Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob patří mezi důležité příjmy státního rozpočtu a většina obyvatel se s ní v životě setká.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, jenž se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka a rovněž na příjmy, které plynou ze zahraničí.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Dle zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob tyto příjmy:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy

Předmětem daně nejsou úvěry a zápůjčky, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Některé příjmy poplatníků jsou od daně osvobozeny. Jedná se například o:

 • Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (5 let do konce roku 2020).
 • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem.
 • Stipendia
 • Přijatá náhrada škody a plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody.
 • Cena z veřejné soutěže nebo reklam, slosování, cena ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 000 Kč.
 • Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti.
 • Příjem ze státního příspěvku ze stavebního spoření. 

Co je příjem ze závislé činnosti?

Největší část příjmů ze závislé činnosti tvoří nejčastěji mzdy a platy. Dále zde patří příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o. a další. Mezi tyto příjmy spadají rovněž odměny členů statutárních orgánů a příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti.

Co je příjem ze samostatné činnosti?

Další velkou skupinou jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatné činnosti. Zde jsou základem daně příjmy poplatníka, jež přesáhly výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ve zdaněném období (kalendářní rok).

Základ daně z příjmů

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje, které byly prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů). Více o základu daně z příjmů fyzických osob.

Slevy na dani

Jestliže u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani, tak si můžete zákonné slevy na dani a daňové zvýhodnění, případně daňový bonus na děti.

Většinu slev na dani můžete uplatňovat měsíčně, pouze slevu na druhého z manželů bez příjmu lze uplatnit pouze při ročním zúčtování.

Slevy na dani v roce 2022 Roční Měsíční
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* 24 840 Kč 2 070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* - držitele ZTP/P 49 680 Kč 4 140Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč

Pozn.: * Příjem nesmí přesáhnout 68 000 korun za daný kalendářní rok.
TIP: Podívejte se na vývoj slev na dani v posledních letech.


Stejně tak i daňové zvýhodnění na dítě, jehož výše se liší v závislosti na počtu dětí - pořadí dítěte v rodině.

Daňové zvýhodnění v roce 2021 Roční Měsíční
na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
na třetí a každé další dítě 27 840  Kč 2 320 Kč
na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč
na druhé dítě (pokud má ZTP/P) 44 640 Kč 3 720 Kč
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P) 55 680 Kč 4 640 Kč

TIP: Podívejte se na vývoj daňového zvýhodnění na děti v posledních letech.

Sazby daně z příjmů

V současné době jsou sazby daně z příjmů stanoveny takto:

 • Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 % a 23 % pro vyšší příjmy (od roku 2021).
 • Od 2021 zrušena solidární daň ve výši 7 % u vyšších příjmů.

Registrace k dani z příjmů

Každý subjekt podléhající dani z příjmů se musí k dani registrovat. U fyzických osob, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele, tak tuto registraci musí provést zaměstnavatel.

Podnikatelské subjekty (fyzické osoby OSVČ, právnické osoby – obchodní společnost) mají povinnost registrace na vlastních bedrech a to do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušeného finančního úřadu (dle sídla u právnické osoby, dle trvalého bydliště u fyzické osoby).

Daňové přiznání

Registrované subjekty musí za každý kalendářní rok podávat daňové přiznání, jestliže tyto osoby měly příjmy vyšší než 15 000 Kč (až na výjimky ve formě osvobozených příjmů a příjmů, jež jsou daněny srážkovou daní). 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát


Související články: