Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) 2024

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nahrazující příjem, která se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Vyplácí se od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou, tedy šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Kdy přesně v tomto rozmezí na mateřskou dovolenou nastoupí, si každá maminka určuje sama, nejpozději však šest týdnů před porodem. Pokud by nastoupila později, došlo by ke krácení dávky.

Když si žena nemocenské pojištění neplatí, nemá na mateřskou nárok. Sociální systém ji však bez prostředků nenechá. Jestliže žena nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek, který je nižší než mateřská.

Nárok na mateřskou

Aby vznikl mamince nárok na mateřskou, tak musí splnit zákonné podmínky. Podmínky se liší pro maminky samostatně výdělečně činné a zaměstnané maminky.
  • Zaměstnankyně bude pobírat mateřskou, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v klasickém zaměstnaneckém poměru. Tuto podmínku nesplňuje tedy dohoda o provedení práce. Když skončí pracující ženě smlouva na dobu určitou a je těhotná, tak při nástupu na mateřskou v ochranné lhůtě, která v tomto případě činí 180 dní, bude mít rovněž nárok na mateřskou. Ve všech případech však musí zaměstnankyně být účastna na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Do této lhůty se přitom nezapočítává např. doba v evidenci na úřadu práce. Byla-li jí mateřská v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci. Žádanku o tuto dávku odevzdá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel k žádosti o mateřskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a předá je neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Zaměstnavatel vám bude povinen držet pracovní místo do 3 let dítěte.
  • Aby měla podnikatelka v budoucnu nárok na mateřskou, tak je nutné, aby si platila dobrovolné nemocenské pojištění. Samotná výše mateřské následně závisí na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Samozřejmě nestačí platit dobrovolné nemocenské pojištění měsíc před očekávaným porodem, podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. I podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní.

Pokud je žena vedena na úřadu práce, tak nemá na mateřskou nárok. Jako nezaměstnaná totiž nejste již účastna na nemocenském pojištění. Pokud se „nevlezete“ do tzv. ochranné lhůty budete po porodu pobírat rovnou rodičovský příspěvek. To samé platí i u studentek, doba studia se totiž nově nezapočítává jako doba účasti na nemocenském pojištění. V tomto případě se bude ihned po narození dítěte čerpat rodičovský příspěvek.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) začíná nástupem na mateřskou.  Podpůrčí doba činí 28 týdnů, u ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů. 

U osoby, která převzala dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky) činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta má zajistit, aby ženy nezůstaly bez prostředků v době těhotenství, kdy jedno zaměstnání skončily a do nového ještě nenastoupily. Pro vznik nároku na mateřskou činí tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. V praxi to znamená, že jestliže bývalý pojištěnec v této době nastoupí na mateřskou dovolenou, dostává dávky z nemocenského pojištění z již ukončeného zaměstnaneckého poměru.

V případě, že je zaměstnankyně prokazatelně těhotná v době zaměstnání, které je skončeno, protože byla např. smlouva uzavřena na dobu určitou, potom nemusí být žena zaměstnána a vznikne ji nárok na mateřskou. Na mateřskou je však potřeba nastoupit v uvedené lhůtě 180 kalendářních dní. Když je ochranná lhůtě ještě počátkem šestého týdne před očekávaným porodem, tak má žena nárok na mateřskou. Stačí, aby požádala svého gynekologa o potvrzení „Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství“, kterou doručí svému poslednímu zaměstnavateli, který tuto žádost s doplněnými údaji předá OSSZ, která bude mateřskou následně vyplácet.

Výpočet mateřské v roce 2024

Od ledna 2023, stejně jako každý rok, dochází ke změně ve výpočtu mateřské. Mění se totiž redukční hranice. Mateřská závisí na průměrném příjmu za 12 předcházejících měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ. Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje.

Redukční hranice 1345 Kč, 2017 Kč a 4033 Kč byly platné pro rok 2023 a pro rok 2024 se zvyšují na 1466 Kč, 2199 Kč a 4397 Kč.

Vývoj redukčních hranic pro nemocenskou
Rok Redukční hranice pro nemocenskou
  první druhá třetí
2024 1466 Kč 2199 Kč 4397 Kč
2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč
2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
2021 1182 Kč 1773 Kč 3545 Kč
2020 1162 Kč 1742 Kč 3484 Kč
2019 1090 Kč 1635 Kč 3270 Kč
2018 1000 Kč 1499 Kč 2998 Kč
2017 942 Kč 1412 Kč 2824 Kč
2016 901 Kč 1351 Kč 2701 Kč
2015 888 Kč 1331 Kč 2662 Kč
2014 865 Kč 1298 Kč 2595 Kč
2013 863 Kč 1295 Kč  2589 Kč
2012 838 Kč 1257 Kč 2514 Kč

Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

Praktický výpočet u zaměstnankyně: Zaměstnankyně paní Modrá má průměrnou měsíční mzdu 21 500 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou?

Tabulka: Výpočet mateřské při příjmu 21 500 Kč 
Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda  21 500 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ
(12 x 21 500 Kč: 365) 
706,85 Kč
První redukční hranice
(do 1 345 Kč, ze 100 %) 
706,85 Kč
Druhá redukční hranice
(od  1 345 Kč do 2 017 Kč, z 60 %)
0 Kč
Třetí redukční hranice
(od 2 017 Kč do 4033 Kč, z 30 %) 
0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ   707 Kč
Denní mateřská
(70 % ze 707 Kč) 
495 Kč
Měsíční mateřská
(30 dní x 495 Kč)  
14 850 Kč

Měsíční mateřská přiznaná v roce 2024 bude u paní Modré činit 14 850 Kč.


Praktický výpočet u podnikatelky: Podnikatelka paní Černá splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské a v posledních 12 měsících platila zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění 400 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?

Tabulka: Výpočet mateřské při podnikání 
Text Částka
Osobní vyměřovací základ
(400 Kč: 2,3 x 100)
17 392 Kč
Denní vyměřovací základ
(17 392 Kč x 12: 365 dní)
571,79 Kč
Redukce do 1 345 Kč
(ze 100 %)
571,79 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ  572 Kč
Denní mateřská
(572 Kč x 70 %)
401 Kč
Měsíční mateřská
(401 Kč x 30 dní) 
12 030 Kč


Měsíční mateřská přiznaná v roce 2024 bude u paní Černé 12 030 Kč.

Spočítejte si výši dávky v naší kalkulačce mateřské!

Časté otázky

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nahrazující příjem, který se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Žena nastupuje na mateřskou mezi 8 až 6 týdnem před plánovaným porodem. Podpůrčí doba činí 28 týdnů, pokud žena porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů.

Výše peněžitého příspěvku v mateřství se odvíjí od příjmu dosaženého v rozhodném období, kterým je 12 předcházejících měsíců. Z průměrného příjmu za 12 předcházejících měsíců se vypočte denní vyměřovací základ, který se následně redukuje a z něj se vypočte denní mateřská.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 43 krát


Související články: