil či opravil. Na tuto výzvu však plátce ve stanovené lhůtě nereaguje.
  • Pokuta ve výši 50 000 Kč – plátce nepodá řádné kontrolní hlášení ani na výzvu správce daně nebo v případech, kdy plátce bude na výzvu od správce daně pro podání kontrolního hlášení reagovat, ale až pro uplynutí lhůty stanovené výzvou pro podání

S účinností od 29. července 2016 nově dochází ke změně týkající se udělování pokut. V ospravedlnitelných případech bude možné pokuty ve výších deset, třicet a padesát tisíc korun plátci na základě jeho žádosti částečně či úplně prominout. Žádost je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Nejnižší pokuta ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení má speciální režim promíjení, kdy bude plátci prominuta automaticky, a to jednou za kalendářní rok bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad. Finanční správa by měla v nejbližší době vydat metodický pokyn, který sjednotí pravidla a podmínky, za kterých bude možno pokuty prominout.

Příklad z praxe:

V návaznosti na příklad výše, kdy pan Novák podal pozdě kontrolní hlášení, by mu měla být vyměřena pokuta za pozdní podání ve výši 1 000 Kč. Dle novely zákona o DPH mu ale bude jedna pokuta ve výši 1 000 Kč v kalendářním roce 2016 prominuta. Pan Novák nemusí o nic žádat finanční úřad, pokuta mu bude prominuta automaticky.

Změna lhůty pro reakci na výzvu

Součástí novely účinné od 29. července 2016 je i prodloužení lhůty pro reakci na výzvu od finančního úřadu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení. Lhůta se mění z pěti kalendářních na pracovních dnů.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ