Jak ukončit smlouvu o povinném ručení

21.10.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Důvodů proč zrušit stávající povinné ručení může být celá řada. Z těch nejčastějších lze vyjmenovat změnu pojišťovny, prodej vozidla či jeho vyřazení nebo likvidace. Přečtěte si, jak v jednotlivých případech postupovat.

Kdy a jak je možné vypovědět smlouvu o povinném ručení?

Dohodou s pojišťovnou - se stávající pojišťovnou je možné se na ukončení smlouvy dohodnout prakticky kdykoliv. Pojišťovna však na dohodu nemusí přistoupit - rozhodnutí je zcela na ní a pokud nepřistoupí, nelze s tím nic dělat. Návrh dohody podávejte vždy písemně.

Výpovědí smlouvy do dvou měsíců od počátku pojistné smlouvy - tuto výpověď je nutné též doručit pojišťovně písemně, a to nejpozději do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Smlouva pak zaniká automaticky po uplynutí osmidenní lhůty od doručení takové výpovědi pojišťovně.

Výpovědí smlouvy 14 dní od uzavření při on-line sjednání - jedná se o možnost ze zákona, nicméně i v tomto případě platí možnost výpovědi po celé dva měsíce od počátku smlouvy - ad předchozí bod.

Zrušením smlouvy šest týdnů před koncem pojistného období - v tomto období lze smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Musí se to udělat písemně. Je to nejčastější způsob výpovědi používaný při změně povinného ručení.

Pokud dojde ke změně pojistného - ze zákona lze vypovědět smlouvu o povinném ručení vypovědět v případě, kdy vám vaše stávající pojišťovna změní pojistné na další období (neplatí pro změny vyplývající ze škodního či bezeškodního průběhu). V takovém případě, pokud s navrhovanou změnou nesouhlasíte, musíte do jednoho měsíce od obdržení informace o změně písemně pojišťovně sdělit svůj nesouhlas. Smlouva pak zaniká automaticky v den výročí sjednání smlouvy.

Do tří měsíců od vzniku pojistné události - pokud vznikla pojistná událost, pak tato možnost platí jak pro vás, tak pro pojišťovnu. Výpověď musí být opět písemná a musíte ji doručit pojišťovně nejpozději do tří měsíců od vzniku pojistné události. Povinné ručení pak zaniká do měsíce od doručení výpovědi.

Při změně vlastníka vozidla - v případě prodeje vozidla musí tuto informaci nahlásit původní vlastník vozidla nebo jeho pojistník ihned po změně vlastníka. Žádost o zrušení je nutné opět podat písemně a přiložit k ní kopii kupní smlouvy nebo velký "techničák" s vyznačenou změnou vlastníka. Pojištění zaniká dnem doručení písemné žádosti pojišťovně.

Likvidací nebo vyřazením vozidla z provozu - tuto skutečnost je nutné písemně oznámit pojišťovně a přiložit doklad o zániku/vyřazení vozidla. Pojištění pak zaniká nikoliv dnem doručení oznámení, ale dnem vyřazení/zániku vozu.

Pokud vám bylo vozidlo odcizeno - stejně jako v předchozím případě je nutné skutečnost odcizení vozu oznámit pojišťovně písemně a přiložit protokol od policie o odcizení vozu.

Nezaplacením pojistného - pokud nechcete nebo zapomenete zaplatit pojistné, tak vám pojišťovna pošle upomínku. Pojištění pak dle zákona zaniká dnem následujícím po uplynutí lhůty k zaplacení pojistného stanovené v upomínce pojišťovnou. Lhůta v upomínce nesmí být kratší než měsíc a upomínka musí obsahovat termín zániku pojištění. Pokud toto upomínka neobsahuje, k zániku pojištění nedojde. Pozor, i když pojištění zanikne, pojišťovna může zaplacení pojistného požadovat i nadále.

Změna pojišťovny, u které mám povinné ručení

Nejčastějším důvodem změny pojišťovny je fakt, že někde dostanete lepší nabídku. Pokud se pro ni ale rozhodnete, je nutné nejprve vypovědět smlouvu stávající. To ale není možné udělat kdykoliv. Smlouva o povinném ručení se dá vypovědět jedině před koncem pojistného období. A to tak, že výpověď pojistné smlouvy musí být vaší stávající pojišťovně doručena minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.

Smlouvu je nutné vypovědět písemně. Důležité je přitom datum, kdy byla výpověď pojišťovně doručena. V takovéto výpovědi nemusíte uvádět důvod, proč smlouvu vypovídáte. Při zrušení pojištění jste pak povinni odevzdat pojišťovně zelenou kartu. Zároveň ale žádejte Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu. Tento doklad budete potřebovat pro uplatnění bonusu při uzavírání smlouvy nové. Pojišťovna vám jej ale nevydá, pokud jí nevrátíte zelenou kartu.

Pokud hodláte vozidlo dále používat, je třeba uzavřít novou pojistnou smlouvu a to do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Pokud nebude uzavřena jiná smlouva, je majitel vozidla povinen odevzdat státní poznávací (registrační) značku a osvědčení o technickém průkazu.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ