Vienna Insurance Group s výrazným nárůstem zisku v roce 2023 a pozitivním výhledem na rok 2024

18.03.2024 | , Kooperativa
Komerční sdělení


Návrh na zvýšení dividendy z 1,30 na 1,40 EUR na akcii

Zdroj: Depositphotos

Předběžné údaje pro rok 2023

  • Předepsané pojistné 13,8 mld. EUR (+10 %)
  • Zisk před zdaněním cca 773 mil. EUR (+32 %)
  • Insurance Service Revenue (příjmy z pojišťovacích služeb) 10,9 mld. EUR (+12 %)
  • Ukazatel combined ratio 92,6 % (zlepšení o 0,2 procentního bodu)
  • Vysoká míra solventnosti ve výši 269 %

Díky dvoucifernému růstu pojistného a výraznému zvýšení zisku představuje Vienna Insurance Group (VIG) mimořádně úspěšný účetní rok 2023. Objem pojistného ve výši 13,8 mld. EUR je o 10 % vyšší než v předchozím roce, zatímco zisk před zdaněním vzrostl na 772,7 mil. EUR (+31,9 %).

Hartwig Löger, generální ředitel a předseda představenstva Vienna Insurance Group: „Tento značný nárůst ve všech regionech a segmentech potvrzuje naši jasnou pozici jedničky v regionu střední a východní Evropy. Přestože objem pojistného plnění ve výši 9,8 mld. EUR, který jsme našim klientům vyplatili v roce 2023, byl značně vyšší než v předchozích letech, dokázali jsme výrazně zlepšit náš výsledek. Na základě tohoto výsledku a naší velké kapitálové síly navrhne představenstvo VIG řídícím orgánům zvýšení dividendy na 1,40 EUR na akcii.“

Předběžné ukazatele v detailu

Předepsané pojistné

K nárůstu pojistného přispěly všechny segmenty a odvětví. Segmenty Polsko (+12,7 %), Rozšířená střední a východní Evropa (+12,5 %), Speciální trhy (+11,3 %) a Skupinové funkce (+13,8 %) zaznamenaly dvouciferné tempo růstu oproti předchozímu roku. Ze zemí segmentu Rozšířené střední a východní Evropy zaznamenaly dynamický růst pojistného zejména pobaltské státy (+12,2 %), Rumunsko (+17,8 %) a Maďarsko (+24,1 %). V segmentu Speciálních trhů zaznamenaly velký růst pojistného Gruzie (+19,9 %) a Turecko (+18,4 % po očištění o inflaci). Z pohledu odvětví byl dvouciferný růst zaznamenán v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (+14,4 %), havarijního pojištění (+14,3 %) a ostatního majetkového pojištění (+11,2 %). Pojistné ve zdravotním pojištění vzrostlo o 7,5 % a v životním pojištění o 2,7 %. 56,2 % předepsaného pojistného bylo získáno mimo Rakousko. 

Výrazné zvýšení zisku před zdaněním

Zisk před zdaněním se zvýšil na 772,7 mil. EUR, a to především díky pozitivnímu vývoji v segmentech Rakousko, Rozšířená střední a východní Evropa a Skupinové funkce. Čistý zisk po zdanění a nekontrolních podílech se zvýšil o 18,3 % na 559 mil. EUR.   

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Vienna, registered with the Commercial Court of Vienna under FN 75687 f, VAT No.: ATU 36837900

Příjmy z pojišťovacích služeb se zvýšily o 12,2 % na 10,9 mld. EUR, zvláště díky růstu v oblasti majetkového a úrazového pojištění.

Technické náklady se zvýšily o 8,7 % na 9,3 mld. EUR, zejména v důsledku výrazného nárůstu objemu obchodů.

Technický výsledek se meziročně zlepšil o 6,1 % na 1,2 mld. EUR.

Ukazatel netto combined ratio pro majetkové a úrazové pojištění se meziročně zlepšil o 0,2 procentního bodu na 92,6 %.

Marže smluvních služeb (Contractual Service Margin) v životním a zdravotním pojištění ke konci prosince 2023 představovala 5,8 mld. EUR. Ziskovost v novém životním a zdravotním pojištění se vyvíjela velmi pozitivně s objemem 326 mil. EUR. Marže z nových obchodů se zvýšila o 3,1 procentního bodu na 8,9 %.  

Provozní rentabilita vlastního kapitálu (provozní výsledek hospodaření skupiny ve vztahu k průměrnému vlastnímu kapitálu mínus „Nerealizované zisky a ztráty“) vzrostla na 15,1 %, což odpovídá výraznému nárůstu o 3,5 procentního bodu.

Vývoj investic

Portfolio investic (bez investic vázaných na fondy a indexy) se zvýšilo o 2,6 % na 35,3 mld. EUR.

Solventnost

Předběžná míra solventnosti skupiny k 31. prosinci 2023 činila 269 % (včetně přechodných opatření). Skupina je tedy i nadále velmi dobře vybavená kapitálem.

Navrhovaná dividenda ve výši 1,40 EUR na akcii

Vzhledem k mimořádně pozitivnímu vývoji hospodaření a velké kapitálové síle navrhne vedení Vienna Insurance Group svým řídícím orgánům zvýšení dividendy za účetní rok 2023 oproti předchozímu roku z 1,30 EUR na 1,40 EUR na akcii. Dividendový výnos činí 5,3 %. Zisk na akcii v roce 2023 činil 4,31 EUR a oproti předchozímu roku se zlepšil o 18,6 %. Nová dividendová politika stanovuje jako minimální dividendu z předchozího roku a předpokládá její plynulé zvyšování v závislosti na situaci v oblasti provozních zisků.

V centru pozornosti: digitalizace, udržitelnost a nové modely spolupráce

VIG systematicky pokračuje v digitální transformaci v rámci svého strategického programu VIG25, aby pokračovala v pozitivní dynamice skupiny. Klíčovou součástí tohoto programu je rozšíření ekosystémů souvisejících se zdravím, bydlením a mobilitou. Například investice VIG do zdravotnických startupů, jako jsou „Diagnose.me“ a „TeleDoc“, poskytují klientům přístup k nízkoprahovým digitálním zdravotnickým službám. V oblasti motorových vozidel byla vyvinuta telematická aplikace, která se již používá v několika zemích.  

Kromě digitalizace je ve skupině hluboce zakořeněno také téma udržitelnosti. V roce 2023 byl společně se všemi generálními řediteli společností skupiny zahájen nový program, jehož cílem je posílit udržitelnost jako nedílnou součást obchodního modelu. V podobě investic, upisování a kancelářských činností byly definovány tři oblasti činnosti se zaměřením na životní prostředí a v podobě zaměstnanců, zákazníků a společnosti byly definovány tři oblasti činnosti se sociálním zaměřením. VIG považuje své investice a upisování za obzvláště důležité páky, které mohou významně přispět ke snížení klimatických rizik. Cílem je snížit emise skleníkových plynů z investičního portfolia a upisovacího portfolia pro korporátní a retailové klienty na čistou nulu (net zero) do roku 2050.

V druhé polovině roku 2023 byla vytvořena nová koncernová funkce s názvem CO³, která má posílit spolupráci v rámci společností VIG. CO³ znamená spolupráci, součinnost a komunikaci (collaboration, cooperation, communication). Cílem „spolupráce“ je podpořit výměnu know-how a inovací mezi všemi společnostmi i přes hranice států, a tím vytvořit přidanou hodnotu díky transparentnosti. „Součinnost“ se zaměřuje na optimalizovanou kooperaci mezi společnostmi ve stejné zemi a usiluje o využití synergií mezi společnostmi. „Komunikace“ zviditelňuje aktivity CO³ prostřednictvím různých a nových formátů a zahrnuje i klasické úkoly firemní komunikace.

Výhled do roku 2024  

VIG se zatím velmi dobře vyrovnala s náročnými geopolitickými a makroekonomickými rámcovými podmínkami a nadále se zaměřuje na faktory úspěchu, kterými jsou kontinuita, stabilita a rozmanitost. Na tomto pozadí se i přes nestabilní prostředí očekává v účetním roce 2024 potěšující hospodářský výsledek: Hartwig Löger k pozitivním vyhlídkám: "Prognózy růstu trhů VIG v regionu střední a východní Evropy jsou výrazně vyšší než prognózy pro eurozónu a EU-27. Naše diverzifikace trhů, blízkost našich společností ke klientům a naše velká kapitálová síla vytvářejí vynikající předpoklady pro pokračování naší úspěšné cesty. Vedení VIG proto má ambici vykázat za účetní rok 2024 výsledek v rozmezí 825 až 875 mil. EUR."    

Předběžné údaje

Informace o účetním roce 2023 uvedené v této tiskové zprávě vycházejí z předběžných údajů. VIG uplatňuje nové účetní standardy IFRS 17 Pojistné smlouvy a IFRS 9 Finanční nástroje. Údaje za předchozí rok byly upraveny. Předepsané pojistné není zahrnuto do konsolidované účetní závěrky podle IFRS, ale je nadále vykazováno. Konečné údaje za účetní rok 2023 budou zveřejněny spolu s výroční zprávou 24. dubna 2024.

Vienna Insurance Group (VIG) je skupina s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí ke svým klientům. Její pracovníci se denně starají o potřeby přibližně 32 milionů klientů. Akcie VIG jsou od roku 1994 kótovány na vídeňské burze, od roku 2008 na pražské burze a od listopadu 2022 na burze v Budapešti. Skupina VIG má od mezinárodně uznávané ratingové agentury Standard & Poor's rating "A+" se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje s Erste Group, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě. 

Disclaimer/Zřeknutí se odpovědnosti  

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance Group (VIG). Tato prohlášení vycházejí ze současných předpokladů a prognóz vedení společnosti. Změny v obecném ekonomickém vývoji, budoucí tržní podmínky, změny na kapitálových trzích a další okolnosti mohou způsobit, že se skutečné události nebo výsledky budou podstatně lišit od současných výhledových prohlášení. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení nebo je přizpůsobovat budoucím událostem či vývoji.

S případnými otázkami se obracejte na:

Karin Kafesie

Schottenring 30, 1010 Wien

Mobil: +43 664 60139 21211

E-mail: karin.kafesie@vig.com

Tisková zpráva je uvedená i na https://www.group.vig

Autor článku

Komerční sdělení  

Články ze sekce: Komerční sdělení