Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka

V roce 1998 umožnila novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daňové zvýhodnění pro fyzické osoby, které řeší svou bytovou potřebu prostřednictvím hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, popř. jinými úvěry poskytnutými na financování  bytových potřeb.  Jedná se o § 15 odstavec 10 a 11 tohoto zákona, jehož plné znění naleznete zde.

Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) na financování bytových potřeb, u hypotečního úvěru sníženou o státní finanční příspěvek lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 150000 Kč ročně (do roku 2020 to bylo 300000 Kč). Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Odečet může provést osoba, jež je účastníkem úvěrové smlouvy, je-li účastníků více odečet provádí jedna z nich, nebo  každá z nich rovným dílem.

Jde-li o bytovou potřebu ad a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy byl objekt ve vlastnictví poplatníka (vlastnil - a) až c); užíval - a), c) a e)),  při výstavbě či změně a  po kolaudaci ho užíval ke svému trvalému bydlení nebo bydlení svých nejbližších (manžel, potomků, rodičů nebo prarodičů). Jde-li o  předmět bytové potřeby ad d), f), g), může  být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt, rodinný dům nebo  bytový dům získaný  dle d), f),  g) užíval  k  vlastnímu  trvalému  bydlení  nebo  k  trvalému bydlení druhého z  manželů, potomků, rodičů  nebo prarodičů obou  manželů.

Bytovými potřebami dle zákona jsou:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby,
b) koupě pozemku (při splnění podmínek),
c) koupě bytového domu, bytu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto objektů,
d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba  a změna  stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytů v nájmu nebo v užívání,
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v  případě, že  předmětem vypořádání je úhrada podílu  spojeného se získáním bytu,  rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu  na  obchodní   společnosti  uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).

Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo  její část k podnikatelské  nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: