Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ je určen osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost vyplnit a podat přehled mají všechny OSVČ a to i ty, které vykonávají vedlejší činnost. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a doložit je nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled.Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Název formuláře Vzor PDF Pokyny
Přehled o příjmech a výdajích 2019
stáhnout

stáhnout


Kdo podává přehled

Osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích.
Při dodatečné změně vyměřovacího základu pro odvod pojistného je OSVČ opravný přehled:

  • při zvýšení vyměřovacího základu - povinna podat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla
  • při snížení vyměřovacího základu - může podat nejpozději do 3. kalendářního měsíce po měsíci, v němž se o změně dozvěděla

Lhůty pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podle zákona podáno daňové přiznání za příslušný kalendářní rok. Pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled za rok 2019 nejpozději do 4. 5. 2020. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit OSSZ nejpozději do 30. 4. 2020, přehled za rok 2019 je pak povinna podat příslušné OSSZ nejpozději do 3. 8. 2020.
OSVČ, která v roce 2019 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a není povinna podávat daňové přiznání, předkládá Přehled o příjmech výdajích do 31. 7. 2020.
Doplatek pojistného za rok 2016 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2019. Přeplatek je OSSZ povinna vrátit, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči OSSZ nebo ČSSZ.

Způsob podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat na příslušnou OSSZ ve formě papírového tiskopisu, případně prostřednictvím interaktivního formuláře přes internetové rozhraní (vlastníte-li uznávaný elektronický podpis) nebo doručením do datové schránky (jste-li držitelem datové schránky).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát


Související články: