Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?

10.01.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace (NNO) finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti. Na fundraising měla značný vliv také pandemická situace v České republice, která změnila solidaritu lidí. Zaznamenaly neziskové organizace zvýšený zájem o dárcovství?

Odkud získávají NNO finanční prostředky?

 • Z vlastní a vedlejší činnosti organizace,
 • prodeje a pronájmu majetku,
 • darů,
 • sponzorství,
 • příspěvků členů,
 • veřejných sbírek,
 • dotací.

Pokud chce být nestátní nezisková organizace úspěšná a stabilní, musí neustále hledat příležitosti ke zlepšování svých služeb, a to prostřednictvím modernizace a inovace. Základem úspěchu je také navazování kvalitních kontaktů ve společnosti a účast na nejrůznějších veřejných akcích. Všechny tyto aktivity jsou pro NNO velmi nákladné a mnoho z nich je závislých jen na příjmu od jednoho dárce, čímž se dostávají do velkého rizika.

Proto je pro NNO důležité přijímat finanční prostředky od více zdrojů, a právě tuto úlohu má zajistit fundraising. Fundraiser, neboli osoba, která má za úkol hledat nové zdrojové příležitosti, může oslovit následující subjekty a zajistit tak NNO větší finanční stabilitu.

TIP: Spolupráce s neziskovými organizacemi se vyplatí, ale měla by být promyšlená

financování neziskových organizací

Zdroj: Depositphotos

Koho můžete jako NNO oslovit?

Jednotlivce

Pro mnoho organizací jsou nejčastějšími dárci právě fyzické osoby. Forma daru od jednotlivců může nabývat jak finanční, tak věcné podoby. Lidé jsou motivováni k daru tím, že se ztotožní s posláním dané NNO, proto je důležité prezentovat činnost organizace navenek a vysvětlovat prospěch jednotlivých aktivit pro společnost. Dárci zde jednají na základě altruismu — neočekávají za svůj čin žádnou výhodu.

Navázat spolupráci se soukromými podniky

Jedná se o oslovování firem, které by mohly mít zájem o navázání spolupráce. Podnikatelský subjekt sleduje především své zájmy, proto finanční příspěvek poskytuje například za zviditelnění jejich značky. Dary od právnických osob bývají většinou mnohonásobně vyšší než od fyzických osob a často se jedná o dlouhodobé sponzorství.

Nadace a nadační fondy

Příspěvky z jednotlivých nadačních projektů.

Obrátit se na státní správu a samosprávu

Získávání prostředků ze státní správy a z jednotlivých samospráv — krajů i obcí. Je jedním z nejsložitějších a časově nejnáročnějších způsobů. Na dotace nemají NNO právní nárok, takže žádost na ni může být zamítnuta.

Dotace může poskytnout například Úřad práce ČR, Akademie věd ČR a Grantová agentura ČR.

Jakými způsoby můžete navázat kontakt s dárcem?

Zvolit vhodný způsob kontaktu je pro neziskovou organizaci klíčové. Fundraiser, který přichází do kontaktu s potenciálními dárci musí umět přimět lidi pro svůj záměr a podrobně představit aktivity organizace.

 • Osobní návštěvou,
 • oslovením poštou/e-mailem,
 • veřejnou sbírkou (zákon č. 117/2001 Sb.),
 • inzercí,
 • online fundraisingem.

Fundraisingové prostředí musí reagovat na rychle měnící se situaci ve společnosti. Silné využívání online způsobu prezentace v soukromém sektoru, má zásadní vliv i na proměnu celkové komunikace v neziskové organizaci s případnými dárci. Současná covidová situace přenesla téměř celý fundraising do online podoby. Můžeme sem zařadit webové stránky NNO, vytvořené prezentace organizací na sociálních sítích a veškerou online komunikaci přes tyto kanály.

Základem dobrých výsledků je v každém případě dobře zpracovaný fundraisingový plán, podle kterého se bude daná nezisková organizace řídit a dosahovat stanovených cílů. Plán by měl vždy vycházet z finančních prostředků společnosti a předchozích zkušeností z minulých let.

Příklad: Jak ovlivnila pandemie dárcovství na největší darovací platformě Darujme.cz ?

Graf zachycuje pouze nově zavedené dary v jednotlivých měsících na online platformě Darujme.cz v letech 2019, 2020 a část roku 2021. Neprezentuje tak příspěvky z minulosti, které by mohly statistiku zkreslovat. Pro správnou orientaci v grafu je nutné uvést, že nouzový stav v České republice byl vyhlášený vládou poprvé 12. března 2020. Další koronavirové vlny přišly na podzim 2020 a v jarních měsících roku 2021.

Graf 1: Porovnání nově zavedených darů

Porovnání nově zavedených darů

Zdroj: Svetneziskovek.cz

Z výsledků lze vyčíst, že prudký nárůst darů zaznamenal projekt Darujme.cz s první vlnou pandemické situace v České republice. V letních měsících počet darujících výrazně klesl a měl podobnou úroveň jako v roce 2019 bez koronavirové krize. Zbývající část roku 2020 se počet darů opět výrazně zvýšil. První dva měsíce roku 2021 byl růst darů mnohem úspěšnější než v roce 2020, kdy ještě v ČR nepanovala pandemická nařízení.

Následující graf zachycuje vývoj nových jednorázových a pravidelných darů v letech 2019, 2020 a v prvních měsících roku 2021.

Graf 2: Vývoj jednorázových a pravidelných darů

Vývoj jednorázových a pravidelných darů

Zdroj: Svetneziskovek.cz

V počátcích pandemické krize roku 2020 můžeme na grafu pozorovat pokles pravidelných darů, naopak od konce léta se tento trend mění a křivka nabírá strmý růst, který si uchovává i v začátku roku 2021. Podobný vývoj můžeme sledovat i u počtu jednorázových darů.

V posledním prezentovaném grafu je zachycen vývoj průměrné hodnoty pravidelného daru. Opět se jedná pouze o nově zavedené dary, nikoliv příspěvky z minulosti. Pro relevantnost výzkumu byly zahrnuty příspěvky pouze do hodnoty 2 000 Kč.

Graf 3: Průměrná výše pravidelného daru

Průměrná výše pravidelného daru

Zdroj: Svetneziskovek.cz

Z grafu vyplývá, že nejvyšší hodnotu dar obsahoval na konci roku 2019, kdy jeho výše dosahovala průměrné částky 268 Kč a podobnou částku si zachoval i začátkem koronavirové situace. Konec roku 2020 a začátek roku 2021 zaznamenávají spíše klesající trend výše daru. Příčinu můžeme hledat například v tom, že jednotlivé organizace v tomto období rozšířily darovací nabídku o několik menších částek, čímž vytvořily celkový proces flexibilnějším, ale je otázkou, zda neměly do svých možností zahrnout i vyšší částky, které by pomohly narůstající tendenci udržet.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU