Odpočet úvěru na bydlení ze základu daně

V roce 1998 umožnila novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daňové zvýhodnění pro fyzické osoby, které řeší svou bytovou potřebu prostřednictvím hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, popř. jinými úvěry poskytnutými na financování  bytových potřeb. 

Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) na financování bytových potřeb, lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 300.000 Kč ročně. Při současné dani z příjmu ve výši 15 %, tak lze ročně úšetřit až 45 tisíc korun.


Bytovými potřebami dle zákona jsou:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru nebo změna stavby,
b) koupě pozemku (při splnění podmínek - na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy),
c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto objektů, jednoty
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky,
f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.


Pravidla odečtu úroků z úvěru

Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč.
V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. 

Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) (viz výše) nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a nebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.

Jde-li o bytovou potřebu, může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník objekt

  • vlastnil - bytová potřeba ad a) až c) nebo
  • užíval - bytová potřeba ad a), c) a e) - k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů a v případě výstavby, změny stavby nebo koupě rozestavěné stavby ho užíval ke svému trvalému bydlení nebo bydlení svých nejbližších (manžel, potomků, rodičů nebo prarodičů).

TIP: V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.

Jde-li o předmět bytové potřeby ad d), f), g), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt v nájmu nebo v užívání, jednotku, rodinný dům nebo bytový dům získaný dle d), f), g) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

POZOR: Zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního pozemku - bytová potřeba ad b) - můžeme použít jako položku snižující základ daně s podmínkou, že do čtyř let na takovém pozemku začneme stavět. Pokud tato podmínka není splněna, částky úroků, o které byl základ daně snížen, jsou příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: