Daně z příjmů

Daň z příjmů je řešena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění dalších předpisů (ZDP). Daň z příjmů je daní, která se vztahuje na čisté příjmy fyzických a právnických osob a patří společně s DPH a spotřebními daněmi k nejvýnosnějším daním z hlediska státního rozpočtu.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Podle toho, na čí příjmy se vztahuje, dělíme daň z příjmů na:

Poplatníci daně z příjmů

Fyzické osoby

Poplatník daně z příjmů fyzických osob je fyzická osoba, jež má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Právnické osoby

Poplatník daně z příjmů právnických osob jsou ty osoby, které nejsou fyzickými osobami a mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice. Tyto společnosti musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Jestliže je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Typy daně z příjmů

Většinou se daň z příjmů stanovuje na základě procenta z příjmů (zisku). Jsou celkem tři typy, jakým způsobem se daň může vypočítat:

 • Progresivní – s rostoucími příjmy, roste míra zdanění
 • Regresivní – s rostoucími příjmy, klesá míra zdanění
 • Proporcionální – s rostoucími příjmy se míra zdanění nemění

Předmět daně z příjmů

Předmětem daně u fyzických osob jsou:

 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmů
 • Ostatní příjmy

Příjmem  se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Předmětem daně u právnických osob jsou:

 • Příjmy z veškeré činnosti
 • Příjmy z nakládání s veškerým majetkem

Základ daně z příjmů

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje, které byly prokazatelně vynaložené na jejich jich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů). Více o základu daně z příjmů fyzických osob.

Sazby daně z příjmů

V současné době jsou sazby daně z příjmů stanoveny takto:

 • Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 % a pro vyšší příjmy 23 % (od roku 2021), od 2021 zrušena solidární daň ve výši 7 %.
 • Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %

Registrace k dani z příjmů

Každý subjekt podléhající dani z příjmů se musí k dani registrovat. U fyzických osob, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele, tak tuto registraci musí provést zaměstnavatel.

Podnikatelské subjekty (fyzické osoby OSVČ, právnické osoby – obchodní společnost) mají povinnost registrace na vlastních bedrech a to do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušeného finančního úřadu (dle sídla u právnické osoby, dle trvalého bydliště u fyzické osoby).

Daňové přiznání

Registrované subjekty musí za každý kalendářní rok podávat daňové přiznání, jestliže tyto osoby měly příjmy vyšší než 15 000 Kč, až na výjimky ve formě osvobozených příjmů a příjmů, jež jsou daněny srážkovou daní. 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 16 krát


Související články: