Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?

19.10.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Již nějaký čas se v praxi setkáváme s kontrolním hlášením DPH. Sankce za nepodání či nereagování na výzvu finančního úřadu jsou vysoké. V současné době je ale již možné žádat o prominutí pokuty. Jaké podmínky musíte splnit, shrnuje následující článek.

Zásadní rozšíření u prominutí pokut v oblasti kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení je upraveno v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Další praktické informace v oblasti kontrolního hlášení upravují metodické pokyny vydané Generálním finančním ředitelstvím. Od března 2017 je Dodatkem č. 1 k Pokynu D-29 vydaného Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „Pokyn“) zásadním způsobem rozšířena možnost, v jakých případech lze žádat finanční úřad o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení nebo nereagování na výzvu v této oblasti. V návaznosti na tento dodatek může o prominutí kontrolního hlášení žádat v zásadě kdokoliv.

Nesmíte v posledních 3 letech závažným způsobem porušovat daňové nebo účetní právní předpisy

O prominutí pokuty nelze žádat, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil/a daňové nebo účetní právní předpisy. Co se rozumí závažným porušením daňových nebo účetních předpisů nalezneme ve výše zmíněném Pokynu ve znění dodatku č. 1. Jde např. o následující situace:

  • je nebo byl/a nespolehlivým plátcem podle § 106a ZDPH,
  • závažně ztěžuje a maří správu daně tím, že opakovaně včas nebylo podáno daňové přiznání nebo vyúčtování a ke splnění byl subjekt vyzván správcem daně. Za naplnění opakovanosti se považuje, pokud situace nastala alespoň dvakrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Všeobecné prominutí za rok 2016 dvakrát, za rok 2017 jednou

Dostupnost prominutí pokuty pro všechny daňové subjekty je dána body č. 11 a 12 Pokynu. Ten stanoví, že obecně lze každému prominout v roce 2016 maximálně 2 pochybení, v roce 2017 pak už jen jedno. Podle tohoto bodu lze žádat u vyměřené pokuty ve výších 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč.

Prominutí pokuty při nepodání tzv. E-tiskopisu

Pokud jste dostali pokutu od finančního úřadu z důvodu neúčinnosti podání kontrolního hlášení podaného přes daňový portál způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení tzv. E-tiskopisem, protože jste E-tiskopis vůbec na finanční úřad nedoručili nebo ho doručili pozdě, můžete dle bodu 13 Pokynu žádat o prominutí pokuty. K danému pochybení ale muselo dojít u podání kontrolního hlášení za období leden až prosinec 2016 a současně byl do doby vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty E-tiskopis finančnímu úřadu doručen.

Prominutí pokuty, kdy plátci nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení

Přednostně před ostatními body důvodů se použije bod č. 15 Pokynu, který upravuje případy, kdy subjektu byla uložena pokuta kvůli tomu, že nereagoval na výzvu finančního úřadu podat kontrolní hlášení, a přitom vůbec v daném období neměl povinnost kontrolní hlášení podat. Uplatní se pro případy v období roku 2016 a 2017.

Doporučení na závěr

Předtím než napíšete do žádosti obecný důvod o prominutí pokuty za kontrolní hlášení, doporučuji si projít daný Pokyn a zjistit, zda neexistuje nějaký jiný důvod, na základě kterého můžete o prominutí žádat. Obecný důvod, kdy za rok 2016 jsou prominuta dvě pochybení a za rok 2017 jedno, se pak může později hodit… Jak žádost podat a další praktické informace naleznete v dalším článku.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ