Úvěr pro mladé od SFRB

Dne 15. 8. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 136/2018 Sb., na základě kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Úvěr bude poskytnut nejen na pořízení, ale i modernizaci obydlí a to pro celé území ČR..

Státní fond rozvoje bydlení poskytne úvěr mladým lidem:

  • žijícím v manželství nebo registrovaném partnerství,  ve kterém alespoň jeden z manželů  nebo registrovaných partnerů ke dni podání žádosti nedosáhne 36 let,

  • samostatným osobám, které ke dni podání žádosti nedosáhnou 36 let, pokud trvale pečují o dítě, které ke dni podání žádosti o poskytnutí  úvěru nedosáhlo věku 15 let. 

Úvěr nemůže získat žadatel opakovaně a to ani v případě, kdy úvěr získal  podle dříve platných nařízeních o úvěrech pro mladé. Úvěr také nemůže získat žadatel, který v době podání žádosti je vlastníkem, spoluvlastníkem obydlí (netýká se úvěru na modernizaci).
Úvěr lze poskytnout žadateli, který prokáže schopnost úvěr splácet a je-li úvěr dostatečně zajištěn.

Výše a podmínky úvěru

Výše úvěru se liší podle účelu, na který jsou poskytnuty peněžní prostředky:

  • modernizace obydlí: nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč   
  • pořízení rodinného domu: nejvýše 2 000 000 Kč ( nejvýše 80 % skutečných výdajů na výstavbu nebo nejvýše 80 % ceny sjednané,  a to včetně pozemku)   
  • pořízení bytu: nejvýše 1 200 000 Kč (nejvýše 80 % ceny sjednané)

Úroková sazba a splatnost

Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let.  Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. 

Úvěr musí být splacen do 10 let při jeho použití na modernizaci obydlí, případně do 20 let od uzavření smlouvy na pořízení obydlí a to jak již výstavbou nebo koupí.  Úvěr se splácí měsíčně a může být kdykoliv předčasně splacen bez poplatků, stejně tak je bez poplatků i správa a vedení úvěru. Žadatel může požádat o odložení zahájení splacení jistiny až o dobu 6 měsíců a také může požádat až na dobu 2 let o přerušení splácení jistiny např. z důvodu narození dítěte, nemoci nebo ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce,.... O tuto dobu se následně prodlouží celková doba splácení úvěru (v případě modernizace nesmí doba splácení jistiny přesáhnout 12 let a při pořízení obydlí 25 let od uzavření smlouvy). I v této době, je  příjemce úvěru povinen platit sjednaný úrok z celkové nesplacené jistiny. 

V případě, že je úvěr poskytnut na pořízení obydlí, tak při narození či osvojení dítěte je poskytnuta dotace 30 tis. Kč.

Úvěr je možno využít k financování:

  • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
  • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
  • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
  • modernizaci obydlí.

Podání žádosti

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Více informací včetně formulářů získáte na stránkách SFRB.

 

 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát


Související články: