Daň z příjmů právnických osob

Daní z příjmů právnických osob se zabývá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění dalších předpisů (ZDP). Daň z příjmů právnických osob patří do příjmů státního rozpočtu, nicméně výnosnějšími daněmi je DPH a spotřební 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zaměřuje příjmy právnických osob plynoucí z podnikání na našem území (mají v ČR své sídlo či místo svého vedení). Poplatníky této daně jsou ty osoby, které nejsou fyzickými osobami. Nejčastěji se jedná o obchodní společnosti (společnost s ručením omezením, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost). Rovněž se tato daň vztahuje na zahraniční společnosti, které mají příjmy plynoucí ze zdroje na našem území, ovšem zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Od daně jsou osvobozená veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení.

Předmět daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud není zákonem o daních z příjmů stanoveno jinak.

Zdaňovací období

Zdaňovacím období může být kalendářní rok, ale i hospodářský rok, který si každá společnost stanoví sama.

Základ daně z příjmů

Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.

Pro zjištění základu daně se vychází:

  • z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) u poplatníků, kteří vedou účetnictví
  • z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví

Jaký je základ daně z příjmů fyzických osob?

Snížení základu daně

Základ daně může být snížen o daňovou ztrátu z minulých let a také až o 100 % nákladů vynaložených na výzkum a vývoj.

Náklady, které netvoří základ daně

Některé náklady se do daňového základu nezahrnují, jsou to tzv. nezdanitelné části základu daně a patří mezi ně:

  • Bezúplatná plnění (Dary, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů)
  • Úroky z úvěru
  • Členské příspěvky (u odborových organizací)

Sazby daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %.

Registrace k dani z příjmů

Poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen se registrovat k dani z příjmů PO u příslušeného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

Daňové přiznání

Registrované subjekty musí za každý kalendářní rok podávat daňové přiznání a to v prvním kvartálu následujícího roku. Jestliže mají daňového poradce, tak většinou do konce první poloviny následujícího roku.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 16 krát


Související články: