Příspěvek na bydlení pro rok 2022

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem.

Pro koho je určen?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň

  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

Nájemní bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.

Vlastní bydlení (patří sem i družstevní bydlení)

U vlastního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2022 měsíčně činí:
  • 2 240 Kč u jedné osoby v rodině,
  • 3 065 Kč u dvou osob,
  • 4 008 Kč u tří osob a
  • 4 834 Kč u čtyř a více osob.

 U družstevních a vlastních bytů se totiž nevychází ze skutečných nákladů, ale dle uvedených částek. 

 Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna 1120
dvě 1130
tři 1607
čtyři a více 1974

b) byty v družstevních bytech, byty užívané na základě služebnosti užívání celého bytu a byty vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna 1180
dvě 1219
tři 1733
čtyři a více 2147

Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2022 se jedná o tyto částky:

  • 802 Kč u jedné osoby,
  • 1 097 Kč u dvou osob,
  • 1 435 Kč u tří osob,
  • 1 773 Kč u čtyř a více osob.
Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.  

Jak se stanovují normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. 

Tabulka: Nájemní bydlení (rok 2022)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 9 001 7 151 6 815 5 809 5 626
Dvě 12 499 9 967 9 507 8 131 7 880
Tři 16 705 13 393 12 792 10 992 10 664
Čtyři a více  20 521 16 528 15 803 13 632 13 237

 
Tabulka: Družstevní a vlastní bydlení (rok 2022)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 5 052 5 052 5 052 5 052 5 052
Dvě 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213
Tři 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828
Čtyři a více  12 221 12 221 12 221 12 221 12 221
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 21 krát


Související články: