Centrální evidence účtů je hotová. Bude fungovat od roku 2018

15.11.2016 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Kontroverzní zákon o centrální evidenci účtů vstoupil v účinnost 6. října 2016, přičemž samotná centrální evidence účtů by měla fungovat až od 1. ledna 2018. Důvodem zavedení centrální evidence byl požadavek na administrativní zjednodušení postupu oprávněných orgánů veřejné moci při zjišťování, u které úvěrové instituce má či nemá konkrétní osoba veden účet.

Dne 21. září 2016 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2016 Sb. vyhlášen již dlouho očekávaný kontroverzní zákon o centrální evidenci účtů. Zákon vstoupil v účinnost 6. října 2016, přičemž samotná centrální evidence účtů by měla fungovat až od 1. ledna 2018. Spolu se zákonem o centrální evidenci účtů byl vyhlášen doprovodný zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů (jde novelizace šesti souvisejících právních předpisů).

Zákon o centrální evidenci účtů se připravoval již od března 2014. Důvodem zavedení centrální evidence byl požadavek na administrativní zjednodušení postupu oprávněných orgánů veřejné moci při zjišťování, u které úvěrové instituce má či nemá konkrétní osoba veden účet.Předmětem zákona je úprava práv a povinností souvisejících s vytvořením, užíváním a provozem Centrální evidence účtů (CEÚ), která má být prostředkem sloužícím k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů a také k ochraně významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky i Evropské unie.

Evidence se týká účtů vedených bankami, zahraničními bankami a spořitelními a úvěrovými družstvy pro jejich klienty. Správcem centrální evidence je Česká národní banka.

Bude zavedena pouze evidence účtů, nikoliv dalších detailů o účtech, tj. nebudou evidovány ani stavy na účtech, ani pohyby na účtech.

Evidovány budou tyto informace:

  • označení úvěrové instituce
  • datum zřízení účtu
  • číslo účtu
  • identifikační údaje klienta (jméno/název, datum narození, rodné číslo/identifikační číslo, bydliště/sídlo)
  • datum vzniku a zániku oprávnění klienta k nakládání s peněžními prostředky na účtu
  • datum zrušení účtu

Změny ve výše uvedených informacích anebo oznámení, že k žádné změně nedošlo, bude muset každá úvěrová instituce České národní bance nahlásit nejpozději do dvanácté hodiny následujícího pracovního dne. Česká národní banka zodpovídá za to, že k informacím nepřijde do styku žádná neoprávněná osoba. Údaje v centrální evidenci účtů budou uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, kdy došlo ke zrušení účtu.

O informaci z centrální evidence účtů budou moci požádat pouze jmenované orgány státní správy (soudy, státní zastupitelství, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, orgány Finanční správy a orgány Celní správy, viz § 7 zákona o CEÚ). Formální náležitosti, strukturu a formát žádosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Tato vyhláška dosud nebyla vydána.

Přijetí zákona vychází ze směrnice EU o předcházení zneužívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (nová AML směrnice). Podle důvodové zprávy k zákonu preambule směrnice uvádí „… V souladu s právem Unie i vnitrostátním právem by členské státy například mohly zvážit zavedení systémů bankovních rejstříků či elektronických systémů vyhledávání dat, jež by finančním zpravodajským jednotkám poskytovaly přístup k informacím o bankovních účtech…“.
V souvislosti s teroristickými útoky v evropských státech v posledních dvou letech přijaly členské státy za své zřízení centrální databáze účtů, která by pomohla v boji proti financování terorismu. Jak uvádí tisková zpráva Ministerstva financí z poloviny tohoto roku, obdobná centrální evidence již funguje například ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a Rumunsku. Zřízení registru mělo být obsaženo i v aktuálním návrhu „protiteroristického balíčku“ Evropské komise.

Vzhledem k tomu, že systém centrální evidence účtů nebude napojen na žádné další informační systémy, mělo by dojít naopak ke snížení rizika šíření osobních údajů o subjektu dotazu. V současné době musí oprávněné státní orgány s dotazem na existenci účtů obesílat všechny potenciální úvěrové instituce a čekat na jejich odpovědi.
V budoucnu bude možné podat prostřednictvím speciálně identifikované datové schránky dotaz do centrální evidence a na základě reakce již k podrobnostem dotazovat pouze příslušnou úvěrovou instituce, která účet vede.

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ