Jak dostat peníze ze zkrachovalé banky

08.09.2016 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Doba krachů kampeliček, družstevních záložen a bank je pryč. Přesto i v současné době se můžete dostat do situace, kdy instituce, u které máte uloženy peníze, může zkrachovat. Ke svým penězům se dostanete díky Garančnímu systému finančního trhu.

Fond pojištění vkladů zahájil svoji činnost v roce 1995 za účelem zajištění stability finančního trhu. Staral se jak o výběr příspěvků od bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, tak následně také o výplatu případných nároků na náhradu vkladů. Od ledna 2016 přebírá odpovědnost za tuto činnost Garanční systém finančního trhu.

Pojištěny jsou nejen vklady občanů (fyzických osob), ale i firem vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků. Bohužel ne všechny peníze, které do finančních institucí uložíme jsou pojištěny.

Pojištěné vklady

 • Běžné účty
 • Spořicí účty
 • Termínované účty
 • Vkladové účty
 • Vkladní knížky

Nepojištěné vklady

 • Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření
 • Životní pojištění
 • Podřízený dluh
 • Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • Členský vklad člena družstevní záložny
 • Předplacené platební karty – platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)

POZOR: Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění.

Vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěny. Povinnost účastnit se na českém systému pojištění vkladů mají i pobočky bank se sídlem mimo členské státy EU. Seznam bank naleznete na stránce Garančního systému.

Výše náhrady za pojištěné vklady

Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Klient tedy nenese žádnou spoluúčast. Náhrada se vyplácí v měně státu, v němž se nachází daný účet. Od ledna 2016 jsou stanoveny výjimečné případy, v rámci nichž je možno po určitou časově omezenou dobu vyplatit náhradu vyšší. Vyšší náhrada může limit 100 000 EUR přesáhnout maximálně o 100 000 EUR. Za výjimečné případy jsou považovány například náhrady vkladů finančních prostředků z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání a v dalších případech stanovených zákonem.

Výplata náhrady

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům, nebo poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění – tento okamžik se nazývá rozhodným dnem.

 • Výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne (do konce května 2016 tato doba byla delší - 20 dnů).
 • Vkladatel nemusí o výplatu základní náhrady žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému, internetových stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky. Od roku 2013 jsou výplatním místem poškozených klientů určeny dvě z největších tuzemských bank Česká spořitelna, a. s. a MONETA Money Bank, a. s.
 • O výplatu zvýšené náhrady je potřeba podat žádost, a to do 2 měsíců od rozhodného dne, výplata musí být zahájena do 4 měsíců od rozhodného dne. V tomto případě je třeba předložit potřebné dokumenty (více na stránkách Garančního systému).
 • Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení (tzn. že vkladatel si může náhradu vkladu vyzvednout kdykoli od data, kdy je výplata náhrad zahájena, až do uplynutí 3letého promlčecího období).
 • Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu.

Jak získat náhradu

Pro uplatnění nároku na výplatu vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat, stačí se dostavit na přepážku vybrané pobočky vyplácející banky a sjednat si, na jaký účet chcete vklad převést. Pokud nemáte účet, můžete si přímo na přepážce účet založit. Po identifikaci klienta vyplatí banky náhradu bezhotovostním převodem pouze na jeden účet, který klient zadá. Peníze je možno si nechat vyplatit i v hotovosti.

K identifikaci budete potřebovat platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), podnikatelé (OSVČ) navíc ještě výpisem ze živnostenského rejstříku. Pokud si nemůžete náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrad vkladů.

Zdroj: www.garancnisystem.cz

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ