Daně 2023: Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2022

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ je určen osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost vyplnit a podat přehled mají všechny OSVČ a to i ty, které vykonávají vedlejší činnost. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a doložit je nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled.

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ 2022 ke stažení

 
Co potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál

stáhnout
Vedu účetnictví

stáhnout

Kdo podává přehled

Osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích.
Při dodatečné změně vyměřovacího základu pro odvod pojistného je OSVČ opravný přehled:

  • při zvýšení vyměřovacího základu - povinna podat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla
  • při snížení vyměřovacího základu - může podat nejpozději do 3. kalendářního měsíce po měsíci, v němž se o změně dozvěděla

Lhůty pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to za rok 2022 nejpozději do:

  • 2. 5. 2023  pokud  bylo  daňové  přiznání  podáno  OSVČ  nebo  daňovým  poradcem  ve  lhůtě  3  měsíců  od  uplynutí  zdaňovacího  období,  bez  ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
  • 1. 6. 2023 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2022,
  • 1. 8. 2023 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4.  2023.

Pokud za OSVČ daňové přiznání podává daňový poradce, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ nejpozději na přehledu.

Jestliže OSVČ byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled za rok 2022 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

OSVČ, která v roce 2022 vykonávala SVČ a není povinna podávat daňové přiznání, předkládá tento přehled nejpozději do 31. 7. 2023.

Doplatek pojistného za rok 2022 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2022. Přeplatek je OSSZ povinna vrátit, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči OSSZ nebo ČSSZ.

Způsob podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat na příslušnou OSSZ ve formě papírového tiskopisu, případně prostřednictvím interaktivního formuláře přes internetové rozhraní (vlastníte-li uznávaný elektronický podpis) nebo doručením do datové schránky (jste-li držitelem datové schránky).


Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Název formuláře Vzor PDF Pokyny
Přehled o příjmech a výdajích 2022
stáhnout

stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 19 krát


Související články: