Daň z nemovitých věcí - pozemky

Předmět daně

Pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou uvedené v katastru nemovitostí, se stávají předmětem daně.

Za předmět daně se nepovažují ty pozemky, které jsou určené pro obranu státu; ochranné lesy a lesy zvláštního určení dle Zákona č. 61/1977 Sb., o lesích; některé vodní plochy a pozemky zastavěné v rozsahu půdorysu stavby.

Poplatník, nájemce

Poplatníkem daně se stává vlastník pozemku. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Solidární daňová povinnost

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození

Mezi pozemky, které jsou osvobozeny od daně patří ty, které vlastní stát, obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště; zemědělské a lesní pozemky po daný počet let a další pozemky, které jsou uvedeny v § 4 zákona.

Základ daně

U pozemků, které nebyly uvedeny, se základem daně stává skutečná výměra pozemku uvedená v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně podle druhu pozemku (v %)  
orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 %
trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč)  
zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství  1,00 Kč / m2
zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání  5,00 Kč / m2
stavební pozemky 2,00 Kč / m2
ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,20 Kč / m2
zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč / m2

Poznámka: Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2, který je evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, a jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.

Výsledek, který vyjde po výpočtu z druhé části tabulky, se dále u stavebních pozemků vynásobí koeficientem:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"
1,0 - 1.000
1,4 1.000 6.000
1,6 6.000 10.000
2,0 10.000 25.000
2,5 25.000 50.000
3,5 50.000 a více
 
Koeficient Město
3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, od 1.1.2012 také ve statutárních městech 

 

4,5 Praha

Poznámka 1: pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu.

Poznámka 2: pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie, koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo (do konce roku 2020 - pouze 2, 3, 4 nebo 5). Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 17 krát


Související články: