Odměna pěstouna a příspěvek při pěstounské péči 2024

Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Od roku 2013 došlo v oblasti pěstounské péče a také dávek pěstounské péče k řadě změn. Oblast dávek již neřeší zákon o státní sociální podpoře, ale nově zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Pěstounská péče

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 • které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče po přechodnou dobu nebo předpěstounské péče,
 • která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • která osobně pečuje o dítě, podala-li návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte a není-li tato osobní péče o toto dítě zjevně bezdůvodná,
 • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.
 

Odměna pěstouna od ledna 2022

Odměna pěstouna byla dříve závislá na počtu dětí (a případném stupni závislosti) a pěstouni dostávali pevné měsíční částky, které platily i pro budoucí roky.

Nově se však odměna pěstouna stanoví na základě koeficientu a výše minimální mzdy. Společně se zvyšováním minimální mzdy nově bude docházet i ke zvýšení odměny pěstouna.

Zprostředkovaná pěstounská péče = Odměna pěstouna

Zvýšení odměny pěstouna u dlouhodobé péče od roku 2022

Počet dětí
(+ příp. stupeň závislosti)
Koeficient
minimální mzdy
Odměna 2024 Odměna 2023 Odměna 2022
Výše minimální mzdy   18 900 Kč 17 300 Kč  16 200 Kč
1 dítě  1,0 krát 18 900 Kč 17 300 Kč  16 200 Kč
1 dítě - I. stupeň  1,2 krát 22 680 Kč 20 760 Kč  19 440 Kč
1 dítě - II. až IV. stupeň  2,0 krát 37 800 Kč 34 600 Kč  32 400 Kč
2 děti  1,5 krát 28 350 Kč 25 950 Kč  24 300 Kč
3 děti  2,0 krát 37 800 Kč 34 600 Kč  32 400 Kč
každé další dítě
(II. až IV. stupeň)

 + 0,5 krát
 + 0,7 krát 

9 450 Kč
13 230 Kč

8 650 Kč
12 110 Kč
 8 100 Kč
11 340 Kč 

 

Také pro profesionální pěstouny na přechodnou dobu se bude nově odměna pěstouna odvíjet od minimální mzdy a počtu dětí. Do konce roku 2021 jejich odměna byla 20 000 Kč hrubého měsíčně bez ohledu na počet svěřených dětí nebo stupně závislosti.

Zvýšení odměny pro pěstouny na přechodnou dobu od roku 2022

Počet dětí
(+ příp. stupeň závislosti)
Koeficient
minimální mzdy
Odměna 2024 Odměna 2023 Odměna 2022
Výše minimální mzdy   18 900 Kč 17 300 Kč  16 200 Kč
1 dítě  1,8 krát 34 020 Kč 31 140 Kč  29 160 Kč
1 dítě - I. stupeň  2,0 krát 37 800 Kč 34 600 Kč  32 400 Kč
1 dítě - II. až IV. stupeň  2,2 krát 41 580 Kč 38 060 Kč  35 640 Kč
každé další dítě
(II. až IV. stupeň)

 + 0,3 krát
 + 0,5 krát 

5 670 Kč
9 450 Kč

5 190 Kč
8 650 Kč

 4 860 Kč
8 100 Kč 

 

Nezprostředkovaná pěstounská péče = Příspěvek při pěstounské péči

V případě, kdy se pěstounem stane osoba, např. prarodiče nebo další blízké osoby (teta, strýc, sourozenec) je dle zákona poskytován příspěvek při pěstounské péči. V tomto případě se postupuje tak, že koeficientem se násobí ne minimální mzda, ale životní minimum jednotlivce za každé dítě v pěstounské péči. Dávka se nezdaňuje ani se nezpojišťuje, tj. neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. 
 

 • tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké

V tomto případě je měsíční příspěvek za každé dítě dán součinem koeficientu a životního minima jednotlivce (ŽM) 

Počet dětí
(+ příp. stupeň závislosti)
Koeficient ŽM Příspěvek při pěstounské péči
Životní minimum
jednotlivce
   I.-III. 2022
 3 860 Kč
IV.-VI. 2022
4 250 Kč

od VII. 2022
4 650 Kč

od I. 2023
4 860 Kč
1 dítě  2,3 krát 8 878 Kč  9 775 Kč  10 695 Kč 11 178 Kč
1 dítě - I. stupeň  2,3 krát 8 878 Kč  9 775 Kč  10 695 Kč 11 178 Kč
1 dítě - II. až IV. stupeň  5,5 krát 21 230 Kč 23 375 Kč 25 575 Kč 26 730 Kč
každé další dítě
(II. až IV. stupeň)

 + 2,3 krát
 + 5,5 krát 

8 878 Kč
21 230 Kč

 9 775 Kč
23 375 Kč

10 695 Kč
25 575 Kč

11 178 Kč
26 730 Kč

 

 • prarodiče

I v tomto případě je měsíční příspěvek za každé dítě dán součinem koeficientu a životního minima jednotlivce (ŽM), ale u prarodičů dochází s ohledem na subsidiární vyživovací povinnost ke snížení koeficientu.

Počet dětí
(+ příp. stupeň závislosti)
Koeficient ŽM Příspěvek při pěstounské péči
Životní minimum
jednotlivce
   I.-III. 2022
 3 860 Kč
IV.-VI. 2022
4 250 Kč

od VII. 2022
4 650 Kč

od I. 2023
4 860 Kč
1 dítě  1,8 krát 6 948 Kč  7 650 Kč  8 370 Kč 8 748 Kč
1 dítě - I. stupeň  1,8 krát 6 948 Kč  7 650 Kč  8 370 Kč 8 748 Kč
1 dítě - II. až IV. stupeň  5,5 krát 21 230 Kč 23 375 Kč 25 575 Kč 26 730 Kč
každé další dítě
(II. až IV. stupeň)

 + 1,8 krát
 + 5,5 krát 

 6 948 Kč
21 230 Kč

 7 650 Kč
23 375 Kč

8 370 Kč
25 575 Kč

8 748 Kč
26 730 Kč

 

 Odměna pěstouna platná do konce roku 2021

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

 • 12 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 • 18 000 Kč, je-li pečováno o dvě děti,
 • 30 000 Kč
  • je-li pečováno alespoň o tři děti,
  • je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 • 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě. 

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 6 000 Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Odměny poskytované do konce roku 2012

Výše odměny pěstouna činila za kalendářní měsíc součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1.00 za každé svěřené dítě, tj. 3140 Kč měsíčně za jedno dítě.

Nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má pěstoun, který pečuje alespoň o tři svěřené děti nebo alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Odměna pěstouna činí v těchto případech za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další svěřené dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje o 0,50 životního minima jednotlivce a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Tato odměna se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat.

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna od 1.1.2012 v Kč měsíčně
1 3.140
2 6.280
3 17.270
4 18.840
1 dlouhodobě těžce zdravotně postížené 17.270

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: