Stupně invalidity

Podmínky nároku na invalidní důchod

Podmínkou nároku na invalidní důchod je pokles pracovní schopnosti a potřebná doba pojištění. Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, že k invaliditě došlo následkem pracovního úrazu nebo choroby z povolání.

Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař ČSSZ

Zdravotní stav posoudí dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař. Ten stanoví vznik invalidity, a to na základě sepsané žádosti na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Neznamená to však, že každý, kdo uplatní žádost o invalidní důchod, musí být uznán invalidním. Žadatel může mít zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav ještě nemusí odpovídat žádnému stupni invalidity. A žádost je potom zamítnuta.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Rozlišují se tři stupně invalidity v závislosti na tom, o kolik poklesla pracovní schopnost. Vyšší stupeň invalidity je zvýhodněn při výpočtu invalidního důchodu.

  • 1. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %,
  • 2. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %,
  • 3. stupeň - pokles nejméně o 70 %.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u osob ve věku:

  • do 20 let méně než jeden rok,
  • od 20 let do 22 let jeden rok,
  • od 22 let do 24 let dva roky,
  • od 24 let do 26 let tři roky,
  • od 26 let do 28 let čtyři roky
  • a nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. A pokud jde o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou rovněž v případě, pokud byla tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků.

Dobou pojištění je i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky a po dovršení 18 let věku maximálně 6 let. Pokud žadatel nesplní podmínku doby pojištění, tak nemá na výplatu invalidního důchodu nárok.

Dobrovolné pojištění při chybějící době pojištění

Někdy se stane, že žadateli o invalidní důchod, chybí doba pojištění. V tomto případě je řešením dobrovolné důchodové pojištění. Možnost zpětného dobrovolného důchodového pojištění je však zákonem omezena. Zpětně doplatit dobrovolné důchodové pojištění nelze vždy

Podmínky nároku na invalidní důchod při změně stupně invalidity

Pokud dojde ke změně invalidity, už se dále nezkoumá, zda je splněna podmínka potřebné doby pojištění.

Přeměna invalidního důchodu na starobní

Invalidní důchod je možné přeměnit na starobní tímto způsobem. Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne věku 65 let, zaniká nárok na tento invalidní důchod; a v tento den mu vzniká nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní důchod. Tím ale nezaniká možnost požádat o důchod standardním způsobem.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 27 krát


Související články: