Sirotčí důchod

Také nezaopatřené dítě má nárok v případě smrti rodičů na důchod. Jedná se o tzv. sirotčí důchod.

Podmínky nároku na sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemře:

  • rodič (osvojitel) dítěte,
  • nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Zemřelý musí být navíc poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo musí splňovat ke dni smrti podmínku alespoň poloviny doby pojištění potřebné pro nárok na invalidní důchod nebo splnil podmínky pro nárok na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Osiřelé nezaopatřené dítě má po splnění těchto podmínek nárok na sirotčí důchod po každé z výše uvedených osob. Nárok pak zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.

Výše sirotčího důchodu

Výše základní výměry sirotčího důchodu v roce 2023 činí 4 040 Kč a v roce 2024 se zvyšuje na 4 400 Kč měsíčně.

Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
Rok                     Základní výměra důchodu 
2024 4400
2023 4040
2022 3900
2021 3550
2020 3490
2019 3270
2018 2700
2017 2550
2016 2440
2015 2400
2014 2340
2013 2330
2012 2270

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Praktický příklad

Studentovi střední školy Modrému (18 let) zemřel tatínek. Vypočtený důchod otce činil  20 000 Kč. Jak vysoký bude mít sirotčí důchod student Modrý v roce 2024?

  • Důchod zemřelého se skládá ze základní výměry  4 400 Kč a procentní části 15 600 Kč.
  • Procentní výměra sirotčího důchodu bude 6 240 Kč (40 % z 15 600 Kč), základní výměra sirotčího důchodu bude 4 400 Kč.
  • Student Modrý bude mít sirotčí důchod 10 640  Kč (6 240 Kč + 4 400 Kč).

Jak požádat o důchod?

O sirotčí důchod je potřeba si vždy písemně zažádat na místně příslušné OSSZ. Zletilé děti si podávají žádost o sirotčí důchody samy. Za nezletité děti podává žádost žijící rodič nebo opatrovník dítěte.

K žádosti o sirotčí důchod je třeba doložit tyto doklady: občanský průkaz žadatele o sirotčí důchod, rodný list žadatele o sirotčí důchod, potvrzení o studiu a úmrtní list rodiče. Jestliže zemřelý rodič ještě nepobíral důchod, bude vyřízení trvat déle, protože bude nutné donést všechny doklady, jako by zemřelý rodič žádal o důchod.

Nejdéle lze pobírat sirotčí důchod do 26 let

Sirotčí důchod mohou pobírat pouze nezaopatřené děti. Za nezaopatřené děti se považují děti do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku:

  • Jestliže se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, tj. studuje na středních a vysokých školách v České republice, případně v zahraničí (při splnění podmínek Ministerstva školství).
  • Když se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Například při ukončení studia ze zdravotních důvodů má dítě nadále nárok na sirotčí důchod.
  • Jestliže je dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Výdělek během studia a o prázdninách

Všichni studenti pobírající sirotčí důchod musí každoročně doručit na OSSZ potvrzení o studiu. Během studia na střední či vysoké škole lze mít příjem a nárok na sirotčí důchod nezaniká. Pokud přeruší studium a začne pracovat nebo podnikat, tak ztrátí nárok na sirotčí důchod. Sirotčí důchod lze však obnovit, jestliže dítě mladší 26 let začně opět studovat.

Studenti středních a vysokých škol pobírájí sirotčí důchod i o práznidnách. Doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, když dítě pokračuje bez přerušení, se považuje za studium.

Dítě má nárok na sirotčí důchod i poslední prázniny po ukončení střední školy, jestliže po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění nebo nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Vysokoškolák je nezaopatřeným dítětem rovněž v kalendářním měsíci, v němž ukončí studium na vysoké škole a dále následující kalendářní měsíc, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění nebo nepobírá podporu v nezaměstnanosti.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 40 krát


Související články: