Daně z příjmů ze zahraničí - zamezení dvojího zdanění

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i příjmů ze zahraničí.

Příjmy ze zdrojů v zahraničí

Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí a podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje stanovené v zákoně o daních z příjmů. Položky snižující základ daně a odčitatelné položky podle zahraničních právních předpisů není možné při stanovení základu daně použít.
Výdaje, které byly vynaloženy na příjmy vyňaté dle mezinárodní smlouvy o vyloučení dvojího zdanění, nemohou být daňově uznatelnými.

Proto, aby se zabránilo dvojímu zdanění, je obsaženo v zákoně o daních z příjmů ustanovení o vyloučení tohoto zdanění.

 

Smlouvy o vyloučení dvojího zdanění

 

Česká republika má s několika zeměmi uzavřeny smlouvy o vyloučení dvojího zdanění. Jestliže s některým státem smlouva uzavřena není, pak se upravuje vyloučení dle zákona o daních z příjmů pouze v případě příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Fyzickým osobám, které jsou rezidenty v ČR, se jako základ daně dle § 6 vykonávané ve státě, s nímž ČR neuzavřela smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí a zvýšený o povinné pojistné dle českých zákonů.

 

Prokázání zaplacené daně v zahraničí

 

Daň, která se zaplatí v zahraničí se musí prokázat potvrzením zahraničního správce daně. V některých případech lze také potvrzení o dani zaplacené v zahraničí prokazovat potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sražení daně.

V případě, že poplatník tento doklad v době podání daňového přiznání v České republice neobdrží, pak uvede v daňovém přiznání pouze předpokládanou výši příjmů. Po získání dokladu (a v případě, že je výše příjmů jiná než v daňovém přiznání) upraví poplatník výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

 

Vyloučení dvojího zdanění

 

Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, se kterým Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, které plynou rezidentům na území ČR a to od zaměstnavatele, který je rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, který je rezidentem na území ČR , a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou přitom k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, se kterým Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v tom případě se tyto příjmy v České republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se ustanovení, podle kterého se může použít pouze ta metoda, která je uvedena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s konkrétní zemí. Metody jsou následující:

  • Metoda zápočtu úplného
  • Metoda prostého zápočtu
  • Metoda úplného vynětí s výhradou progrese
  • Metoda úplného vynětí ze základu daně (daňové ztráty)

 

Příjmy z více států

 

Jestliže bude mít poplatník příjmy plynoucí z více států, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, pak se bude postupovat následovně:

  • při použití metody prostého zápočtu se vyloučení dvojího zdanění provede za každý stát samostatně
  • při použití metody úplného vynětí a metody vynětí s výhradou progrese se ze základu daně vyjímá úhrn veškerých příjmů ze zdrojů v zahraničí vyjmuté ze zdanění
  • při použití metody úplného vynětí nebo metody vynětí s výhradou progrese a současně i metoda prostého zápočtu, provede se nejprve vynětí příjmů ze zdrojů ze zahraničí, a pak prostý zápočet

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: