Příspěvek na bydlení pro rok 2022

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem.

Pro koho je určen?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň

  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

Nájemní bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.

Vlastní bydlení (patří sem i družstevní bydlení)

U družstevních bytů, bytů užívaných na základě služebnosti užívání celého bytu a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2022 měsíčně činí:
  • 2 240 Kč u jedné osoby v rodině,
  • 3 065 Kč u dvou osob,
  • 4 008 Kč u tří osob a
  • 4 834 Kč u čtyř a více osob.

Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2022 se jedná o tyto částky:

  • 802 Kč u jedné osoby,
  • 1 097 Kč u dvou osob,
  • 1 435 Kč u tří osob,
  • 1 773 Kč u čtyř a více osob.

Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.  

Jak se stanovují normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. 

Tabulka: Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - nájemní bydlení

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

14 621

12 771

12 435

11 429

11 246

dvě

18 129

15 597

11 137

13 761

13 510

tři

20 812

17 500

16 899

15 099

14 771

čtyři a více

24 995

21 002

20 277

18 106

17 711

 
Tabulka: Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

8 732

8 732

8 732

8 732

8 732

dvě

10 932

10 932

10 932

10 932

10 932

tři

13 561

13 561

13 561

13 561

13 561

čtyři a více

16 368

16 368

16 368

16 368

16 368

 

 Částky mimočádného navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v roce 2022  pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
  do 30. 9. 2022 od 1. 10. 2022
jedna 1 120 4 500
dvě 1 130 4 500
tři 1 607 2 500
čtyři a více 1 974 2 500

b) byty v družstevních bytech, byty užívané na základě služebnosti užívání celého bytu a byty vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
  do 30. 9. 2022 od 1. 10. 2022
jedna 1 180 2 500
dvě 1 219 2 500
tři 1 733 2 000
čtyři a více 2 147 2 000


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 23 krát


Související články: