Sociální pojištění OSVČ - základ a sazby pojistného

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ.


Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto minimu, je-li vyšší než maximální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto maximu.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Odvody pojistného OSVČ

Pojistné zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění
  • pojistné na důchodové pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Pojištění 2010 2011 -
červen 2019
od července
2019
Důchodové pojištění 28 % 28 % 28 %
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Nemocenské pojištění 1,4 % 2,3 % 2,1 %

OSVČ odvádí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu a to příslušné OSSZ. OSVČ, které byly  v roce 2014 - 2015 účastny důchodového spoření (II.pilíř), odváděly 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění.

Minimální vyměřovací základ 2019

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Pro rok 2019 je průměrná mzda stanovena na 32 699 Kč, pro rok 2018 pak 29 979 Kč (v roce 2017 byla 28 232 Kč, v roce 2016 byla 27 006 Kč, v roce 2015 byla 26 611 Kč, v roce 2014 byla 25 942, v roce 2013 byla 25 884 Kč, v roce 2012 pak 25 137 Kč).

Rok Hlavní činnost  Vedlejší činnost
2019 8 175 Kč 3 270 Kč
2018 7 495 Kč 2 998 Kč
2017 7 058 Kč 2 824 Kč
2016 6 752 Kč 2 701 Kč
2015 6 653 Kč 2 662 Kč
2014 6 486 Kč 2 595 Kč
2013 6 471 Kč 2 589 Kč
2012 6 285 Kč  2 514 Kč
2011  6 185 Kč  2 474 Kč
2010 5 928 Kč  2 371 Kč

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV, pro rok  2019 tedy 8 175 Kč (pro 2018 pak 7 495 Kč) a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy, pro rok 2019 tedy 3270 Kč (pro rok 2018 pak 2 998 Kč).

Minimální roční vyměřovací základ získáme tak, že minimální měsíční vyměřovací základ vynásobíme počtem mesíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Nepočítají se ale měsíce, kdy OSVČ

  • nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost ani jeden den,
  • pobírala po celý měsíc nemocenské z nemocenského pojištění,
  • je státním pojištěncem,
  • má těžké tělesné, smyslové nebo mentální postižení,
  • dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  • celodenně, osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
  • je současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Maximální vyměřovací základ 2019

Pro rok 2019 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na 1 569 552 Kč, pro rok 2018 je maximální vyměřovací základ stanoven ve výši 1 438 992 Kč. V roce 2017 činil maximální vyměřovací základ pro platbu pojistného 1 355 136 Kč, pro rok 2016 pak 1 296 288 Kč, pro rok 2015 pak 1 277 328 Kč, pro rok 2014 pak 1 245 216 Kč, pro rok 2013 pak 1 242 432 Kč, pro rok 2012 pak 1 206 576 Kč.

OSVČ, která se v daném roce účastní důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce, ve kterém to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Minimální a maximální výše zálohy

Z minimálního a maximálního vyměřovacího základu se počítá minimální a maximální výše zálohy. V následujících tabulkách jsou uvedeny minimální a maximální výše zálohy v letech 2019 až 2011.

Některé výpočty pro 2019

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
8 175 Kč
130 796 Kč
 
3 270 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 388 Kč
38 193 Kč
 

955 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % - do 30.6.2019 pak 2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 138 Kč
 126 Kč

(od července)

 

Některé výpočty pro 2018

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
7 495 Kč
119 916 Kč
 
2 998 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 189 Kč
35 016 Kč
 

876 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
 
115 Kč

 

Některé výpočty pro 2017

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
7 058 Kč
112 928 Kč
 
2 824 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 061 Kč
32 975 Kč
 

825 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 
 
 
 

Některé výpočty pro 2016

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 752 Kč
108 024 Kč
 
2 701 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 972 Kč
31 544 Kč
 

789 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 
 
 
 

Některé výpočty pro 2015

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 653 Kč
106 444 Kč
 
2 662 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 943 Kč
31 082 Kč
 

778 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 
 
 
 

Některé výpočty pro 2014

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 486 Kč
103 768 Kč
 
2 595 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 894 Kč
30 301 Kč
 

758 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 382 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2013

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 471 Kč
103 536 Kč
 
2 589 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 890 Kč
30 233 Kč
 

756 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 382 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2012

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 285 Kč
100 548 Kč
 
2 514 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 836 Kč
29 361 Kč
 

735 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 313 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2011

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 185 Kč
148 440 Kč
 
2 474 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 807 Kč
43 345 Kč
 

723 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


87 Kč
2 079 Kč
 
 35 Kč


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.