Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Od roku 2013 došlo v oblasti pěstounské péče a také dávek pěstounské péče k řadě změn. Oblast dávek již neřeší zákon o státní sociální podpoře, ale nově zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Pěstounská péče

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:


 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

 • 12 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 • 18 000 Kč, je-li pečováno o dvě děti,
 • 30 000 Kč
  • je-li pečováno alespoň o tři děti,
  • je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 • 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě. 

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 6 000 Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Odměny poskytované do konce roku 2012

Výše odměny pěstouna činila za kalendářní měsíc součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1.00 za každé svěřené dítě, tj. 3140 Kč měsíčně za jedno dítě.

Nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má pěstoun, který pečuje alespoň o tři svěřené děti nebo alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Odměna pěstouna činí v těchto případech za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další svěřené dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje o 0,50 životního minima jednotlivce a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Tato odměna se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat.

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna od 1.1.2012 v Kč měsíčně
1 3.140
2 6.280
3 17.270
4 18.840
1 dlouhodobě těžce zdravotně postížené 17.270


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: