Základ a sazba daně

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. V případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté platby snížená o daň. Zákon v § 37 až 41 specifikuje výpočet základu daně vybraných zdanitelných plnění.


Základ daně také zahrnuje např. cla, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, dotace k ceně, poplatky a obdobná peněžní plnění; vedlejší výdaje účtované osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění; při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou. Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

Pokud je úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně, pak je základem daně cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Ale osobami, pro které je zdanitelné plnění uskutečněno, musí být

 • kapitálově spojené osoby (kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob) s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
 • jinak spojené osoby (spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba), za jinak spojené osoby se ale nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
 • osoby blízké,
 • společníci téže společnosti.

U zdanitelného plnění se uplatňuje

 • základní sazba daně ve výši 21 %
 • první snížená sazba daně ve výši 15 %
 • druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. 

U zboží se uplatňuje základní sazba, s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 3, kde se  uplatňuje první snížená sazb. U zboží uvedeného v příloze č. 3a, tepla a chladu se uplatňuje druhá snížená sazba. 

U služeb se uplatňuje základní sazba. U služeb uvedených v příloze č. 2 zákona se uplatňuje první snížená sazba, uvedených v příloze č. 2a zákona se uplatňuje druhá snížená sazba.

V příloze 3 zákona je pak výčtem definováno zboží, které je zdaněné první sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
 • Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.
 • Rostliny a semena.
 • Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
 • Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
 • Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
 • Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů více viz zákon.
 • Dětské sedačky do automobilů.
 • Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.

V příloze 3a zákona je pak výčtem definováno zboží, které je zdaněné druhou sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.    
 • Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.    
 • Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu.
 • Mlýnské výrobky, a to např.  z obilovin,  z brambor, ze sušených luštěnin, ....
 • Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.    
 • Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.    
 • Pitná voda.

V příloze 2 zákona jsou výčtem definovány i služby, které jsou zdaněné první sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Opravy invalidních vozíků.
 • Sběr a přeprava komunálního odpadu.
 • Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
 • Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.
 • Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
 • Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
 • Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
 • Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.

V příloze 2a zákona jsou výčtem definovány i služby, které jsou zdaněné druhou sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
 • Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Ubytovací služby.
 • Stravovací služby, podávání nápojů s výjimkami uvedenými v zákoně.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.
 • Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
 • Opravy obuvi a kožených výrobků.
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
 • Opravy jízdních kol.
 • Kadeřnické a holičské služby.
 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: