Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob patří mezi důležité příjmy státního rozpočtu a většina obyvatel se s ní v životě setká.


Poplatník daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, jenž se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka a rovněž na příjmy, které plynou ze zahraničí.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Dle zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob tyto příjmy:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy

Předmětem daně nejsou úvěry a zápůjčky, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Některé příjmy poplatníků jsou od daně osvobozeny. Jedná se například o:

 • Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem.
 • Stipendia
 • Přijatá náhrada škody a plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody.
 • Cena z veřejné soutěže nebo reklam, slosování, cena ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 000 Kč.
 • Příjmy z provozu malých vodních elektráren, větrných el. apod. do výkonu 1MW.[3]
 • Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti.
 • Úroky z vkladů stavebního spoření. (Ústavní soud v dubnu 2011 zrušil zavedení daně z úroků pro rok 2010, pro rok 2011 ale vláda plánuje zavedení daně v rámci reformy veřejných financí)
 • Dotace ze státního rozpočtu.

Co je příjem ze závislé činnosti?

Největší část příjmů ze závislé činnosti tvoří nejčastěji mzdy a platy. Dále zde patří příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o. a další. Mezi tyto příjmy spadají rovněž odměny členů statutárních orgánů a příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti.

Co je příjem ze samostatné činnosti?

Další velkou skupinou jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Zde jsou základem daně příjmy poplatníka, jež přesáhly výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ve zdaněném období (kalendářní rok).

Základ daně z příjmů

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje, které byly prokazatelně vynaložené na jejich jich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů). Více o základu daně z příjmů fyzických osob.

Slevy na dani

Jestliže u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani, tak si můžete zákonné slevy na dani a daňové zvýhodnění, případně daňový bonus na děti.

Většinu slev na dani můžete uplatňovat měsíčně, pouze slevu na druhého z manželů bez příjmu lze uplatnit pouze při ročním zúčtování.

 

Slevy v roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Roční Měsíční
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* 24 840 Kč 2 070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* - držitele ZTP/P 49 680 Kč 4 140Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč

V roce 2015 došlo ke změně u daňového zvýhodnění na dítě, v závislosti na počtu dětí - pořadí dítěte v rodině, viz druhá tabulka Daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění 2018 2017
  roční měsíční roční měsíční
na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč 13 404 Kč 1 117 Kč
na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč 19 404 Kč 1 617 Kč
na třetí a každé další dítě 24 204  Kč 2 017 Kč 24 204 Kč 2 017 Kč
na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč 26 808 Kč 2 234 Kč
na druhé dítě (pokud má ZTP/P) 38 808 Kč 3 234 Kč 38 808 Kč 3 234 Kč
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P) 48 408 Kč 4 034 Kč 48 408 Kč 4 034 Kč

Sazby daně z příjmů

V současné době jsou sazby daně z příjmů stanoveny takto:

 • Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %

Registrace k dani z příjmů

Každý subjekt podléhající dani z příjmů se musí k dani registrovat. U fyzických osob, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele, tak tuto registraci musí provést zaměstnavatel.

Podnikatelské subjekty (fyzické osoby OSVČ, právnické osoby – obchodní společnost) mají povinnost registrace na vlastních bedrech a to do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušeného finančního úřadu (dle sídla u právnické osoby, dle trvalého bydliště u fyzické osoby).

Daňové přiznání

Registrované subjekty musí za každý kalendářní rok podávat daňové přiznání, jestliže tyto osoby měly příjmy vyšší než 15 000 Kč (až na výjimky ve formě osvobozených příjmů a příjmů, jež jsou daněny srážkovou daní. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát


Související články: