Spotřební daň - vymezení

Zákon o spotřebních daních vymezuje daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z minerálních olejů a daň z tabákových výrobků.

Plátci daně

Plátcem je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Ta vzniká například okamžikem uvedení výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Až na výjimky se musí osoby registrovat jako plátce u celního úřadu, a to nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Ta osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně, se registruje nejpozději v den prvního uplatnění nároku na vrácení daně (pakliže není již evidována jako plátce).

Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské  unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie. Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Při dovozu vybraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně nebo nejsou od daně osvobozeny zcela.

V případě dovozu (uvedení výrobků do volného daňového oběhu) odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběhu uvedeny. V případě neoprávněného dovozu (uvedení výrobků do volného daňového oběhu) odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném dovozu (uvedení výrobků do volného daňového oběhu) podílela.

Pro veškeré komodity zahrnuty do spotřební daně se zavedl institut „vyšší moci“, podle kterého nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v případě ztráty či znehodnocení, a to v důsledku neodvratitelné a nepředvídatelné události.

Výpočet daně

Samotná daň u jednotlivých výrobků se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně, která je pro ně stanovena. Výjimky jsou uvedeny v zákoně.

Zdaňovací období a splatnost daně

 Za zdaňovací období se považuje kalendářní měsíc. Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak. Ve stejné lhůtě je možno také uplatňovat nárok na vrácení daně. Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, pokud rozhodl o odkladu platby celního dluhu. Více o platbě daní najdete v sekci Daňový kalendář.

Daňový sklad

Za daňový sklad se považuje:

  • podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,
  • sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, si musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení. Žádost musí obsahovat identifikační údaje navrhovatele, popis daňového skladu (spolu s jeho umístěním a popisem zabezpečení proti neoprávněnému použití vybraných výrobků), popis výrobků, které mají být vyrobeny, a další údaje uvedené v §20.

Vybrané výrobky se mezi daňovými sklady na území ČR dopravují v režimu podmíněného osvobození od daně, tj. zatím bez zatížení spotřební daní. Je však potřeba mít před přepravou svolení celního úřadu.

Přeprava výrobků mezi členskými státy EU je závislá na systému provozovatelů daňových skladů. Obchod mezi jednotlivými státy pak vychází z principu jednoho zdanění. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v členském státě určení. Sazba daně se pak určí podle platné výše v daném státě.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát


Související články: