Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2020

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ je určen osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost vyplnit a podat přehled mají všechny OSVČ a to i ty, které vykonávají vedlejší činnost. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a doložit je nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled.

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ 2020 ke stažení

 
Co potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál

stáhnout
Vedu účetnictví

stáhnout

Kdo podává přehled

Osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích.
Při dodatečné změně vyměřovacího základu pro odvod pojistného je OSVČ opravný přehled:

  • při zvýšení vyměřovacího základu - povinna podat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla
  • při snížení vyměřovacího základu - může podat nejpozději do 3. kalendářního měsíce po měsíci, v němž se o změně dozvěděla

Lhůty pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do:

  • 3. 5. 2021 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí daňového přiznání (1. 4. 2021), bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
  • 1. 6. 2021 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2021,
  • 2. 8. 2021 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2021.

Pokud za OSVČ daňové přiznání podává daňový poradce, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ nejpozději na přehledu.

Jestliže OSVČ byla fi nančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled za rok 2020 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

OSVČ, která v roce 2020 vykonávala SVČ a není povinna podávat daňové přiznání, předkládá tento přehled nejpozději do 2. 8. 2021.

Doplatek pojistného za rok 2020 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2020. Přeplatek je OSSZ povinna vrátit, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči OSSZ nebo ČSSZ.

Způsob podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat na příslušnou OSSZ ve formě papírového tiskopisu, případně prostřednictvím interaktivního formuláře přes internetové rozhraní (vlastníte-li uznávaný elektronický podpis) nebo doručením do datové schránky (jste-li držitelem datové schránky).


Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Název formuláře Vzor PDF Pokyny
Přehled o příjmech a výdajích 2020
stáhnout

stáhnout
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 10 krát


Související články: