Sociální pojištění OSVČ 2024 - odvod a platba pojistného

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné.

V roce zahájení činnosti

V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti, pokud OSVČ samostatnou výdělečnou činnost zahájila, vykonává ji jako činnost hlavní a po dobu 20 kalendářních let předcházejících roku zahájení činnosti tuto činnost nevykonávala, činí v roce zahájení samostatné výdělečné činnosti a v bezprostředně následujících dvou kalendářích letech minimální měsíční vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy, pro rok 2024 je to částka 3 210 Kč. V dalším období je minimální měsíční záloha pro rok 2024 stanovena na 3 852 Kč. Lze však dobrovolně platit i vyšší zálohy, aby nevznikl za uplynulý rok vysoký nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění.

Výše minimální měsíční zálohy při hlavní činnosti
Rok Minimální měsíční záloha Minimální měsíční záloha
(* v roce zahájení + dva roky)
(25 % průměrné mzdy)
2024 3 852 Kč 3 210 Kč
2023 2 944 Kč  
2022 2 841 Kč  
2021 2 588 Kč  
2020 2 544 Kč  
2019 2 388 Kč  
2018 2 189 Kč  
2017 2 061 Kč  
2016 1 972 Kč  
2015 1 943 Kč  
2014 1 894 Kč  
2013 1 890 Kč  
2012 1 836 Kč  

Pozn.: * po dobu 20 kalendářních let předcházejících roku zahájení činnosti tuto činnost nevykonávala

Při vedlejší činnosti se v prvním roce výdělečné činnosti neodvádí zálohy na sociálním pojištění. O skutečnosti, že je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, je však nutné příslušnou OSSZ ale i zdravotní pojišťovnu dle místa bydliště informovat. OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nemusí vůbec odvést ze své výdělečné činnosti sociální pojištění, jestliže jejich zisk za rok 2024 je nižší než 105 520 Kč (tzv. rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění), pro rok 2023 pak 96 777 Kč.

Vývoj výše rozhodné částky
Rok Rozhodná částka
2024 105 520 Kč
2023 96 777 Kč
2022 93 387 Kč
2021 85 058 Kč
2020 83 603 Kč
2019 78 476 Kč
2018 71 950 Kč
2017 67 756 Kč
2016 64 813 Kč
2015 63 865 Kč
2014 62 261 Kč
2013 62 121 Kč
2012 60 329 Kč

Jestliže je zisk v daném roce vyšší než stanovená hranice, tak je již i při vedlejší činnosti nutné hradit minimální zálohy na sociálním pojištění. Při vedlejší činnosti, jestliže zisk za uplynulý rok překročil zákonnou hranici je minimální měsíční záloha v roce 2024 dána částkou 1 413 Kč, pro rok 2023 pak byla 1 178 Kč. 

Výše minimální měsíční zálohy při vedlejší činnosti
Rok Minimální měsíční záloha
2024 1 413 Kč
2023 1 178 Kč
2022 1 137 Kč
2021 1 035 Kč
2020 1 018 Kč
2019 995 Kč
2018 876 Kč
2017 825 Kč
2016 789 Kč
2015 778 Kč
2014 758 Kč
2013 756 Kč
2012 735 Kč

Termíny pro platbu sociálního pojištění

Poprvé musí být minimální záloha u hlavní samostatné výdělečné činnosti uhrazena za měsíc, kdy je zahájena samostatná výdělečná činnost.  Sociální pojištění musí být uhrazeno do konce měsíce, na který se záloha pojištění platí. V případě, že je samostastná výdělečná činnost zahájena 1. února, tak musí být sociální pojištění zaplaceno do konce měsíce února.

Přehled o příjmech a výdajích

Během roku se platí důchodové (sociální) pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do konce dubna musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích, kde se vypočítá celkové pojistné za předešlý rok.

Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Od důchodového pojištění za daný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu se doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

  • Právě vyměřovací základ si určují OSVČ. Nesmí však být nižší než 50 % daňového základu a současně nesmí být nižší než zákonem stanovené minium pro výkon hlavní činnosti. Minimální roční vyměřovací základ pro rok 2024 při hlavní činnosti je 158 292 Kč, pro rok 2023 pak byl 120 972 Kč.
Vývoj minimálního ročního vyměřovacího základu při hlavní činnosti
Rok Minimální vyměřovací základ
2024 158 292 Kč
2023 120 972 Kč
2022 116 736 Kč
2021 106 332 Kč
2020 104 508 Kč
2019 98 100 Kč
2018 89 940 Kč
2017 84 696 Kč
2016 81 024 Kč
2015 79 836 Kč
2014 77 832 Kč
2013 77 652 Kč
2012 75 420 Kč

Nová výše zálohy

Výše zálohy v daném roce se počítá z vyměřovacího základu dosaženého v předchozím roce, přihlíží se k minimální a maximální výši, které platí pro daný rok.
Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí nejméně 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu připadá na jeden kalendářní měsíc, ve kterém aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu, činí měsíční vyměřovací základ tuto částku.

Praktický příklad: Živnostník pan Černý má za rok 2021 příjmy ve výši 650 tisíc a výdaje 400 tisíc Kč. V roce 2021 platil pan Černý zálohy ve výši  2 600 Kč.  Kolik doplatí pan Černý na důchodovém pojištění za rok 2021? Jak vysoké bude platit pan Černý zálohy po odevzdání Přehledu v roce 2022?

Výpočet doplatku a nové zálohy
Text Částka
Příjmy 650 000 Kč
Výdaje 400 000 Kč
Zisk
(650 000 Kč – 400 000 Kč)
250 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % z 250 000 Kč)
125 000 Kč
Důchodové pojištění za rok 2020
(29,2 % z 125 000 Kč) 
36 500 Kč
Zaplacené zálohy
(12 x  2 600 Kč)
31 200 Kč
Zbývá doplatit
(36 500 Kč – 31 200 Kč)
5 300 Kč
Nová výše zálohy
(36 500 Kč: 12) 
3 042 Kč 

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 45 krát


Související články: