5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu

20.10.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dokumentární akreditiv se využívá jako platební a zajišťovací nástroj při obchodování se zahraničím. V českém právu je upraven v § 2682 až § 2693 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, častěji se lze setkat s akreditivy podřízenými mezinárodním zvyklostem pro dokumentární akreditivy. Jaké je praktické využití akreditivů?

Dokumentární akreditiv je nejčastěji využíván při obchodování se zahraničím. Namísto hladké platby převodem na bankovní účet prodávajícího v tomto případě nechává kupující u své banky otevřít neodvolatelný dokumentární akreditiv sloužící k zajištění platby ve prospěch prodávajícího.

Co je to akreditiv a kdy ho použít

Podstatou dokumentárního akreditivu je, že se výstavce (banka) na žádost povinného (příkazce) zavazuje oprávněnému (beneficientovi) oproti včas předloženým dokumentům, které jsou v souladu s akreditivními podmínkami, vyplatit částku až do výše akreditivní sumy. Výplatu provádí na účet příkazce a příkazce za to bance platí sjednanou odměnu. Pokud musí příkazce u banky složit určité finanční prostředky před otevřením akreditivu, jedná se o akreditiv krytý.

Tipy a triky: Řízení pohledávek v malé a střední firmě

Když obchodujete se zahraničím a nikoho neznáte

V případě, kdy podnikatel obchoduje se zahraničím a akreditiv v jeho prospěch otevírá zahraniční banka, již podnikatel nezná, nemá s ní vztah a nemůže posoudit její bonitu, může požadovat, aby do transakce vstoupila také česká banka. Tím je eliminováno riziko teritoria (country risk) vystavující banky v zemi kupujícího. Česká banka pak může být k beneficientovi ve vztahu banky avizující, anebo je možné, aby převzala platební povinnost vystavující banky; potom je bankou potvrzující.

Avizující banka nepřebírá povinnost vystavující banky, pouze odpovídá za správnost provedeného oznámení o otevření akreditivu zahraniční bankou, tj. aviza. Dokumenty předepsané akreditivními podmínkami předkládá beneficient vystavující bance a ta také provádí v jeho prospěch výplatu částky akreditivu.

Naproti tomu potvrzující banka přebírá povinnost vystavující banky vůči beneficientovi vedle banky vystavující. Beneficient může požadovat výplatu u banky vystavující anebo banky potvrzující. Pokud potvrzující banka beneficientovi vyplatí v souladu s akreditivními podmínkami stanovenou částku, má právo na náhradu vůči vystavující bance (tzv. hojení).

Když to chcete standardizovaně

Akreditiv je vždy otevírán v písemné formě, buď v listinné podobě, anebo prostřednictvím SWIFT .

Mezinárodní obchodní komora v Paříži již od roku 1933 vydává písemná zpracování zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, která jsou pravidelně revidována. V současné době se používají Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy vydané v roce 2007, tzv. UCP600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), těmto pravidlům přecházela revize z roku 1993 označovaná jako UCP500. Pravidla jsou pro akreditiv použitelná, pokud na ně akreditiv výslovně odkazuje.

Je-li však akreditiv otevřený prostřednictvím SWIFT, měl by se řídit Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy automaticky. Lokální právo země výstavce se pak uplatní pouze pro právní otázky, které Jednotnými pravidly upraveny nejsou.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci, která vytvořila mezinárodní počítačovou síť umožňující bankám po celém světě rychlou komunikaci. Všechny zprávy zasílané SWIFTem jsou zašifrované a chráněné proti změnám autentikací. Banky komunikující přes SWIFT si vzájemně předem vyměňují určitý klíč, na základě kterého je zpráva při odesílání zakódována a při přijetí opět dešifrována a ověřena. Zprávy zasílané SWIFTem mají standardizovanou formu, což umožňuje automatické zpracování.

Když chcete eliminovat rizika

Již při sjednávání dokumentárního akreditivu jako platebního nástroje ve smlouvě je vhodné definovat, jakou bankou má být akreditiv vystaven, protože beneficient podstupuje riziko této banky i riziko sídla země banky. Beneficient si musí být jistý, že dokáže akreditivní podmínky splnit.

Tipy a triky: Jak se vyhnout nezaplacení faktury?

Pozor na podmínky

Protože je dokumentární akreditiv abstraktní, a tudíž nezávislý na kontraktu mezi příkazcem a beneficientem, může se paradoxně stát, že beneficient dodá zboží nebo službu a splní všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy, ale zaplaceno přesto nedostane, protože nesplnil podmínky předepsané akreditivem. Proto lze doporučit, aby byl návrh akreditivu, včetně veškerých akreditivních podmínek, doby platnosti a způsobu čerpání předem odsouhlasen beneficientem a jeho bankou.

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU