Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem.

Pro koho je určen?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.


Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň

  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

Nájemní bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.

Vlastní bydlení (patří zde i družstevní bydlení)

U vlastního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2020 měsíčně činí:
  • 2 128 Kč u jedné osoby v rodině,
  • 2 912 Kč u dvou osob,
  • 3 808 Kč u tří osob a
  • 4 592 Kč u čtyř a více osob.

 U družstevních a vlastních bytů se totiž nevychází ze skutečných nákladů, ale dle uvedených částek. 

Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2020 se jedná o tyto částky:

  • 789 Kč u jedné osoby,
  • 1 079 Kč u dvou osob,
  • 1 411 Kč u tří osob,
  • 1 744 Kč u čtyř a více osob.
Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.  

Jak se stanovují normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. 

Tabulka: Nájemní bydlení (rok 2020)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 8 577 6 821 6 502 5 548 5 374
Dvě 11 929 9 525 9 089 7 783 7 545
Tři 15 953 12 810 12 239 10 531 10 220
Čtyři a více  19 617 15 827 15 138 13 079 12 703

 
Tabulka: Družstevní a vlastní bydlení (rok 2020)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872
Dvě 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953
Tři 9 461 9 461 9 461 9 461 9 461
Čtyři a více  11 769 11 769 11 769 11 769 11 769
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 17 krát


Související články: