Převod, přerušení a ukončení smlouvy o penzijním připojištění

Účastník penzijního připojištění - transformovaného fondu může kdykoliv písemně smlouvu vypovědět. Penzijní plán přitom může stanovit výpovědní dobu, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Výpovědní doba stanovená fondem nesmí být delší než dva kalendářní měsíce. Penzijní společnost je potom povinna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit přijetí výpovědi a sdělit klientovi datum zániku penzijního připojištění - účasti v transformovaném fondu.

Pokud klient nechce ukončit spoření, pouze hodlá změnit penzijní společnost, i to je možné, ovšem musí počítat s tím, že přijde o výhody původního penzijního připojištění.

Převod prostředků 

Ukončit penzijní připojištění výpovědí s převodem prostředků k jinému penzijnímu fondu, při zachování výhod původního penzijního připojištění byl možný jen do února 2012. 

V současné době pokud účastník transformovaného fondu hodlá přřejít k jiné penzijní společnosti, musí nejprve převést naspořené prostředky z transformovaného fondu (dřívější penzijní připojištění) do doplňkového penzijního spoření, tedy do některého z nových účastnických fondů, které penzijní společnost vytvořila. Z účastnického fondu pak náslledně účastník může přejít do účastnického fondu jiné penzijní společnosti. 

Ovšem pozor! Z doplňkového penzijního spoření (účastnického fondu)  již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění (transformovaného fondu).

Přerušení penzijního připojištění

Zákon o penzijním připojištění umožňuje také na určitou dobu penzijní připojištění přerušit. Tzn. klient má uzavřenu smlouvu, ale nemusí na ni v tomto období platit. Ovšem pozor doba přerušení, se nezapočítává do doby pojištění pro nárok na dávky.

Spoření účastníka se přerušuje dnem, který uvedl účastník v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení penzijní společnosti. Účastník může spoření přerušit, jen pokud

 • platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních měsíců, nebo
 • platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě každého dalšího přerušení u téže penzijní společnosti.
Přeruší-li účastník spoření, má po dobu přerušení nárok na podíl na výnosech.

Výpověď smlouvy 

Penzijní společnost má právo vypovědět účastníkovi smlouvu o penzijním připojištění - transformovaný fond, ale jen v zákonem stanovených případech:
 • účastník po dobu alespoň šesti kalendářních měsíců neplatil příspěvky,
 • nesplnil-li účastník povinnosti vyplývající z penzijního plánu,
 • při uzavírání smlouvy uvedl účastník nepravdivé údaje nebo zatajil rozhodné skutečnosti,
 • pokud klient nesplňuje podmínky být účastníkem penzijního připojištění stanovené zákonem.

Penzijní pojištění zaniká dnem:

 • ukončení výplaty poslední penze,
 • výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,
 • na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli,
 • ke kterému bylo účastníkovi penzijní připojištění vypovězeno,
 • výplaty odbytného při zániku penzijní společnosti,
 • ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR,
 • ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice,
 • úmrtí účastníka.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 50 krát


Související články: