Daň z příjmů fyzických osob - poplatník, předmět daně, základ daně a osvobození od daně

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění dalších předpisů (ZDP).

Poplatníci

Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

  • příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
  • příjmy  ze samostatné činnosti (§ 7),
  • příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
  • příjmy z nájmu (§ 9),
  • ostatní příjmy (§ 10).
Příjmem  se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Základ daně

Příjmy se vždy poníží o výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů). Pouze u příjmů ze samostatné  činnosti a u příjmů z nájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv. daňovou ztrátu). Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i v následujících zdaňovacích obdobích (nejdéle však v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřila).

U každého z těchto příjmů se počítá základ daně zvlášť, jde o tzv. dílčí základy (použijí se jednotlivé přílohy k přiznání k dani z příjmů), tyto dílčí základy se následně sečtou a vypočte se daňová povinnost.

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (§ 36) ze samostatného základu daně, pokud § 36 odst. 7 nebo 8 nestanoví jinak. 

Příjmy osvobozené od daně

V § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona je výčet všech příjmů osvobozených od daně.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 25 krát


Související články: