Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daň z nemovitostí - pozemky

Předmět daně

Pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou uvedené v katastru nemovitostí, se stávají předmětem daně.

Za předmět daně se nepovažují ty pozemky, které jsou určené pro obranu státu; ochranné lesy a lesy zvláštního určení dle Zákona č. 61/1977 Sb., o lesích; některé vodní plochy a pozemky zastavěné v rozsahu půdorysu stavby.


Poplatník, nájemce

Poplatníkem daně se stává vlastník pozemku. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Solidární daňová povinnost
Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození

Mezi pozemky, které jsou osvobozeny od daně patří ty, které vlastní stát, obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště; zemědělské a lesní pozemky po daný počet let a další pozemky, které jsou uvedeny v § 4 zákona.

Základ daně

U pozemků, na kterých se rozkládá orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, je základem daně cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku (údaj musí být v celých m2) průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce.

Jedná-li se o hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, pak se zjistí cena pozemku vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 částkou 3,80 Kč. Cena pozemku se také může zjistit dle platných cenových předpisů uvedených k 1.1. zdaňovacího období.

U pozemků, které nebyly uvedeny, se základem daně stává skutečná výměra pozemku uvedená v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.


Sazba daně podle druhu pozemku (v %) 2014
orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75
trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25
Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč) 2014
zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 
1,00 / m2
zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 
5,00 / m2
stavební pozemky 2,00 / m2
ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,20 / m2
zastavěné plochy a nádvoří 0,20 / m2

Poznámka: Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2, který je evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, a jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.

Výsledek, který vyjde po výpočtu z druhé části tabulky, se dále u stavebních pozemků vynásobí koeficientem:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"
1,0 - 1.000
1,4 1.000 6.000
1,6 6.000 10.000
2,0 10.000 25.000
2,5 25.000 50.000
3,5 50.000 a více


Koeficient Město
3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, od 1.1.2012 také ve statutárních městech 

4,5 Praha

Poznámka 1: pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu.

Poznámka 2: pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie, koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.


Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Související aktuality

Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?

24.10.2018  |  Petr Gola

V Česku se daň z příjmu fyzických osob počítá nikoliv z hrubé, ale ze superhrubé mzdy. Jak se superhrubá…

8 daňových nepravd

23.10.2018  |  Petr Gola

Daň z příjmů fyzických osob se platí nejenom z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ale i z pasivních příjmů. Podívejme se…
Zobrazit další související aktuality
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Rejstříky - subjekty

Rejstriky.finance.cz